REGULAMENT din 14 august 2014 privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare
CAPITOLUL I: Scop
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, a energiei electrice, inclusiv prin încheierea contractelor de procesare a combustibilului, şi anume:
a)modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;
b)modul de stabilire a ofertelor de procesare a combustibilului;
c)modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;
d)modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate, respectiv de stabilire a prevederilor contractelor de procesare a combustibilului;
e)modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile efectuate.
Art. 2
Prin implementarea modalităţilor de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare se urmăreşte asigurarea unui cadru eficient şi transparent de tranzacţionare pe piaţa concurenţială de energie electrică şi nediscriminarea participanţilor la piaţă.
CAPITOLUL II: Domeniul de aplicare
Art. 3
Prezentul regulament se aplică:
a)titularilor de licenţă de producere/furnizare/transport/distribuţie din sectorul energiei electrice;
b)operatorului pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - OPCCB.
CAPITOLUL III: Definiţii şi abrevieri
Art. 4
(1)În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Semnificaţia termenilor utilizaţi este următoarea:
a)caracteristici ferme - caracteristici ale unei oferte, ale căror valori de pornire sunt precis determinate, iar, după încheierea tranzacţiilor, pe baza regulilor descrise pentru fiecare modalitate de tranzacţionare în prezentul regulament, acestea determină valori precise, fixe, constante la nivelul celor stabilite la tranzacţionare pe toată perioada de valabilitate a contractului, ale cantităţii orare şi totale şi preţului tranzacţiei şi asupra cărora contractul asociat tranzacţiei nu permite modificări;
b)contract-cadru - contract cu structură şi prevederi predefinite, care conţine prevederi care nu pot fi modificate, acceptate de toţi participanţii înregistraţi la modalitatea respectivă de tranzacţionare, şi prevederi specifice, referitoare exclusiv la termene şi modalităţi de plată, garanţii şi penalităţi, pe care iniţiatorul le poate modifica, specificând propriile condiţii;
c)contract standard - contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu structură, termeni şi condiţii predefinite, acceptat de toţi participanţii înregistraţi pentru tranzacţionarea în modalitatea PCCB-NC;
d)convenţie de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - convenţie standardizată stabilită de OPCCB, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;
e)cel mai bun preţ - cel mai mic preţ dintre preţurile ofertelor de vânzare, respectiv cel mai mare preţ dintre preţurile ofertelor de cumpărare, la un moment dat;
f)licitaţie extinsă - licitaţie în care se acceptă oferte de ambele părţi, vânzare şi cumpărare;
g)marca de timp - identificator care asociază unei oferte momentul exact de introducere a acesteia: ziua, ora, minutul şi secunda;
h)negociere continuă - modalitate de negociere în care atât preţul ofertelor de pe partea iniţiatoare, cât şi al celor de pe partea respondentă pot fi modificate, iar tranzacţiile se încheie în orice moment în care se îndeplinesc condiţiile de corelare;
i)ofertă coiniţiatoare - ofertă de acelaşi tip, şi anume care prevede aceeaşi cantitate de energie electrică, acelaşi profil zilnic de livrare şi aceeaşi durată a livrării, aceeaşi opţiune privind tranzacţionarea integrală/parţială, dacă este cazul, şi are acelaşi obiect, şi anume vânzarea sau cumpărarea, cu o ofertă iniţiatoare şi care implică aderarea la acelaşi contract cu aceasta;
j)ofertă iniţiatoare - ofertă de energie electrică sau de procesare a combustibilului care iniţiază procesul de tranzacţionare conform prevederilor prezentului regulament;
k)ofertă de răspuns - ofertă care răspunde cerinţelor unei oferte iniţiatoare;
l)ofertă fermă - ofertă care nu poate fi anulată sau modificată pe parcursul derulării licitaţiei;
m)operator al pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică - persoană juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea unei pieţe centralizate de contracte de energie electrică, inclusiv de contracte de procesare a combustibilului, în conformitate cu reglementările emise de ANRE;
n)participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - titular de licenţă care se înscrie la această piaţă şi respectă convenţia/convenţiile de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;
o)piaţă centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - cadrul organizat de încheiere între participanţii la piaţă, în mod transparent, prin licitaţie publică a contractelor, cu livrare fizică de energie electrică, inclusiv a contractelor de procesare, organizat şi administrat de OPCCB, pe baza unui ansamblu de modalităţi având ca bază ofertarea publică şi nediscriminatorie, cu scopul de a contracta energia electrică pe termen determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
p)platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de OPCCB în scopul realizării tranzacţiilor pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, pentru fiecare dintre modalităţile prevăzute în prezentul regulament;
q)valori de pornire - valorile caracteristicilor unei oferte la momentul introducerii sale pe piaţă în vederea tranzacţionării.
