MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 23 aprilie 2013 între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea în domeniul textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă
Ministerul Economiei din România şi Ministerul Textilelor al Republicii India, denumite în continuare "părţi",
întrucât părţile doresc să îmbunătăţească relaţiile economice prin extinderea afacerilor şi cooperării în domeniul industriei textilelor, confecţiilor şi al creaţiei de modă,
întrucât părţile sunt conştiente că o cooperare în aceste domenii va fi reciproc avantajoasă în amplificarea relaţiilor bilaterale dintre părţi,
au convenit următoarele:
Art. 1
Fiind călăuzite de interesul reciproc pentru dezvoltarea industriei textile şi a confecţiilor în propriile lor ţări, părţile cooperează în scopul dezvoltării unor relaţii economice strânse de cooperare bilaterală în domeniile textilelor şi confecţiilor, bumbacului, fibrelor artificiale, inclusiv sericicultura, mătase şi creaţie de modă, corespunzător fiecărei sfere de competenţe.
Această cooperare se va derula în conformitate cu reglementările legale naţionale relevante, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale în vigoare.
Art. 2
Părţile îşi acordă asistenţă reciprocă privind întreaga colaborare tehnico-economică necesară dezvoltării industriilor de textile şi confecţii, bumbac, fibre artificiale, mătase şi sericicultură şi creaţiei de modă, pe pieţele lor naţionale. Părţile vor încuraja, de asemenea, organizarea de misiuni economice, reciproc avantajoase, pentru cooperarea în aceste domenii.
Art. 3
În conformitate cu legislaţia în vigoare în ambele ţări, părţile îşi acordă asistenţă reciprocă pentru a stimula diferite modalităţi de cooperare în sectorul textilelor, cum ar fi înregistrarea de societăţi mixte, cooperarea industrială, marketing, leasing, management etc.
Art. 4
În domeniile textilelor şi confecţiilor, bumbacului, fibrelor artificiale, mătăsii şi sericiculturii, precum şi al tehnologiei producţiei de modă, părţile îşi acordă asistenţă reciprocă în următoarele sectoare:
(1)cercetare şi dezvoltare;
(2)cooperare tehnică în dezvoltarea produselor şi producţia acestora;
(3)testare şi certificare în conformitate cu exigenţele stabilite pe plan mondial în vigoare în ţara părţii în care se dezvoltă proiectul;
(4)dezvoltarea aptitudinilor;
(5)calificarea şi recalificarea forţei de muncă;
(6)organizare de întâlniri şi schimburi de experienţă în domeniul ştiinţific, industrial şi altele.
Art. 5
Părţile cooperează în eforturile lor de promovare a activităţilor legate de sectorul textilelor şi confecţiilor pe pieţele naţionale şi facilitează participarea misiunilor lor economice, expozanţilor şi cumpărătorilor lor la expoziţiile comerciale, întâlnirile între cumpărători şi vânzători, forumurile de afaceri organizate pe teritoriul fiecăreia dintre părţi,
Art. 6
Părţile îşi acordă sprijin reciproc în organizarea vizitelor experţilor tehnici, ale specialiştilor şi oamenilor de ştiinţă în domeniile textilelor şi confecţiilor, bumbacului, fibrelor sintetice, mătăsii şi sericiculturii, precum şi al tehnologiei producţiei de modă, în vederea discutării detaliilor de cooperare.
Art. 7
Părţile agreează înfiinţarea unui grup de lucru mixt, condus de oficiali cu rang corespunzător din cadrul Ministerului Economiei din România şi Ministerului Textilelor din Republica India şi constituit din membri stabiliţi în urma consultărilor reciproce. Grupul de lucru mixt va funcţiona în cadrul Comisiei mixte pentru cooperare economică, tehnică şi ştiinţifică româno-indiană şi va avea sesiuni cel puţin anual, alternativ în România şi în Republica India. Grupul de lucru mixt va explora detaliile cooperării, inclusiv paşii necesari facilitării cooperării economice, tehnice şi ştiinţifice, aflate sub incidenţa acestui memorandum de înţelegere.
Art. 8
1.Orice dispută provenită din interpretarea sau implementarea prevederilor acestui memorandum de înţelegere va fi soluţionată prin consultări între părţi.
2.În vederea soluţionării disputelor, partea interesată va transmite o solicitare scrisă pentru consultări care să aibă loc în cadrul Grupului de lucru mixt.
3.Consultările vor avea loc în maximum 60 (şaizeci) de zile de la primirea solicitării scrise.
Art. 9
1.Prezentul memorandum de înţelegere se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor ce decurg din calitatea României de membru al Uniunii Europene.
2.Prezentul memorandum de înţelegere nu poate fi interpretat astfel încât să afecteze obligaţiile ce decurg din orice acorduri sau aranjamente încheiate sau care urmează a fi încheiate între Uniunea Europeană sau între Uniunea Europeană şi statele ei membre, pe de o parte, şi Republica India, pe de altă parte.
3.Prevederile prezentului memorandum de înţelegere nu afectează drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din alte acorduri internaţionale la care ele sunt părţi.
Art. 10
1.Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor prevăzute de legislaţia lor internă pentru intrarea sa în vigoare.
2.Prezentul memorandum de înţelegere rămâne în vigoare pentru o perioadă iniţială de 5 (cinci) ani şi se va prelungi pe perioade succesive de 5 (cinci) ani, în cazul în care niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte părţi, prin canale diplomatice, cu minimum 3 (trei) luni înaintea datei de expirare a perioadei de cinci ani, decizia sa de denunţare.
3.Prezentul memorandum de înţelegere poate fi completat sau modificat prin consimţământul reciproc al părţilor. Orice completare sau modificare a acestui memorandum de înţelegere va urma aceeaşi procedură ca la intrarea sa în vigoare.
-****-
Semnat la New Delhi la data de 23 aprilie 2013, în 2 (două) exemplare originale, în limbile română, hindi şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.
Drept care subsemnaţii, pe deplin împuterniciţi în acest sens de către guvernele lor, au semnat prezentul memorandum de înţelegere.

Pentru Ministerul Economiei din România,

Maria Grapini,

ministru delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri şi turism

Pentru Ministerul Textilelor al Republicii India,

Zohra Chatterji,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 31 august 2016