ORDIN nr. 348 din 18 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 1 al doilea paragraf, după partea introductivă, înaintea primului punct se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
"* rd. 41 «Cheltuieli pentru investiţii» < = rd. 39 «Surse de finanţare a investiţiilor» - rd. 40 bis «Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori»;"
3.La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 2 al doilea paragraf, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) rd. (150) - Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) - se va calcula prin aplicarea indicelui preţurilor de consum (ICP) calculat/prognozat pentru anul curent asupra productivităţii muncii în unităţi valorice realizată în anul precedent (rd. 149 col. 5);"
4.La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 5, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere şi următoarele corelaţii:
- rd. I col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. II col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 41 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. I col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 >/= rd. II col. 4, 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5;
- rd. I 1a) col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 5 = rd. 123 col. 4, 5 şi 6 din anexa nr. 2;
- rd. I 2) col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 40 col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1;
- rd. II 5) col. 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. B, col. 5, 10 şi 15 din anexa nr. 8;
- rd. I 5) col. 5, 6, 7 şi 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 - rd. 40 bis, col. 4, 5, 7 şi 8 din anexa nr. 1."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 214/2013)
Cod unic de înregistrare ......................
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL .....................
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/
Preliminat an precedent
(N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N+1

Estimări an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

       
 

1

 

Venituri din exploatare

2

       
 

2

 

Venituri financiare

3

       
 

3

 

Venituri extraordinare

4

       

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

       
 

1

 

Cheltuieli de exploatare din care:

6

       
  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

       
  

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

       
  

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

       
   

C1

ch. cu salariile

10

       
   

C2

bonusuri

11

       
   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

       
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

       
   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

       
   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

       
  

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

       
 

2

 

Cheltuieli financiare

17

       
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

       

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

       

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

       

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

       
 

1

 

Rezerve legale

22

       
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

       
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

       
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

       
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

       
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

       
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

       
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

       
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

       
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

       

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

       

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

       
  

a)

cheltuieli materiale

34

       
  

b)

cheltuieli cu salariile

35

       
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

       
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

       
  

e)

alte cheltuieli

38

       

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

       
 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

       
    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

       

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

       

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

       
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

       
 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

       
 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

       
  

a)

cheltuieli cu salariile

46

       
  

b)

bonusuri

47

       
 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

       
 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

       
 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

       
 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

       
 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

       
 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

       
 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

       
 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

       
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 155 din data de 22 martie 2013