Art. 5
Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)OPCCB - operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică;
c)PCCB - piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;
d)PCCB-LE - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie extinsă, cu posibilitatea existenţei mai multor ofertanţi de ambele părţi;
e)PCCB-NC - modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă;
f)PCCB-PC - modalitate de încheiere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractelor de procesare a combustibilului;
g)PC-OTC - piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică, care funcţionează în baza Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2013;
h)Regulament - regulamentul privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare;
i)Tg - componenta tarifului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea.
CAPITOLUL IV: Reguli generale
Art. 6
OPCCB administrează şi dezvoltă piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică pe baza principiilor de nediscriminare, transparenţă, caracter public şi centralizat, stabilite de lege, şi a prevederilor prezentului regulament, stabilite pentru fiecare modalitate de tranzacţionare.
Art. 7
Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică se face la solicitarea acestora, adresată OPCCB, conform procedurilor operaţionale specifice, şi prin semnarea convenţiei de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
Art. 8
OPCCB stabileşte, după parcurgerea unui proces de consultare publică, conţinutul-cadru al fiecărei convenţii de participare la o modalitate de tranzacţionare aferentă PCCB, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCCB şi ale fiecărui participant la această piaţă. OPCCB face publică fiecare convenţie pe pagina sa web.
Art. 9
Participanţii la PCCB au obligaţia să plătească OPCCB contravaloarea tarifelor aferente participării la modalitatea de tranzacţionare respectivă, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor convenţiei de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
Art. 10
Tranzacţionarea se realizează pe baza unor contracte publicate anterior de OPCCB, care pot fi propuse de iniţiator, cu respectarea unui contract-cadru, sau pot fi contracte standardizate, corespunzător prevederilor aferente fiecărei modalităţi de tranzacţionare.
Art. 11
Contractele-cadru şi cele standardizate sunt elaborate de către OPCCB, în urma analizării într-un grup de lucru constituit cu participanţii la piaţă şi a luării în considerare a observaţiilor primite în urma consultării publice.
Art. 12
În modalităţile de tranzacţionare pe baza contractelor propuse de iniţiator, respectiv PCCB-LE şi PCCB-PC, acesta poate introduce clauze specifice, suplimentare/diferite de cele din contractul-cadru, privind exclusiv termenele de plată şi modalităţile de plată, garanţiile şi penalităţile de natură financiară.
Art. 13
Este interzisă includerea clauzelor specifice:
a)care modifică contractul-cadru şi caracterul fix, cunoscut în urma procesului de licitaţie, al cantităţilor orare şi al preţului stabilite la tranzacţionare, durata livrării;
b)de modificare ulterioară a unor prevederi, prin înţelegerea părţilor sau pe baza unor formule şi/sau care să altereze celelalte caracteristici ale ofertei, inclusiv preţul;
c)care adaugă alte servicii.
Art. 14
OPCCB verifică conformitatea cu reglementările şi prevederile prezentului regulament a oricărui tip de oferte propuse de oricare participant şi a contractului, Ie acceptă pe cele conforme şi le respinge pe cele neconforme, publicând pe site-ul propriu lista ofertelor respinse şi motivaţia acestei acţiuni.
Art. 15
Este interzisă acceptarea şi tranzacţionarea ofertelor neconforme, care nu respectă prevederile prezentului regulament.
Art. 16
Identitatea participanţilor la sesiunile de tranzacţionare este publicată pe site-ul OPCCB pentru fiecare modalitate de tranzacţionare conform prezentului regulament.
