REGULAMENT nr. 7 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
ţinând cont de necesitatea eficientizării activităţii desfăşurate de către Fondul de compensare a investitorilor,
în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor din şedinţa din data de 23 aprilie 2014,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
Art. I
Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.
(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
b) cerere de compensare - solicitare adresată organului competent de către un investitor, client al unui/unei intermediar/societăţi de administrare a investiţiilor (SAI) care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(e) în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
c) compensaţie - suma de bani care se plăteşte de către Fond fiecărui investitor de compensat, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004, până la concurenţa obligaţiei totale a membrului faţă de investitorul său, calculată potrivit legii şi prezentului regulament, în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă;
d) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004, de către membrii acestuia;
e) dată de referinţă - data emiterii de către A.S.F. a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 sau data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
f) deţinerea netă - valoarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare pe care un intermediar/o SAI care administrează portofolii individuale de investiţii le datorează investitorilor, clienţi ai respectivelor entităţi, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare prevăzute la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a valorii fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entităţi la data de referinţă;
g) Fondul - Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;
h) investitor - persoana prevăzută la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, client, în baza unui contract de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din aceeaşi lege, al unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii;
i) investiţie compensată - investiţia a cărei restituire este asigurată până la concurenţa plafonului de compensa re;
j) investitor compensabil - persoana prevăzută la lit. h), excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 şi art. 301 din prezentul regulament;
k) investitor de compensat - persoana prevăzută la lit. h) înscrisă de către Fond, în condiţiile legii, pe Lista de plată;
l) membrii Fondului - persoanele prevăzute la art. 45 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care au dobândit calitatea de membru al Fondului şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament;
m) Lista de plată - documentul întocmit de către Fond, prevăzut la art. 6 alin. (1) din anexa care face parte din integrantă din prezentul regulament, care conţine identitatea investitorilor de compensat, deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia şi compensaţia datorată fiecărui investitor de compensat de către Fond în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă;
n) organ competent:
(i)administratorul special sau lichidatorul desemnat/agreat de către A.S.F. potrivit art. 265, 269 sau art. 270 din Legea nr. 297/2004, în situaţia iniţierii procedurilor de administrare specială a unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor sau administratorul judiciar, respectiv lichidatorul numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească, după caz, şi care gestionează cererile de compensare potrivit prezentului regulament;
(ii)în cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor şi nu decide iniţierea procedurii de administrare specială, organul competent este Fondul;
o) plafon de compensare - nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor prevăzut la art. 30 alin. (2)."
2.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) cuprind cel puţin următoarele:
a) modalitatea de a dobândi, respectiv de a pierde calitatea de membru al Fondului;
b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare şi fondurilor băneşti gestionate, în vederea stabilirii contribuţiilor anuale şi speciale;
c) nivelul şi termenele de plată ale contribuţiilor anuale şi speciale, precum şi condiţiile de aplicare a penalităţilor de întârziere la plata contribuţiilor;
d) condiţiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor membrilor Fondului;
e) termenele de raportare şi raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:
1. determinarea bazei de calcul şi a cuantumului contribuţiilor ce trebuie plătite;
2. determinarea eventualelor obligaţii de plată ce urmează a fi compensate de Fond;
f) regimul şi circuitul informaţiilor şi documentelor la care au acces reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariaţii şi auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuţiilor lor.
(2) Modul de calcul al compensaţiei pentru fiecare investitor şi documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond se stabilesc conform secţiunii 5 - Procedura de compensare din cap. III, cu luarea în considerare a detalierii prezentate în anexă."
3.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29
În situaţia în care unui membru al Fondului i se retrage autorizaţia, iar condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 sunt îndeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizaţiei ori ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea, în limita plafonului stabilit la art. 30, a contravalorii instrumentelor financiare şi disponibilităţilor băneşti datorate sau aparţinând investitorilor la data retragerii autorizaţiei, încredinţate unui intermediar sau unei SAI care administrează portofolii individuale de investiţii în baza unui contract de prestare de servicii şi activităţi de investiţii financiare, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament."
4.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 34
Fondul ia toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor, conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în legătură cu constatarea de către A.S.F. sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 47 alin. (1) din aceeaşi lege şi efectuează plata compensaţiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 36 alin. (1)."
