ORDIN nr. 748 din 4 mai 2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar
Văzând Referatul de aprobare nr. 139/F din 4 mai 2015, întocmit de Autoritatea Naţională Fitosanitară, în temeiul:
- art. 3 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
- art. 5 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;
- prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar.
(2)Tarifele prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.
Art. 2
Autoritatea Naţională Fitosanitară percepe tarifele stabilite în anexele nr. 1 şi 2 pentru analizele şi examenele de laborator realizate la:
a)probele de produse de protecţie a plantelor primite de la persoane fizice şi juridice în vederea determinării calităţii acestora;
b)probele de legume, fructe şi cereale din producţia internă prelevate la solicitarea persoanelor fizice sau juridice în vederea determinării reziduurilor de pesticide.
Art. 3
Tarifele se achită de către operatorii economici sau persoanele fizice înainte de efectuarea analizelor.
Art. 4
Costurile aferente transportului probelor vor fi suportate de persoanele fizice/juridice care solicită efectuarea analizelor.
Art. 5
Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Autorităţii Naţionale Fitosanitare.
Art. 6
Sumele încasate constituie venituri proprii ale Autorităţii Naţionale Fitosanitare.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 8
Autoritatea Naţională Fitosanitară va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

ANEXA: TARIFE pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea determinării calităţii produselor de protecţie a plantelor

Nr. crt.

Denumirea metodei/examenului de laborator

Tariful (lei/analiză)

1

Determinarea densităţii

37

2

Determinarea gradului de dizolvare şi stabilitate a soluţiei

38

3

Determinarea spumei persistente

26

4

Determinarea stabilităţii soluţiei

37

5

Determinarea stabilităţii emulsiei

37

6

Determinarea pH-ului

35

7

Determinarea suspensibilităţii

74

8

Determinarea umectabilităţii

25

9

Determinarea concentraţiei de mancozeb

79

10

Determinarea concentraţiei de sulf

61

11

Determinarea concentraţiei de cupru

67

12

Determinarea concentraţiei substanţelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV pe fază normală

796

13

Determinarea concentraţiei substanţelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV pe fază inversată

678

14

Determinarea concentraţiei substanţelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV şi separare prin schimb ionic

616

15

Determinarea concentraţiei substanţelor active din pesticide prin tehnica GC-FID pe coloană polară

426

16

Determinarea concentraţiei substanţelor active din pesticide prin tehnica GC-FID pe coloană nepolară

555

17

Determinarea concentraţiei substanţelor active prin tehnica GC/MS

506

18

Determinarea concentraţiei substanţelor active prin tehnica LC/MS

508

ANEXA nr. 2: TARIFE pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea determinării reziduurilor de pesticide la legume, fructe şi cereale

Nr. crt.

Denumirea metodei/examenului de laborator

Tariful (lei/analiză)

1

Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda LC-MS

284

2

Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda GC-MS/MS

253

3

Determinarea reziduurilor de ditiocarbamaţi prin metoda monoreziduală GC-MS/MS (mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram, ziram)

234

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 323 din data de 13 mai 2015