Art. 17
(1)În cazul retragerii ofertei sau în cazul refuzului încheierii contractului/prezentării unui contract neconform, iar pentru PCCB-NC, în cazul refuzului de semnare a contractului/prezentării unui contract neconform, participantul/participanţii în cauză plăteşte/plătesc OPCCB o sumă penalizatoare.
(2)OPCCB repartizează suma penalizatoare de la alin. (1) participanţilor care au introdus oferte în sesiunea respectivă de tranzacţionare.
Art. 18
Dispoziţiile art. 17 sunt incluse în convenţia de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB, iar nivelul penalităţii, precum şi modul de repartizare a acesteia se stabilesc în cadrul unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfăşurat de OPCCB; între data constatării abaterii şi data efectuării plăţii acestei penalităţi, participantul în cauză este suspendat de la tranzacţionare, conform art. 20 lit. c).
Art. 19
Orice participant la PCCB se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţă, în baza unei înştiinţări adresate OPCCB.
Art. 20
OPCCB poate suspenda sau revoca, în caz de neconformare cu caracter repetat ori definitiv, înregistrarea unui participant la PCCB, cu publicarea şi motivarea acestei acţiuni, în oricare dintre următoarele cazuri:
a)nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant, definite în procedurile specifice;
b)nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;
c)nu respectă convenţia de participare la modalitatea respectivă de tranzacţionare aferentă PCCB.
Art. 21
Înscrierea, depunerea ofertelor şi organizarea sesiunilor de tranzacţionare, suspendarea, revocarea şi excluderea participanţilor ca urmare a unei conduite necorespunzătoare ulterioare înscrierii în competiţie se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice, elaborate de OPCCB, rezultate în urma unui proces de consultare publică.
CAPITOLUL V: Modalitatea de tranzacţionare PCCB-LE
Art. 22
În cazul tranzacţionării energiei electrice prin modalitatea denumită PCCB-LE, realizată prin licitaţie extinsă, se parcurg următoarele etape:
1.Acceptarea contractului-cadru;
2.Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta proprie fermă de vânzare sau de cumpărare de energie electrică, care trebuie să cuprindă următoarele caracteristici ferme:
a)durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrării; durata livrării trebuie să fie de minimum o lună;
b)cantitatea totală, precum şi cantitatea orară de energie electrică/profilul zilnic de livrare, prin alegerea uneia dintre următoarele variante:
(i)livrare în bandă la putere constantă (luni-duminică, 00,00-24,00);
(ii)livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină (luni-vineri 7,00-23,00);
(iii)livrare la putere constantă, la ore de gol de sarcină (luni-vineri 00,00-7,00 şi 23,00-24,00 şi sâmbătă-duminică 00,00-24,00);
c)preţul minim solicitat (PminLE), în cazul unei oferte de vânzare, respectiv preţul maxim oferit (PmaxLE), în cazul unei oferte de cumpărare; ofertantul trebuie să includă îi preţ componenta TG, pentru introducerea de energie electrică a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea;
d)opţiunea dintre tranzacţionarea integrală cu un singur participant şi cea parţială şi/sau cu mai mulţi participanţi a cantităţii ofertate; pentru puteri orare mai mari de 10 MW nu este permisă decât opţiunea de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi; tranzacţionarea parţială înseamnă tranzacţionarea unor tranşe de putere constantă mai mică decât puterea solicitată, cu păstrarea profilului de livrare propus şi a duratei livrării; alegerea opţiunii de tranzacţionare parţială/cu mai mulţi participanţi nu exclude posibilitatea tranzacţionării integrale cu un singur participant, dacă aşa rezultă în urma aplicării regulilor de corelare;
e)prevederile specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul iniţiator în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13;
3.După acceptarea ofertei iniţiatoare conform art. 14, OPCCB programează câte o sesiune de tranzacţionare pentru fiecare ofertă iniţiatoare de vânzare sau de cumpărare acceptată şi desfăşoară/asigură desfăşurarea următoarelor activităţi preliminare, în condiţiile unei proceduri proprii elaborate conform art. 21:
a)aducerea la cunoştinţa participanţilor la piaţă a ofertei iniţiatoare, prin publicarea acesteia pe site-ul OPCCB, inclusiv a identităţii iniţiatorului, împreună cu formatul de contract propus;
b)până la o dată prealabilă celei de începere a sesiunii de tranzacţionare, publicată odată cu oferta iniţiatoare, depunerea la OPCCB a ofertelor coiniţiatoare şi publicarea completă a fiecăreia, imediat după depunere, dacă au fost acceptate conform art. 14;
c)depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, conţinând cantitatea oferită, dacă aceasta este diferită de cea din oferta iniţiatoare, în cazul în care iniţiatorul a optat pentru tranzacţionarea parţială/cu mai mulţi participanţi, opţiunea privind tranzacţionarea parţială şi preţul-limită acceptat; până la deschiderea sesiunii de tranzacţionare acestea sunt supuse procesului de verificare conform art. 14 şi nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului.