5.Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35
(1) Fondul stabileşte o perioadă în decursul căreia investitorilor li se cere să îşi formuleze pretenţiile.
(2) În cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mică de 5 luni de la data de referinţă.
(3) În cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, perioada prevăzută la alin. (1) trebuie stabilită împreună cu administratorul judiciar/lichidatorul, cu luarea în considerare a prevederilor art. 61 şi 62 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi a termenelor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă menţionată la art. 2 alin. (2) lit. e) din prezentul regulament.
(4) Expirarea termenelor stabilite conform alin. (2) sau (3), după caz, nu poate fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba organului competent sau Fondului că nu a putut, pentru motive temeinice, să îşi exercite în termen dreptul la compensare."
6.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
(1) Fondul asigură plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit la art. 30 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii Listei de plată conform procedurilor prevăzute în anexă.
(2) În circumstanţe cu totul excepţionale şi în cazuri speciale, Fondul poate solicita A.S.F. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăşi 3 luni.
(3) Fără a ţine seama de termenul-limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptăţită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii/de administrare de investiţii prestate de membrul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 se află în cercetare penală în legătură cu o acţiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, aşa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o sancţiune internaţională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă. În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta împreună cu organele abilitate legal, Lista de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
(4) În cazul în care persoanele menţionate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare şi procedează la compensarea creanţelor acestora.
(5) Creanţele unui investitor de compensat rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor ori împotriva căruia au fost instituite sancţiuni internaţionale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state sunt excluse de la orice compensare.
(6) În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 297/2004 şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 301 lit. g) din prezentul regulament, sunt excluse de la compensare şi creanţele unui investitor de compensat rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înşelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăţi compensatorii."
7.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu titlul IX din legea mai sus menţionată şi cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.
(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, A.S.F. constată că un intermediar sau o SAI care administrează portofolii individuale de investiţii nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp.
(3) În cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui/unei intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor fără a decide iniţierea procedurii de administrare specială conform celor prevăzute la alin. (1) şi (2), intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de constatare a situaţiei respective şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.
(4) În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, intervenţia Fondului se realizează după primirea de către Fond din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament."
8.Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38
(1) În vederea plăţii compensaţiei, în situaţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004, Fondul calculează deţinerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor al membrului aflat în incapacitate de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând acestora.
(2) După efectuarea plăţilor compensatorii, Fondul se subrogă în drepturile investitorilor compensaţi. Membrul Fondului sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăţi compensatorii, este obligat să returneze Fondului cuantumul compensaţiei, precum şi costurile implicate de efectuarea plăţii acesteia într-un termen stabilit de Consiliul de administraţie al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui membru este în plină desfăşurare, Fondul se înscrie la masa credală în locul investitorilor compensaţi."
9.După articolul 53 se introduce o anexă intitulată "Proceduri privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentului regulament încetează aplicabilitatea prevederilor Procedurii nr. 2 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor, aprobată prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009*).
______
*) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 527/2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

ANEXĂ: PROCEDURI privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor
(- Anexa la Regulamentul nr. 3/2006)
Art. 1
(1)În situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., denumit în continuare Fond, publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 în care se află membrul Fondului şi de numire a entităţii responsabile cu administrarea cererilor de plăţi compensatorii, respectiv de la data primirii din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă, în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, pe pagina web proprie, într-un ziar local de la sediile teritoriale ale intermediarului/societăţii de administrare a investiţiilor (SAI) aflat(e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiene de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea respectivei persoane juridice de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare, detalii privind documentaţia necesară, precum şi data după care are loc începerea plăţii compensaţiilor către investitori.
(2)Perioada de timp în care se pot înregistra cererile de compensare este stabilită în condiţiile art. 2 alin. (1) şi (2).
(3)Fondul comunică, la cererea investitorilor, pentru documentare, informaţii despre documentele, condiţiile şi formalităţile pentru compensare.
(4)În cazul în care informaţiile menţionate la alin. (1) nu sunt disponibile Fondului în termenul stipulat, Fondul efectuează publicitatea acestora pe măsura disponibilităţii.
(5)Organul competent va afişa informaţiile publicate de Fond potrivit alin. (1) şi (4), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la Fond, la toate sediile persoanei juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
(6)Organul competent va comunica Fondului datele sale de contact, pe baza formularului disponibilizat de Fond.
