În temeiul art. 3 alin. (1) lit. t) şi ţ) şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 3
Direcţia programe şi tabere pentru tineret şi studenţi va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, caselor de cultură ale studenţilor, respectiv Complexului Cultural Sportiv Studenţesc "Tei", pentru ducere la îndeplinire.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 402 din data de 27 mai 2016