4.În intervalul de timp cuprins între termenul de la alin. (3) lit. b) şi deschiderea sesiunii de tranzacţionare, participantul iniţiator şi cei cu oferte coiniţiatoare pot modifica o singură dată preţul ofertei proprii, doar în sensul facilitării încheierii de tranzacţii, şi anume în creştere, în cazul ofertelor de cumpărare, respectiv în scădere, în cazul ofertelor de vânzare, şi nu cu mai mult de 5% faţă de oferta iniţiatoare/coiniţiatoare cu cel mai bun preţ; aceste modificări nu sunt dezvăluite altor participanţi sau publicului înainte de deschiderea sesiunii de tranzacţionare.
5.Sesiunea de tranzacţionare începe prin publicarea concomitentă a celor mai recente oferte ale participantului iniţiator/participanţilor coiniţiatori şi a ofertelor de răspuns.
6.Ofertele pot fi retrase doar până la începerea sesiunii de tranzacţionare, cu plata sumei penalizatoare, conform dispoziţiilor art. 17.
7.Încheierea tranzacţiilor se realizează conform următoarelor reguli:
a)ofertele se ordonează în sensul crescător al preţului, pentru cele de vânzare, respectiv în sensul descrescător al preţului, pentru cele de cumpărare;
b)în cazul ofertelor cu obiect identic, şi anume de vânzare, respectiv de cumpărare care au acelaşi preţ, acestea se ordonează în ordine cronologică, în funcţie de data şi ora la care au fost depuse/modificate;
c)succesiv, oferta de vânzare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mic sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de cumpărare de răspuns cu preţul cel mai mare şi care este mai mare sau egal CU cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de vânzare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate; sau
d)succesiv, oferta de cumpărare iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel mai mare sau, în cazul ofertelor cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate, se corelează cu oferta de vânzare de răspuns cu preţul cel mai mic şi care este mai mic sau egal cu cel al ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de cumpărare sau, în cazul ofertelor de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare parţială, o parte din cantitatea aferentă acesteia, dacă intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la secţionarea cantităţii ofertate;
e)în situaţia în care intersecţia curbelor cererii şi ofertei conduce la tranzacţionarea parţială a unei oferte de răspuns cu opţiunea de tranzacţionare integrală, aceasta este îndepărtată şi înlocuită cu următoarea ofertă cu acelaşi obiect, şi anume de vânzare sau de cumpărare, iar procesul se reia cu verificarea respectării condiţiilor corespunzătoare noii oferte.
8.Pentru fiecare cuplu corelat, ofertele de răspuns declarate câştigătoare în urma corelării determină obligaţia respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul iniţiator cu participantul cu a cărui ofertă a fost corelat, pentru cantitatea rezultată din corelare şi la preţul de închidere a licitaţiei, aflat la intersecţia dintre curba ofertei de vânzare şi curba ofertei de cumpărare;
9.Preţul de închidere se determină după următoarele reguli:
a)curbele ofertei de vânzare şi a celei de cumpărare sunt rezultate din unirea prin linii verticale a reprezentării ofertelor ordonate în funcţie de preţ şi prin terminarea fiecărei curbe printr-o linie verticală;
b)dacă există un singur punct de intersecţie sau dacă toate punctele de intersecţie au acelaşi preţ, acel preţ este preţul de închidere a licitaţiei;
c)dacă există mai multe puncte de intersecţie, iar acestea au preţuri diferite, preţul de închidere este media aritmetică a preţului minim şi a celui maxim corespunzătoare punctelor de intersecţie.
