ORDIN nr. 2828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 22 şi art. 26 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
ministrul culturii emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 şi 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. II
Ministerul Culturii şi serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, precum şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul protejării monumentelor istorice conform legislaţiei în vigoare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Vlad Tudor Alexandrescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 15 februarie 2016