HOTĂRÂRE nr. 881 din 15 octombrie 2014 privind transmiterea imobilului - teren - situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 863 lit. f), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea imobilului - teren - situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud.
Art. 2
Predarea şi preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se fac pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului-teren - situat în oraşul Năsăud, str. Vasile Naşcu, judeţul Bistriţa-Năsăud, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

Denumirea bunului

Codul de clasificare MFP

Nr. de identificare MFP

Proprietarul/ Administratorul de la care se transmite bunul

Proprietarul la care se transmite bunul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoare de inventar - lei -

Teren

8.04.02

159731

Statul român/în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - CUI 11672708 - Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură - CUI 32081674

Oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa - Năsăud
- CUI 4347887 Domeniul public

Teren intravilan situat în oraşul Năsăud, str. Vasile Naşcu, judeţul Bistriţa-Năsăud
S = 6.104 mp, CF nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32
S = 428 mp, CF nr. 28481 Năsăud, nr. top. 33
S = 612 mp, CF nr. 28482 Năsăud, nr. top. 34
Suprafaţă totală = 7.144 mp
Vecinătăţi
E - proprietate privată Căluş Gheorghe, Celsie George, drum domeniul public al oraşului
S - Str. Grănicerilor
V - domeniul public al oraşului Năsăud, judecătoria Năsăud
N - proprietate privată Furcea Ilie

392.134

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 20 octombrie 2014