10.OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacţionare/conformitatea contractului semnat cu cel propus, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestuia şi nevaliditatea contractului drept contract care excedează prevederilor legale, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare până la plata penalizării şi informează ANRE.
CAPITOLUL VI: Modalitatea de tranzacţionare PCCB-NC
Art. 23
În cadrul modalităţii de tranzacţionare PCCB-NC, realizată prin licitaţie publică cu negociere continuă, regulile sunt următoarele:
1.OPCCB defineşte produse standard de vânzare şi de cumpărare de energie electrică, cu următoarele caracteristici ferme:
a)puterea medie orară pe contract: 1 MW;
b)durata livrării: o săptămână/o lună/un trimestru/un an calendaristic - cu specificarea expresă a datei de începere, precum şi a datei de finalizare a livrării;
c)profilul zilnic al livrărilor: livrare în bandă la putere constantă/livrare la putere constantă la ore de vârf de sarcină/livrare la putere constantă la ore de gol de sarcină - clar definite ca intervale orare;
d)utilizarea obligatorie a contractului standard de tranzacţionare a energiei electrice.
2.Contractul standard este stabilit de OPCCB în urma desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 11, devenind apoi obligatoriu pentru toţi participanţii.
3.Contractul standard poate fi reziliat doar cu plata de către partea care solicită rezilierea celeilalte părţi a unei compensaţii egale cu valoarea absolută a diferenţei dintre valoarea restului energiei la preţul de contract şi valoarea restului energiei la preţul produsului/produselor echivalent/echivalente disponibil/disponibile pe PCCB-NC sau, dacă acestea nu au fost tranzacţionate în ultimele 12 luni, al celor disponibile pe PC-OTC, la data cea mai apropiată de momentul rezilierii din ultimele 12 luni, astfel:
a)dacă diferenţa este pozitivă şi cumpărătorul a iniţiat rezilierea, compensaţia se plăteşte vânzătorului de către cumpărător; iar
b)dacă diferenţa este negativă şi vânzătorul a iniţiat rezilierea, aceasta se plăteşte cumpărătorului de către vânzător;
c)în celelalte situaţii, contractul poate fi reziliat fără plata compensaţiilor.
4.Contractul standard poate prevedea plata contravalorii pe o lună a contractului de către participantul care îl reziliază către partenerul său, în cazul în care pe niciuna dintre cele două pieţe, PCCB-NC şi PC-OTC, nu se găseşte combinaţia de produse echivalente tranzacţionate în ultimele 12 luni anterioare rezilierii.
5.Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau de cumpărare pentru oricare dintre produsele definite conform pct. 1, specificând numărul de contracte şi preţul propus, prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PCCB-NC; componenta TG a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea, trebuie să fie inclusă în acest preţ.
6.Pentru tranzacţionarea produselor standard, OPCCB organizează sesiuni zilnice de tranzacţionare, iar participanţii pot introduce atât oferte de răspuns, cât şi oferte coiniţiatoare.
7.OPCCB organizează sesiunile de tranzacţionare în sistem on-line.
8.Ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară anonim; ecranele sistemului de tranzacţionare sunt accesibile în timp real publicului, într-o locaţie publică de pe site-ul OPCCB.
9.Pe toată durata sesiunii de tranzacţionare, participanţii pot să introducă, să modifice, să suspende/activeze şi/sau să anuleze ofertele proprii de vânzare/cumpărare, precum şi să vizualizeze toate ofertele existente în piaţă.
10.Toate ofertele pentru un produs sunt ordonate în funcţie de preţ, respectiv în ordine descrescătoare, dacă ofertele sunt de cumpărare, şi în ordine crescătoare, dacă ofertele sunt de vânzare. În cazul introducerii mai multor oferte cu acelaşi preţ, ordonarea acestora se face în funcţie de marca de timp.
11.Orice modificare adusă unei oferte presupune anularea automată a caracteristicilor ofertei care a fost modificată şi actualizarea automată a caracteristicilor pentru noua ofertă, care primeşte marca de timp corespunzătoare momentului modificării.
