ORDIN nr. 765/C din 22 februarie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.534/C/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 954/B/C/2000,
ţinând cont de dispoziţiile art. 75 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006 privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 4 iulie 2006, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pentru eliberarea înscrisurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) se stabilesc următoarele tarife:
a) eliberarea unei copii certificate cu privire la una dintre menţiunile din Registrul naţional - 5 lei;
b) eliberarea unei copii certificate de pe unul dintre înscrisurile doveditoare - 9 lei;
c) eliberarea unei copii certificate de pe extrasul raportului de activitate ori al bilanţului anual al asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică - 11 lei;
d) eliberarea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea unei denumiri - 36 lei;
e) prelungirea rezervării unei denumiri - 18 lei."
2.Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11
În cazul în care se solicită eliberarea de copii certificate cu privire la două sau mai multe persoane juridice fără scop patrimonial, sub forma sistematizată după oricare dintre criteriile cuprinse în formularul de înscriere, se va plăti tariful de 53 lei pentru fiecare criteriul în funcţie de care se solicită sistematizarea."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 4 aprilie 2013