HOTĂRÂRE nr. 203 din 25 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
Regia Autonomă "Rasirom"
Bucureşti, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2
Cod unic de înregistrare RO7061781
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

32.558

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32.473

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

85

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

30.972

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

30.927

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

25.302

  

B,

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

50

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.329

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

3.950

   

C1

ch. cu salariile

13

3.448

   

C2

bonusuri

14

502

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

275

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.104

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

246

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

45

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.586

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

259

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.327

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum fi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.327

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

132

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

730

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

730

  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

597

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

2.250

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

2.250

  

a)

cheltuieli materiale

38

1.966

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

230

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

54

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.163

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.163

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

108

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

108

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.894

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*l000

51

2.660

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

301

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

951

 

8

 

Plăţi restante

55

 
 

9

 

Creanţe restante

56

430

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 214 din data de 31 martie 2015