Art. 2
(1)Investitorii depun cererile de compensare la organul competent în perioada stabilită de acesta împreună cu Fondul şi comunicată de către acesta din urmă, în condiţiile art. 1 alin. (1) şi (2) din prezentele proceduri şi cu luarea în considerare a prevederilor art. 35 alin. (2) şi (3) din Regulament. În cazul menţionat la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, organul competent şi Fondul iau în considerare numai cererile de compensare ale investitorilor care au depus declaraţii de creanţă, dacă acestea au fost înregistrate în tabelul definitiv al creanţelor.
(2)Termenul prevăzut la alin. (1) este stabilit individual, pentru fiecare intermediar/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii aflat(ă) în una dintre situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 în parte, în funcţie de complexitatea şi circumstanţele tehnico-legale cunoscute. Eventualele cereri de compensare ale investitorilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 35 alin. (4) din Regulament trebuie depuse în termen de 5 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3) ale aceluiaşi articol.
(3)Cererea de compensare este formulată în scris pe formularul disponibilizat organului competent de către Fond şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a)pentru persoanele fizice:
(i)numele, prenumele şi iniţiala tatălui;
(ii)domiciliul sau adresa aleasă pentru corespondenţă;
(iii)seria şi numărul B.I./C.I.;
(iv)codul numeric personal;
(v)numărul contului bancar;
(vi)valoarea compensaţiei solicitate.
b)pentru persoanele juridice şi entităţile fără personalitate juridică:
(i)denumirea;
(ii)adresa sediului social sau adresa aleasă pentru corespondenţă;
(iii)numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
(iv)codul unic de înregistrare;
(v)reprezentanţii legali;
(vi)numărul contului bancar unde se doreşte efectuarea plăţii compensaţiei;
(vii)valoarea compensaţiei solicitate.
(4)Cererea de compensare este însoţită de următoarele documente justificative:
a)pentru persoanele fizice:
(i)copia actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;
(ii)documentele menţionate la art. 9, în cazul în care plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul;
(iii)documente privind contul comun de investiţii, dacă este cazul;
(iv)extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
(v)contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale;
(vi)orice document justificativ privind fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
(vii)alte documente probatoare ale creanţei în cazul existenţei în portofoliu de instrumente financiare pe pieţele externe;
b)pentru persoanele juridice:
(i)certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii de compensare;
(ii)certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de către Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de înregistrare la autorităţile abilitate, după caz, din care să reiasă datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, persoanele împuternicite să reprezinte legal persoana juridică, eventualele divizări, fuziunile, stările de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.);
(iii)actul de numire a noului reprezentant al societăţii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, în copie legalizată;
(iv)extras de cont pentru confirmarea contului completat în cererea de compensare;
(v)copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea (administratorul numit prin actele constitutive înregistrate la oficiul registrului comerţului sau un împuternicit al societăţii);
(vi)contractul de prestare de servicii şi activităţi de investiţii, prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv anexele la contract şi actele adiţionale;
(vii)orice document justificativ privind fondurile băneşti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de membrul insolvent, depozitarul central şi/sau alte instituţii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
(viii)alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor în cazul existenţei în portofoliu de instrumente financiare pe pieţele externe;
c)pentru entităţile fără personalitate juridică: documentele de constituire specifice acestor entităţi (acte de constituire, autorizaţie de funcţionare, codul unic de înregistrare etc.) în copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum şi documentele menţionate la lit. b) pct. (iv)-(viii).
(5)În cazul în care, până la data începerii plăţii compensaţiilor, informaţiile cuprinse în cererea de compensare se modifică, investitorul este obligat să comunice Fondului aceste modificări. Fondul nu poate fi făcut răspunzător de necomunicarea sau comunicarea defectuoasă a informaţiilor de către investitor care pot afecta plata compensaţiilor.