12.Ofertele nou-intrate/modificate care îndeplinesc condiţia de compatibilitate, şi anume preţul ofertei de cumpărare este mai mare sau egal cu preţul ofertei de vânzare, respectiv preţul ofertei de vânzare este mai mic sau egal cu preţul ofertei de cumpărare, sunt corelate prin proces automat, derulat în timp real; preţul de atribuire este cel al ofertei nou-introduse în piaţă, de sens contrar celei existente aflate la cei mai bun preţ, compatibilă cu aceasta şi având cel mai bun preţ, iar numărul de produse standard tranzacţionate este cel mai mic dintre cele ale celor două oferte care se corelează.
13.Procesul de corelare va asigura corelarea tuturor ofertelor compatibile astfel:
a)în procesul de corelare pe PCCB-NC se respectă regulile de ordonare în funcţie de:
(i)preţ;
(ii)marca de timp.
b)ofertele de cumpărare se corelează în ordinea descrescătoare a preţului ofertat, şi anume prima ofertă de cumpărare corelată este oferta de cumpărare cu preţul cel mai mare;
c)ofertele de vânzare se corelează în ordinea crescătoare a preţului ofertat, şi anume prima ofertă de vânzare corelată este oferta de vânzare cu preţul cel mai mic;
d)dacă sunt mai multe oferte la acelaşi preţ care pot fi corelate, atunci corelarea se face în funcţie de marca de timp, începând de la cea mai veche ofertă până la cea mai recentă ofertă;
e)procesul de corelare se încheie în momentul în care toată cantitatea aferentă ofertelor compatibile a fost tranzacţionată.
14.Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PCCB-NC notificaţi de a încheia contractul standard la preţul de atribuire şi pentru numărul de produse standard încheiate la acest preţ, conform notificării transmise lor de către OPCCB.
15.OPCCB verifică încheierea fiecărui contract rezultat din tranzacţionare/conformitatea contractului semnat cu cel standard, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestuia şi invaliditatea contractului, drept contract care excedează prevederilor legale, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare până la plata penalizării şi informează ANRE.
CAPITOLUL VII: Modalitatea de tranzacţionare PCCB-PC
Art. 24
Încheierea prin licitaţie publică, în condiţii de transparenţă şi nediscriminatorii, a contractelor de procesare a combustibilului se face aplicând următoarele reguli:
1.Încheierea contractelor de procesare a combustibilului face parte din măsurile de salvgardare prevăzute de art. 24 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se încheie exclusiv în situaţii de criză pe piaţa de energie electrică, după emiterea hotărârii Guvernului de punere în aplicare a măsurilor de siguranţă, conform legii, iar durata livrărilor nu poate depăşi durata situaţiei de criză avută în vedere în respectiva hotărâre. În cazul în care se impune suspendarea funcţionării pieţei concurenţiale în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (8) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, aceste contracte sunt supuse regulilor aplicabile şi celorlalte contracte încheiate pe piaţa concurenţială de energie electrică.
2.Executarea contractelor de procesare a combustibilului nu exonerează producătorii care le încheie de la obligaţiile stabilite prin reglementările comunitare şi/sau naţionale, de raportare a tranzacţiilor cu energie electrică, la preţul echivalent al fiecăreia dintre acestea rezultat în urma licitaţiei.
3.Contractul-cadru pentru procesare este stabilit conform prevederilor art. 11, Contractul-cadru trebuie să cuprindă prevederi care să stipuleze condiţiile şi acordul iniţiatorului pentru participarea producătorului la piaţa de echilibrare prin ofertarea întregii puteri electrice disponibile, la creştere şi la scădere, conform prevederilor legale; acesta trebuie să conţină o prevedere în care să se precizeze cantitatea de combustibil necesară pentru procesare, care rezultă din oferta de răspuns câştigătoare.
4.Participanţii care pot introduce oferte iniţiatoare sunt doar titularii de licenţă de furnizare de energie electrică.
