HOTĂRÂRE nr. 997 din 11 decembrie 2013 privind suplimentarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului cu sumele necesare achitării drepturilor salariale stabilite prin titluri executorii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum şi ale art. 52 din Legea bugetului de Stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2013 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice-Acţiuni generale cu suma de 4.445 lei, la titlul I "Cheltuieli de personal" capitolul 5101 "Autorităţi publice" articolul 10.01.01 "Salarii de bază". Valoarea cu care urmează a fi suplimentat bugetul este aferentă sumelor reprezentând drepturi salariale stabilite prin titluri executorii, ce urmează a fi achitate în anul 2013 conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.
Art. 2
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pe anul 2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,

Stan Popa

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 791 din data de 17 decembrie 2013