Art. 3
(1)În termen de 10 zile de la data expirării perioadei pentru înregistrarea cererilor de compensare, organul competent transmite Fondului, în formatul solicitat de Fond, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), lista definitivă cuprinzând investitorii clienţi ai intermediarului/SAI care administrează portofolii individuale de investiţii aflat (e) în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor la data de referinţă, atributele de identificare ale acestora, contul bancar sau adresa la care trebuie efectuată plata prin mandat poştal, deţinerile nete, precum şi tabelul definitiv al creanţelor, în cazul prevăzut la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004. La cererea Fondului, lista va fi însoţită de cererile de compensare, documentele justificative aferente, contractele de servicii şi activităţi de investiţii, cererile de deschidere de cont, situaţia portofoliilor investitorilor, extrase de cont ale investitorilor, declaraţiile investitorilor privind încadrarea/neîncadrarea în categoria investitorilor compensabili, documente privind conturile comune de investiţii, declaraţiile de creanţă înregistrate în tabelul definitiv şi orice alte documente considerate necesare de către Fond pentru întocmirea Listei de plată.
(2)Până la data finalizării Listei de plată, organul competent transmite Fondului, săptămânal, pe suport hârtie sau în format electronic, utilizând datele de contact menţionate la art. 1 alin. (6), situaţii provizorii care conţin informaţii privind identitatea investitorilor şi deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia.
(3)În cazul menţionat la art. 35 alin. (2) din Regulament lista definitivă este completată în mod corespunzător.
(4)Informaţiile din lista definitivă sunt prezentate şi se completează separat pentru investitorii de compensat persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică.
(5)Organul competent răspunde exclusiv cu privire la modul de preluare a datelor din evidenţa de back-office şi arhiva membrului aflat în situaţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 297/2004 şi din cererile de compensare formulate de investitori şi înscrise în situaţiile transmise Fondului.
Art. 4
(1)În situaţia în care Fondul este desemnat de către A.S.F. în calitate de organ competent, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. n) din Regulament, acesta respectă aceleaşi cerinţe aplicabile entităţilor care gestionează cererile de compensare potrivit prezentei proceduri [inclusiv cele referitoare la întocmirea Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1)].
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) Fondul îşi exercită prerogativele în strânsă colaborare cu A.S.F. În acest caz, cererile de compensare sunt procesate de către Fond, conform celor stabilite în actul de constatare a situaţiei generatoare de plăţi compensatorii emis de către A.S.F., Lista de plată fiind întocmită de către Fond şi avizată pentru conformitate de către A.S.F.
Art. 5
(1)În scopul întocmirii Listei de plată prevăzute la art. 6 alin. (1) şi demarării procesului de compensare a investitorilor de compensat cu respectarea prevederilor art. 36 din Regulament şi art. 8 alin. (1) din prezentele proceduri, Fondul compară datele prezentate în lista definitivă şi situaţiile transmise de organul competent conform art. 3 alin. (1) şi (2) din prezentele proceduri cu orice document care se află în posesia Fondului şi/sau cu documentele obţinute de la organul competent în conformitate cu art. 3 alin. (2) şi aduce modificările considerate necesare.
(2)Eventualele erori sau necorelări constatate între informaţiile din listă şi cele colectate de Fond sunt comunicate organului competent, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii listei definitive a investitorilor compensabili de la organul competent, pentru analiză şi corectare, dacă este cazul, urmând ca acesta să retransmită Fondului rezultatul analizei şi/sau lista corectată în termen de 30 de zile de la data la care Fondul a comunicat necorelările sau eroarea constatată.
(3)Ulterior întocmirii de către Fond a Listei de plată, aceasta este transmisă către A.S.F. pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, a neimplicării persoanelor îndreptăţite la compensare în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
(4)În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de la A.S.F. a confirmării din partea organelor legal abilitate, Fondul procedează la demararea procedurii de plată a compensaţiilor către persoanele cuprinse în Lista de plată şi neimplicate în acţiuni de spălare a banilor şi/sau care nu fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, concomitent cu suspendarea efectuării plăţilor compensatorii către respectivele persoane conform art. 36 din Regulament.
(5)Persoanele pentru care a fost suspendată efectuarea plăţilor compensatorii sunt notificate în scris de către Fond cu privire la motivele suspendării.
(6)În situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru instrumentele financiare denominate în lei pe care membrul insolvent le datorează, valoarea acestora la data de referinţă este calculată cu luarea în considerare a regulilor de evaluare a activelor financiare prevăzute în reglementările emise de A.S.F. şi, dacă este cazul, a cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.) la data de referinţă.