5.Oferta iniţiatoare fermă, echivalentă unei oferte ferme de cumpărare de energie electrică, este definită prin următoarele caracteristici ferme:
a)tipul şi caracteristicile combustibilului supus procesării;
b)cantitatea totală - notată în continuare cu E (în MWh) şi cantitatea orară complet precizată de energie electrică de livrat în SEN în urma procesării combustibilului (în MWh/h)/profilul zilnic de livrare, prin alegerea uneia din următoarele variante:
(i)livrare în bandă la putere constantă;
(ii)livrare la putere constantă la ore de vârf;
(iii)livrare la putere constantă la ore de gol;
c)opţional, cantitatea totală limită de combustibil disponibilă pentru procesare - notată în continuare cu F (în MWh combustibil);
d)preţul combustibilului de procesat - notat în continuare PF (în lei/MWh combustibil); acesta este fix pe toată durata contractului;
e)cel mai mare preţ echivalent al energiei electrice rezultate în urma procesării, pe care iniţiatorul este dispus să îl plătească;
f)durata livrării, respectiv data de începere şi data de finalizare a livrărilor, în conformitate cu prevederile pct. 1;
g)clauzele specifice ale contractului propus, prevăzute de participantul iniţiator în conformitate cu prevederile art. 12;
6.După acceptarea ofertei iniţiatoare conform art. 14, OPCCB programează câte o sesiune publică de licitaţie pentru fiecare ofertă iniţiatoare, echivalentă cu o ofertă de cumpărare de energie electrică, acceptată şi desfăşoară/asigură desfăşurarea următoarelor activităţi preliminare, în condiţiile şi la termenele stabilite conform prevederilor unei proceduri publice, rezultată în urma unui proces de consultare publică desfăşurat de OPCCB:
a)publicarea ofertei iniţiatoare pe site-ul OPCCB, incluzând identitatea participantului iniţiator;
b)depunerea la OPCCB a ofertelor ferme de răspuns, permisă doar producătorilor deţinători de licenţă emisă de ANRE;
c)publicarea concomitentă a identităţii tuturor participanţilor respondenţi şi a tuturor ofertelor de răspuns acceptate conform dispoziţiilor art. 14.
7.Ofertele ferme de răspuns trebuie să conţină următoarele caracteristici ferme:
a)cantitatea orară medie de combustibil procesat-notat în continuare fh, necesară pentru livrarea cantităţii orare de energie electrică, în MWh de combustibil/MWh de energie electrică livrată, corespunzător profilului de livrare prevăzut în oferta iniţiatoare;
b)tariful de procesare solicitat, în lei/MWh de energie electrică livrată, - notat în continuare t, în care trebuie să fie incluse toate costurile aferente, inclusiv componenta TG, de introducere a energiei electrice în reţea, a tarifului de transport.
8.Dacă energia electrică rezultată din procesarea combustibilului este produsă în capacităţi de cogenerare, producătorii trebuie să ţină seama, la stabilirea parametrilor ofertei de răspuns pe care o introduc, de consumul de combustibil aferent ambelor produse - pentru determinarea cantităţii orare medii de combustibil, fh şi de veniturile prognozate rezultate din vânzarea energiei termice, precum şi de cele rezultate din bonusul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă - pentru determinarea tarifului de procesare, t.
9.Oferta de răspuns declarată câştigătoare se determină prin alegerea celei mai mici valori a preţului echivalent al energiei electrice rezultate din procesarea combustibilului, din cele calculate pentru fiecare ofertă de răspuns, rezultate din formula:
PE [lei/MWh] = t [lei/MWh] + fh [MWh/MWh] x PF [lei/MWh],
şi care este mai mică decât preţul echivalent maxim pe care iniţiatorul a declarat că este dispus să îl plătească, conform ofertei iniţiatoare.
10.În cazul în care iniţiatorul a indicat o cantitate totală limită de combustibil disponibil pentru procesare, intră în licitaţie doar ofertele de răspuns care respectă relaţia:
fh [MWh/MWh] <= F[MWh]/E[MWh]
11.Oferta de răspuns declarată câştigătoare determină obligaţia respectivului participant la PCCB de a încheia contractul în forma propusă de participantul iniţiator, pentru întreaga cantitate de energie electrică din oferta iniţiatoare, la tariful de procesare şi cu consumul total de combustibil rezultat din oferta de răspuns declarată câştigătoare.
