HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 august 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, necesare desfăşurării măsurilor de intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei ameninţate sau afectate de urmările distructive ale inundaţiilor şi viiturilor de pe raza judeţului Olt.
(2)Cantităţile de combustibili pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitate maximă a cisternei de transport.
Art. 2
Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei ameninţate, cantităţile de combustibili necesare se scot din stocurile disponibile ale rezervelor de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.
Art. 3
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoana împuternicită desemnată de Instituţia Prefectului - Judeţul Olt.
Art. 4
(1)Cantităţile de produse sunt puse la dispoziţia Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt din unitatea teritorială subordonată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Recepţia cantităţilor de combustibili se face la sediul unităţii teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
(3)Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile proprii ale activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 5
(1)Instituţia Prefectului - Judeţul Olt justifică distribuirea produselor scoase din rezervele de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.
(2)Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.
(3)Schimbarea sub orice formă a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 6
În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezerve de stat diminuate cu produsele prevăzute în anexă, cu excepţia cantităţilor de combustibili, în limita sumei de 545.200 lei, se asigură din activitatea finanţată integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan-Cornel Baranga

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA produselor acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţul Olt

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Conserve de carne de porc

kg

3.000

2.

Conserve de pate de ficat

kg

2.000

3.

Apă minerală

litri

8.208

4.

Cearşafuri pat

bucăţi

4.000

5.

Saltele pat

bucăţi

2.000

6.

Benzină

tone

4

7.

Motorină

tone

6

Valoare (lei)

580.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 617 din data de 21 august 2014