(7)În situaţia în care Fondul trebuie să compenseze investitorul pentru fonduri băneşti exprimate în valută, valoarea acestora este calculată cu luarea în considerare a cursului de referinţă comunicat de B.N.R. la data de referinţă.
(8)În niciun caz, prezentele proceduri nu vor fi înţelese ca îndrituind vreun investitor la o dublă compensare, respectiv atât prin Fond, cât şi prin Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (F.G.D.B.).
(9)În cazul în care intermediarul care nu poate restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor este o instituţie de credit participantă la F.G.D.B., cele două fonduri colaborează, în baza unui protocol încheiat în acest sens, în vederea diferenţierii compensaţiilor unui investitor, sumele ce rezultă din activitatea membrului insolvent în baza unui contract de prestări de servicii de investiţii financiare fiind separate de sumele ce constituie depozite garantate de F.G.D.B.
(10)Fondul stabileşte o singură compensaţie pentru fiecare investitor de compensat, indiferent de numărul de conturi deschise la membrul insolvent, de moneda în care au fost efectuate investiţiile compensate sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.
(11)În cazul conturilor comune de investiţii, definite de Legea nr. 297/2004, compensaţia se stabileşte în funcţie de cota de participare a fiecărui investitor de compensat sau, în absenţa informaţiilor relevante, prin atribuire în mod egal între respectivii investitori de compensat.
(12)Termenele menţionate în prezentul articol pot fi prelungite de către Fond, pentru motive temeinice, cu acordul A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 7 şi a prevederilor legale incidente.
Art. 6
(1)Fondul întocmeşte Lista de plată, prin stabilirea pentru fiecare investitor compensabil a compensaţiei datorate, luând în considerare plafonul de compensare. Lista de plată şi modificările acesteia se aprobă de către Consiliul de administraţie al Fondului şi se comunică A.S.F.
(2)Compensaţiile se includ în Lista de plată după cum urmează:
a)în situaţia în care deţinerea netă este negativă, investitorul compensabil nu este îndreptăţit la încasarea compensaţiei şi nu este introdus în Lista de plată întocmită de către Fond;
b)în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi nu depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, această valoare se trece în Lista de plată întocmită de Fond;
c)în situaţia în care deţinerea netă este pozitivă şi depăşeşte nivelul legal al plafonului de compensare, se trece în Lista de plată o sumă egală cu nivelul plafonului de compensare.
(3)Dacă în cazul menţionat la 35 alin. (4) din Regulament, Fondul/organul competent confirmă creanţa investitorului, Lista de plată se modifică în mod corespunzător.
(4)Fondul elaborează în mod distinct Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane fizice şi Lista de plată pentru investitorii de compensat persoane juridice. Listele cuprind elementele necesare identificării investitorului de compensat, persoana fizică, persoana juridică şi entitate fără personalitate juridică sau identificării persoanei mandatate ori împuternicite să primească suma de bani respectivă, precum şi suma de plată cuvenită acestora.
Art. 7
Pentru compensaţiile validate în condiţiile art. 6 alin. (3), termenele de plată menţionate la art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulament încep să curgă de la data modificării Listei de plată a compensaţiilor.
Art. 8
(1)Plata compensaţiei se efectuează de către Fond, în lei, fie în contul bancar deschis pe numele investitorului de compensat sau al persoanei împuternicite/îndreptăţite în acest sens conform art. 9 comunicat în cererea de compensare, fie prin cont colector, după cum este stabilit de Fond în înştiinţarea menţionată la art. 1 alin. (1).
(2)Costurile generate de executarea obligaţiei de plată a compensaţiei sunt suportate de către Fond.
(3)Fondul are dreptul să ceară organului competent subrogarea acestuia în drepturile investitorului de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond. În acest sens Fondul solicită organului competent subrogarea în drepturile investitorilor de compensat, cu luarea în considerare a compensaţiei plătite de către Fond.
(4)Termenul general de prescripţie a compensaţiilor curge de la data aprobării Listei de plată de către Consiliul de administraţie al Fondului, respectiv a modificării acesteia în condiţiile art. 6 alin. (3).