12.OPCCB verifică încheierea contractului/conformitatea contractului semnat cu cel propus şi publicat, iar în cazul nerespectării acestei condiţii, OPCCB solicită plata sumei penalizatoare de la fiecare participant în culpă, anunţă public identitatea acestora şi nevaliditatea contractului drept contract negociat bilateral care excedează prevederilor legale, suspendă participanţii în cauză de la tranzacţionare până la plata penalizării şi informează ANRE.
CAPITOLUL VIII: Transparenţa pieţei centralizate a contractelor bilaterale
Art. 25
După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacţionare pe PCCB-LE, OPCCB publică pe pagina proprie web, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 22, o sinteză cuprinzând următoarele informaţii:
a)caracteristicile ofertei iniţiatoare: numele participantului iniţiator, obiectul ofertei, vânzare sau cumpărare, şi codul ofertei iniţiatoare, cantitatea orară şi profilul zilnic al livrărilor, opţiunea de tranzacţionare integrală/parţială, perioada de livrare, preţul de deschidere, contractul propus;
b)preţul de închidere a licitaţiei;
c)pentru fiecare tranzacţie încheiată, numele vânzătorului, numele cumpărătorului şi cantitatea orară şi totală de energie electrică tranzacţionată;
d)preţul şi cantitatea aferente fiecărei oferte, inclusiv ale celor netranzacţionate.
Art. 26
După încheierea fiecărei zile a unei sesiuni de tranzacţionare pe PCCB-NC, OPCCB publică pe pagina proprie web următoarele informaţii, pentru fiecare produs tranzacţionat, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 23:
a)caracteristicile produsului tranzacţionat;
b)caracteristicile fiecărei tranzacţii: numărul de contracte tranzacţionate, numele vânzătorului şi cel al cumpărătorului, preţul tranzacţiei.
Art. 27
După încheierea şedinţei de licitaţie pe PCCB-PC, OPCCB publică pe pagina proprie web, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 24, o sinteză cuprinzând următoarele informaţii:
a)numele participantului iniţiator, tipul combustibilului şi cantitatea totală limită disponibilă, dacă este cazul;
b)cantitatea totală de energie electrică şi profilul zilnic al livrărilor;
c)perioada de livrare (procesare);
d)contractul propus;
e)numele participanţilor respondenţi;
f)pentru oferta de răspuns declarată câştigătoare; numele participantului, tariful de procesare, preţul combustibilului procesat şi preţul energiei electrice rezultate;
g)pentru ofertele de răspuns necâştigătoare: tariful de procesare şi cantitatea orară medie de combustibil procesat.
Art. 28
Informaţiile publicate vor fi disponibile pe site-ul OPCCB timp de cel puţin 5 ani.
Art. 29
OPCCB publică pe pagina sa web tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCCB şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe.
CAPITOLUL IX: Monitorizare
Art. 30
OPCCB supraveghează funcţionarea PCCB în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale legislaţiei incidente şi publică pe site-ul propriu rapoarte periodice de sinteză privind rezultatele funcţionării acestei pieţe, inclusiv indicii de preţ relevanţi.
Art. 31
OPCCB actualizează, în urma unui proces de consultare publică, Procedura operaţională privind supravegherea funcţionării pieţelor administrate, a comportamentului participanţilor şi de detectare a acţiunilor cu caracter anticoncurenţial, în vederea aplicării prevederilor prezentului regulament.
Art. 32
(1)În vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieţei de energie electrică, OPCCB transmite ANRE rapoarte periodice, în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare, privind performanţa şi indicatorii specifici aferenţi fiecărei modalităţi de tranzacţionare.
(2)OPCCB sesizează ANRE şi, după caz, Consiliul Concurenţei cu privire la orice aspect privind nerespectarea reglementărilor sau care conduce la o funcţionare inadecvată a PCCB, precum şi la orice comportament anticoncurenţial, anormal sau inadecvat sau de încălcare a prevederilor Regulamentului (UE)nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT) ale participanţilor la PCCB, prezentând soluţii posibile pentru remedierea situaţiei constatate.
Art. 33
La solicitarea ANRE, OPCCB transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deţinută, care trebuie să fie disponibile cel puţin 5 ani, precum şi analize specifice cu privire la funcţionarea PCCB sau la orice situaţie deosebită semnalată.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 621 din data de 25 august 2014