HOTĂRÂRE nr. 351 din 11 mai 2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La numărul M.F.P. 147798, descrierea tehnică a imobilului se actualizează conform anexei nr. 1.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 2, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.
Art. 4
(1)Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2)Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijlocului fix clădire aferent nr. M.F.P. 147798 pentru care se modifică descrierea tehnică
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara
CS Ministerul Transporturilor: 13633330
CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/concesiune

Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147798 parţial

Carte funciară nr. 318789

8.10.07

Cabină manevră construită din prefabricate, acoperiş terasă

Clădire = 1 buc.

Suprafaţă desfăşurată

3,54 m x 3,54 m = 12,53 mp

Înălţime = 2,5 m

Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Regionala CF Timişoara

1998

217, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - exclusiv terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, fiind afectate de lucrările de reabilitare a liniei CF Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean - tronsonul 1 - Frontieră-Curtici - km 614+000
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timişoara
CS Ministerul Transporturilor: 13633330
CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/concesiune

Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147792 parţial

Carte funciară nr. 300667, 318789, 340839, 313873

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c.f. 7,509 km

Nr. aparate de cale = 42 buc.; linii c.f. simple = 2,127 km; linii c.f. duble = 5,382 km; linii c.f. electrificate = 7,106 km

Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Regionala CF Timişoara

1998

726.144, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

2

Total 147798 parţial

Carte funciară nr. 318789

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare, interoperabile

Clădire = 1 buc.

Sucursalele regionale CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Regionala CF Timişoara

1998

217, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Hotărârea Guvernului nr. 140/2010

concesiune

concesionat

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 16 mai 2016