Art. 9
(1)Plata se efectuează către o altă persoană fizică decât investitorul de compensat înscris în Lista de plată, după cum urmează:
a)moştenitorului legal sau legatarului de orice tip al investitorului de compensat, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (pentru moştenitorul unic, respectiv legatarul unic);
b)moştenitorului legal ori legatarului de orice tip al investitorului de compensat, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalţi moştenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar (când sunt mai mulţi moştenitori legali, respectiv legatari). Această prevedere se aplică în cazul în care nu se prezintă toţi moştenitorii legali sau legatarii prevăzuţi în certificatul de moştenitor legal, respectiv de legatar. Plata de cote-părţi a compensaţiei, individual, către moştenitorii investitorului de compensat, în proporţiile stabilite prin actul de succesiune (sau hotărârea judecătorească) pentru fiecare moştenitor, se poate face numai direct de către Fond;
c)moştenitorului legal sau legatarului investitorului de compensat care, prin hotărârea judecătorească definitivă de dezbatere a moştenirii, beneficiază de investiţia compensată a investitorului de compensat defunct, pe baza acelei hotărâri;
d)unui părinte, pentru copilul său minor în vârstă de până la 18 ani, pe baza actului de identitate al părintelui şi a certificatului de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14 şi 18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părinţilor sau a tutorelui. În aceste cazuri, pe lângă încuviinţarea scrisă, investitorul prezintă şi certificatul său de naştere, în original şi în copie, şi copii ale actelor de identitate ale părinţilor sau ale actului de identitate al tutorelui, precum şi copia deciziei de numire a tutorelui;
e)tutorelui sau curatorului, pentru investitorii cărora li s-a instituit tutela ori curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a curatelei;
f)mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensaţiei, semnată în faţa unui notar public român şi autentificată de acesta.
1.Investitorii care domiciliază în localităţile unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici pot semna astfel de procuri în faţa secretarilor consiliilor locale care au şi competenţa de a legaliza semnăturile acestora.
2.Investitorii, cetăţeni străini cu domiciliul în străinătate, pot mandata o persoană fizică să încaseze compensaţia pe baza unei procuri eliberate conform dreptului ţării în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul este obligat să prezinte procura şi traducerea ei legalizată de către un birou al notarului public român, ambele în original şi în copie, precum şi copie de pe actul de identitate al investitorului;
g)persoanelor mandatate de investitorii care se află în una dintre următoarele situaţii:
- persoană aflată în detenţie;
- militar în termen;
- persoană care în perioada de plată este plecată din ţară (în interes de serviciu sau personal);
- personal îmbarcat pe nave sub pavilion românesc.
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), plata compensaţiei se efectuează pe bază de procură specială, certificată de:
- comandantul locului de detenţie, în cazul persoanei aflate în detenţie;
- comandantul unităţii militare, în cazul militarului în termen care nu se poate prezenta personal să îşi ridice compensaţia;
- conducătorul instituţiei în interesul căreia se efectuează deplasarea în străinătate, în cazul persoanelor plecate din ţară în interes de serviciu;
- comandantul navei sub pavilion românesc (în acest caz, împuternicitul titularului investiţiei prezintă radiograma procurii speciale certificate);
- misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, în toate celelalte cazuri când titularul, cetăţean român, se află în străinătate.
Art. 10
(1)Plata compensaţiei către investitorii de compensat entităţi fără personalitate juridică se tratează similar cu cea către persoanele juridice.
(2)Din punct de vedere tehnico-administrativ, entităţile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice, sunt evidenţiate în aceeaşi listă cu persoanele juridice.
Art. 11
Fondul informează periodic A.S.F. şi/sau organele competente, după caz, asupra sumelor plătite investitorilor de compensat, persoane fizice şi persoane juridice.
Art. 12
(1)În termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de plată a compensaţiilor, Fondul informează investitorii, printr-un comunicat, cu privire la:
- încheierea perioadei de plată;
- posibilitatea obţinerii de la Fond a compensaţiilor neachitate, precum şi modalităţile de plată prin care urmează a se efectua astfel de plăţi;
- termenul-limită de efectuare a plăţilor de compensaţii de către Fond;
- documentele, condiţiile şi formalităţile necesare pentru obţinerea şi/sau încasarea compensaţiei.
(2)Comunicatul menţionat în alin. (1) se transmite A.S.F. şi se publică în cel puţin două ziare de circulaţie naţională şi pe pagina web a Fondului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 24 aprilie 2014