ORDIN nr. 371 din 20 ianuarie 2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
Având în vedere dispoziţiile:
- art. 86, 88, art. 91 alin. (4) şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 80 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 şi 979 bis din 30 decembrie 2015, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
2.Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
Art. II
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.698/2015)

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE ŞI STRĂINE CARE DEŢIN COD NUMERIC PERSONAL

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

(1)_

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

          

2. NUME

 

PRENUME

 

Iniţiala tatălui

 

3. Data naşterii:

Ziua:

  

Luna

 

Anul

    

4. DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Detalii adresă

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

5. ACT DE IDENTITATE

 

Seria

 

Număr

 

Emis de:

  

Data emiterii

  

/

  

/

    

6.

Persoană fizică română cu domiciliul în România

 

Persoană fizică română cu domiciliul în străinătate

 

Persoană fizică străină cu domiciliul în România

 

III. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

 

Reprezentant fiscal

 

Curator fiscal

 

Nr. act împuternicire

 

Data

  

/

  

/

    

Date de identificare

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Drepturi de proprietate intelectuală

 

2. Angajator

 

3. Altele

  

4. Data obţinerii primului venit

  

/

  

/

    

5. Data începerii activităţii

  

/

  

/

    

6. Data dobândirii calităţii de angajator

  

/

  

/

    

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Taxa pe valoarea adăugată

 

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal

        

lei

1.2. Înregistrare în scopuri de TVA ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depăşească plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

 

1.3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea, regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri estimată conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal

 

1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal

 

1.5. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal

 

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (l) din Codul fiscal

 

1.7. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri realizată conform art. 310 alin. (2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. ( 1) din Codul fiscal

 

1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA ca urmare a efectuării de operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal

 

1.9. Înregistrare prin opţiune pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal

 

1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

        

lei

1.11. Perioada fiscală

1.11.1. Lunară

 

1.11.3. Semestrială

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.11.2. Trimestrială

 

1.11.4. Anuală

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a încetării activităţii sale economice

 

1.13. Ca urmare a desfăşurării în exclusivitate de operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA

 

1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată şi nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA

 

1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal

 

1.15.1. Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

        

lei

1.15.2. Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei, calculată potrivit legii

        

lei

1.16. Începând cu data de

  

/

  

/

    

2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

2.1. Perioada fiscală

2.1.1. Trimestrială

 

2.1.2. Lunară prin opţiune

 

2.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

 

2.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3. Contribuţia de asigurări sociale

 

2.3.1. Datorată de angajator

 

2.3.1.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.2. Datorată de angajat

 

2.3.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

 

2.4.1. Datorată de angajator

 

2.4.1.3. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.2. Datorată de angajat

 

2.4.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)

 

2.5.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.5.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

 

2.6.1. Datorată de angajator

 

2.6.1.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.2. Datorată de angajat

 

2.6.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)

 

2.7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator)

 

2.8.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Încetarea activităţii

 

De la data

  

/

  

/

    

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Semnătura

 

Data

  

/

  

/

    

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

  

/

  

/

    

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 
Cod 14.13.01.10.11/2
(2)INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (020) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal"
1.Depunerea declaraţiei
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit/curator fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
- pentru contribuabilii persoane fizice române cu domiciliul în străinătate, organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
2.Completarea declaraţiei
I.FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
II.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Se completează de toate persoanele fizice care au obligaţia depunerii acestei declaraţii, cu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.
Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completează numai de persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal, se va trece codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 2. Nume, prenume şi iniţiala tatălui
Se completează cu numele, prenumele şi iniţiala tatălui contribuabilului.
Rândul 3. Data naşterii
Se completează cu ziua, luna şi anul naşterii contribuabilului.
Rândul 4. Domiciliu fiscal
Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 5. Act de identitate
Se completează tipul actului de identitate (de exemplu, BI/CI etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.
Rândul 6 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice române sau străine care se înregistrează.
III.REPREZENTARE PRIN;
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/curator fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/curatorului fiscal.
IV.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).
Rândul 2. Angajator
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.
Rândul 3. Altele
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus şi se completează cu datele privind activitatea desfăşurată.
V.DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.
Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
Rândul 1.2. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
Rândul 1.3. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal.
Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
Rândul 1.4. Se marchează cu "X" în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal.
Rândul 1.5. Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere
Rândurile 1.6-1.9. Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.
Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
Cifra de afaceri din anul precedent obţinută potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal, după caz, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
Rândul 1.11. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.
Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul arului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu excepţia situaţiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA
Rândurile 1.12-1.16. Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
Rândul 1.15. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care solicită, în temeiul art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.
Rândul 1.15.1. Se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută de către persoana impozabilă, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
Cifra de afaceri se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
Rândul 1.15.2. Se completează cu cifra de afaceri obţinută în anul în curs, până la data depunerii formularului, calculată potrivit prevederilor art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.
Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal şi al normelor metodologice de aplicare.
Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
Rândul 2.1. Perioada fiscală
Rândul 2.1.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
Rândul 2.1.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
Atenţie! Rândul 2.1.2 "Lunară prin opţiune" se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale.
Rândul 2.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.2.1 şi 2.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.3. Contribuţia de asigurări sociale
Rândul 2.3.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.3.1.1 şi 2.3.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.3.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.3.2.1 şi 2.3.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
Rândul 2.4.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.4.1.1 şi 2.4.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.4.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.4.2.1 şi 2.4.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.5.1 şi 2.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.6. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
Rândul 2.6.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.6.1.1 şi 2.6.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.6.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.6.2.1 şi 2.6.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată.
Rândurile 2.7.1 şi 2.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.8.1 şi 2.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
VI.DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Încetarea activităţii
Se marchează cu "X" şi se înscrie data încetării activităţii.
Atenţie! Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.698/2015)

