HOTĂRÂRE nr. 734 din 26 august 2014 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.
Art. 3
După scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, Administraţia Naţională "Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform reglementărilor în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

24326056

Administraţia Naţională "Apele Române"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Locul unde este situat mijlocul fix care se transmite

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunului care trece în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de MFP

Satul Potcoava-Fălcoeni, judeţul Olt

Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

Baracă tip "Laura" din plăci PFL, nr. inv. 1059

CF nr. 50201, UAT Potcoava; - valoarea de inventar: 492 lei

65001 (parţial)

Comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa

Canton Ilfoveni

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

Grup electrogen 40 KVA, nr. inv. 3068

CF nr. 390, UAT Nucet; - valoarea de inventar: 365 lei

65018 (parţial)

Judeţul Dâmboviţa

Canale de derivaţie

DA Argeş-Vedea

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

Baracă metalică, nr. inv. 2118 - valoarea de inventar: 701 lei

63769 (parţial)

Comuna Brezoaele, judeţul Dâmboviţa

Canton Brezoaele

8.28.01

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

Magazie 20 x 10 x 3, nr. inv. 2114 CF nr. 402, UAT Slobozia Moară; - valoarea de inventar: 351 lei

65020 (parţial)

Comuna Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa

Acumulare Văcăreşti şi polder Văcăreşti

8.17.03

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională "Apele Române"

CUI 24326056

Palan manual 3,2 TF, nr. inv. 2122 - valoarea de inventar: 273 lei

64085 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 652 din data de 4 septembrie 2014