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE CARE NU DEŢIN COD NUMERIC PERSONAL

Nr. de operator de date cu caracter personal 759

(1)_

I. FELUL DECLARAŢIEI

1. DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

 

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

          

2. NUME

 

PRENUME

 

3. Prenume mamă

 

4. Prenume tată

 

5. Data naşterii:

Ziua:

  

Luna

 

Anul

    

6. Locul naşterii:

 

7. Sexul

M

 

F

 

8. DOMICILIUL ACTUAL

Judeţ

 

Localitate

 

Unitate administrativ - teritorială

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Detalii adresă

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

9. ACT DE IDENTITATE

 

Seria

 

Număr

 

Emis de:

 

Data emiterii

  

/

  

/

    

10

Persoană fizică română fără domiciliu în România

 

Persoană fizică străină fără domiciliu în România

 

Persoană fără cetăţenie română aflată în întreţinere

 

III. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

 

Reprezentant fiscal

 

Plătitor de venit

 

Curator fiscal

 

Nr. act împuternicire

 

Data

 

Date de identificare

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

IV. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Drepturi de proprietate intelectuală

 

2. Angajator

 

3. Altele

  

4. Data obţinerii primului venit

  

/

  

/

    

5. Data începerii activităţii

  

/

  

/

    

6. Data dobândirii calităţii de angajator

  

/

  

/

    

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Taxa pe valoarea adăugată

1.1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal

 

1.2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal

 

1.3. Cifra de afaceri estimată

        

lei

1.4. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent

        

lei

1.5. Perioada fiscală

1.5.1 Lunară

 

1.5.3 Semestrială

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.5.2 Trimestrială

 

1.5.4 Anuală

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1.6.1 Ca urmare a încetării activităţii

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

1.6.2 Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

1.6.3 Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar pe propria răspundere că:

- urmează să realizez în România operaţiuni taxabile pentru care sunt persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal, şi/sau |_|

- urmează să desfăşor operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)- f), h)- n), art. 295 alin. (1) lit. c) şi art. 296 din Codul fiscal pentru care înregistrarea este opţională. |_|

Anexez următoarele contracte/comenzi:

............................................................

............................................................

2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

2.1. Perioada fiscală

2.1.1. Trimestrială

 

2.1.2. Lunară prin opţiune

 

2.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

 

2.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3. Contribuţia de asigurări sociale

 

2.3.1. Datorată de angajator

 

2.3.1.1. Luare evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.2. Datorată de angajat

 

2.3.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

 

2.4.1. Datorată de angajator

 

2.4.1.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.2. Datorată de angajat

 

2.4.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.4.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)

 

2.5.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.5.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

 

2.6.1. Datorată de angajator

 

2.6.1.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.1.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.2. Datorată de angajat

 

2.6.2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.6.2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)

 

2.7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator)

 

2.8.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

VI. ALTE CATEGORII DE OBLIGAŢII FISCALE

 

1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

VII. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Încetarea activităţii

 

De la data

  

/

  

/

    

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Semnătura

 

Data

  

/

  

/

    

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

  

/

 

/

     

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 
Cod 14.13.01.10.11/3
(2)INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (030) "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal"
1.Depunerea declaraţiei
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.
Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal la registratura organului fiscal competent ori la poştă, prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este:
1.pentru persoanele impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să se înregistreze direct în România, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţî;
2.pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România, Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi;
3.pentru contribuabilii care se înregistrează în scopuri de TVA prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal;
4.pentru contribuabilii care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final sau cu opţiune de regularizare, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit în cazul plătitorilor de venit contribuabili mari şi mijlocii;
5.pentru contribuabilii care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit sau pentru care se numeşte curator fiscal, potrivit legii, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz;
6.pentru contribuabilii care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit, potrivit legii, care efectuează tranzacţii prin intermediar, societate de administrare a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată, rezidenţi fiscali români şi obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul;
7.pentru contribuabilul/plătitorul care nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal îl raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale.
În cazul solicitării înregistrării unei societăţi la registrul comerţului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părţilor sociale ori a acţiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi ori acţionari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, prezenta declaraţie se completează şi se depune la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale în scopul înregistrării fiscale a persoanelor fizice nerezidente care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori administrator în cadrul societăţii respective.
Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de către contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
2.Completarea declaraţiei
I.FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1, 2 sau 3, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
II.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială, în cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă, respectiv numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent cu ocazia înregistrării fiscale.
Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA
Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 2 se completează cu numele şi prenumele contribuabilului.
Rândurile 3 şi 4 se completează cu prenumele mamei şi al tatălui contribuabilului.
Rândul 5 se completează cu data naşterii contribuabilului.
Rândul 6 se completează cu locul naşterii contribuabilului.
Rândul 7 se completează cu sexul contribuabilului.
Rândul 8 se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului care se înregistrează, respectiv adresa din străinătate.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentantul fiscal/plătitorul de venit/curatorul fiscal al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 9 se completează tipul actului de identitate, conform paşaportului, cardului de identitate oficial sau oricărui altui document doveditor de identitate, precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.
Rândul 10 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice care se înregistrează.
III.REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal sau numărul şi data hotărârii judecătoreşti privind numirea curatorului fiscal, după caz.
În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/ reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/curatorului fiscal, după caz.
IV.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).
Rândul 2. Angajator
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.
Rândul 3. Altele
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus şi se completează cu datele privind activitatea desfăşurată.
V.DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Rândul 1.1. Se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal şi care are, potrivit art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 275 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2)-(6) din Codul fiscal.
Rândul 1.2. Se marchează cu "X" în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 308 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.
Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (6) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile sau alte documente în baza cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au locul în România.
Rândul 1.3. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.
Rândul 1.4. Se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.5. Se marchează cu "X", după caz, în funcţie de perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Rândul 1.6.1. Se marchează cu "X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Rândul 1.6.2. Se marchează cu "X" în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Rândul 1.6.3. Se marchează cu "X" în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv şi se completează data de la care se doreşte anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele, comenzile sau alte documente din care rezultă că:
- urmează să realizeze în România operaţiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (1) din Codul fiscal; şi/sau
- urmează să desfăşoare operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c)-f), h)-n), art. 295 alin. (1) lit. c) şi art. 296 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională.
Documentele se prezintă în copie şi în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)-(4) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum şi copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.
Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
Rândul 2.1. Perioada fiscală
Rândul 2.1.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.
Rândul 2.1.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
Atenţie! Rândul 2.1.2 "Lunară prin opţiune" se marchează de contribuabilii care optează până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale.
Rândul 2.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.2.1 şi 2.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.3. Contribuţia de asigurări sociale
Rândul 2.3.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.3.1.1 şi 2.3.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.3.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.3.2.1 şi 2.3.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
Rândul 2.4.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.4.1.1 şi 2.4.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.4.2 Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.4.2.1 şi 2.4.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.5. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.5.1 şi 2.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.6. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
Rândul 2.6.1. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.6.1.1 şi 2.6.1.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.6.2. Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.6.2.1 şi 2.6.2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.7. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (datorată de angajator)
Se marchează cu "X"' de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 2.7.1 şi 2.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 2.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (datorată de angajator)
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora, care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit prevederilor Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 2.8.1 şi 2.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
VI.ALTE CATEGORII DE OBLIGAŢII FISCALE
Se marchează cu "X" şi se completează de către contribuabilii care înregistrează alte obligaţii declarative permanente, cum ar fi: achiziţionarea în România de bunuri imobile, terenuri şi mijloace de transport.
Rândurile 1 şi 2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la pct. I.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
VII.DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Încetarea activităţii
Se marchează cu "X" şi se înscrie data încetării activităţii.
Atenţie! Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de actul doveditor referitor la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, precum şi de certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 56 din data de 26 ianuarie 2016