PROCEDURĂ din 19 august 2015 de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament
SECŢIUNEA 1: Stabilirea plasamentului sau a tutelei
Art. 1
Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, după caz, în condiţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoană sau familie, la un asistent maternal ori la un serviciu de tip rezidenţial licenţiat, în condiţiile legii.
Art. 2
(1)Persoana sau familia la care se dispune plasamentul poate fi:
a)persoana sau familia care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul;
b)persoana sau familia care face parte din reţeaua socială a copilului, respectiv rude, altele decât cele până la gradul al IV-lea inclusiv, afini, cunoştinţe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie.
(2)Poate primi copii în plasament persoana sau familia ai cărei membrii au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exerciţiu, domiciliul în România şi care depun o cerere în acest sens la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul.
(3)Proximitatea domiciliului persoanei sau familiei faţă de locul din care provine copilul, necesitatea menţinerii fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către aceştia a dreptului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de ataşament, precum şi necesitatea asigurării continuităţii frecventării cursurilor şcolare sunt criterii avute în vedere la luarea deciziei plasamentului copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.
(4)Nu poate primi copii în plasament persoana sau familia în care un membru se află în una dintre următoarele situaţii:
a)suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;
b)a consimţit la adopţia propriului copil;
c)suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;
d)este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
e)a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;
f)are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria
g)a depus cerere de eliberare a atestatului de adoptator/familie adoptatoare, cu excepţia situaţiei în care persoana sau familia face parte din familia extinsă;
h)locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;
i)a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;
j)exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Conform prevederilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală, cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.
(6)În vederea motivării propunerii referitoare la stabilirea unei măsuri de protecţie a copilului, la evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale persoanei sau ale familiei menţionate la alin. (5) se au în vedere:
a)profilul psihologic al membrilor familiei sau al persoanei;
b)starea sănătăţii;
c)situaţia economică;
d)viaţa familială;
e)condiţiile de locuit;
f)comportamentul social al acestora.
Art. 3
(1)Persoana sau familia menţionată la art. 2 alin. (1), care solicită plasamentul unui copil, depune o cerere de evaluare la direcţia generală în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are stabilit domiciliul sau reşedinţa.
(2)Cererea va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele pentru care doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar de familia sa.
(3)La cererea de evaluare vor fi anexate:
a)copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
b)o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
c)adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
d)aviz psihologic;
e)certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
f)copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
g)declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4).
Art. 4
(1)Cererea şi documentele anexate acesteia prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3) sunt analizate de direcţia generală care, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării, întocmeşte raportul de evaluare care cuprinde propunerea motivată privind modul de soluţionare a cererii.
(2)Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care pot fi determinate prin:
a)interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte de către un asistent social şi de către un psiholog, prin care se determină motivaţia solicitantului, capacitatea acestuia de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea unui copil separat temporar de familia sa şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;
b)vizite la domiciliul solicitantului;
c)recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
d)orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.
Art. 5
Monitorizarea modului în care este pusă în aplicare măsura plasamentului copilului la persoana/familia/asistentul maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, care beneficiază de alocaţie lunară de plasament, se realizează conform prevederilor art. 73 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Obligaţia efectuării monitorizării prevăzute la art. 5 revine direcţiei generale de la domiciliul copilului sau, după caz, organismului privat acreditat de la domiciliul copilului. Direcţia generală poate realiza monitorizarea prin personal propriu sau, după caz, prin contractare de servicii cu un furnizor privat de servicii sociale.
(2)În acest scop, direcţia generală sau, după caz, organismul privat acreditat din unitatea administrativ-teritorială în care este plasat copilul, prin personal propriu ori, după caz, contractat, efectuează vizite de monitorizare anunţate şi neanunţate, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la domiciliul persoanei/familiei/asistentului maternal la care este plasat copilul ori, după caz, la sediul serviciului rezidenţial al organismului privat acreditat.
(3)Vizitele de monitorizare prevăzute la alin. (2) se pot realiza în colaborare cu serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază de competenţă se află domiciliul acestora.
Art. 7
(1)După efectuarea vizitei de monitorizare se întocmeşte un raport trimestrial privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor aflaţi în plasament şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, crescuţi şi educaţi. În situaţia în care se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului ori, după caz, instanţa judecătorească.
(2)Modelul-cadru al raportului prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 1.
(3)Până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul prevăzut la alin. (1), direcţia generală are obligaţia de a transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale rapoartelor de monitorizare întocmite.
(4)Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi copilului faţă de care s-a luat măsura plasamentului la asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, conform legii.
(5)Pentru copiii pentru care s-a instituit măsura tutelei, serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială domiciliază aceştia împreună cu tutorele are obligaţia de a întocmi raportul prevăzut la alin. (1), pe care îl transmite agenţiei teritoriale în termenul prevăzut la alin. (3).
Art. 8
Dispoziţiile art. 2-7 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia stabilirii plasamentului în regim de urgenţă la o persoană sau familie.
SECŢIUNEA 2: Stabilirea şi plata alocaţiei lunare de plasament
Art. 9
(1)Beneficiază de alocaţie lunară de plasament, denumită în continuare alocaţie, fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului, inclusiv plasamentul în regim de urgenţă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o persoană sau familie, la asistentul maternal ori la un serviciu de tip rezidenţial al unui organism privat acreditat, precum şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii.
(2)Alocaţia se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul, asistentului maternal, reprezentantului organismului privat acreditat ori tutorelui până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, denumiţi în continuare beneficiari.
(3)Alocaţia se acordă şi după împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, numai în cazul plasamentului, dacă această măsură se continuă şi după această dată, conform prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a)pe toată durata continuării studiilor, dacă tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani îşi continuă studiile, o singură dată, în fiecare formă de învăţământ de zi, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
b)pe o perioadă de până la 2 ani, în care tânărul poate solicita continuarea măsurii de plasament.
(4)În situaţia în care tânărul beneficiază de prevederile alin. (3) lit. b) şi începe o formă de învăţământ de zi în această perioadă, care determină prelungirea măsurii de plasament, se poate solicita alocaţie până la finalizarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
Art. 10
(1)Alocaţia se acordă în cuantumul prevăzut la art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Pentru copiii cu dizabilităţi, alocaţia se majorează în condiţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
(1)Alocaţia se solicită pe bază de cerere care cuprinde lista copiilor aflaţi în plasament/plasament în regim de urgenţă/tutelă, însoţită de copia actului de identitate al beneficiarului, a certificatului de naştere al copilului ori a actului de identitate al acestuia în cazul în care copilul are împlinită vârsta de 14 ani, precum şi, după caz, de copia dispoziţiei conducătorului direcţiei generale sau a hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, inclusiv ordonanţa preşedinţială.
(2)În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la solicitarea dreptului, în caz contrar dreptul la alocaţie se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plăţii drepturilor restante.
(3)În situaţia în care nu a fost redactată hotărârea judecătorească, până la redactarea acesteia se poate prezenta ca document justificativ certificatul de grefă.
(4)În cazul copilului cu dizabilităţi, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului de încadrare în grad de handicap.
(5)În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) pentru tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani cererea este însoţită şi de copia dovezii continuării studiilor, la o formă de învăţământ de zi, eliberată de unitatea de învăţământ la care frecventează cursurile, conform prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care a stat la baza prelungirii măsurii de plasament.
(6)Cererea şi documentele justificative prevăzute la alin. (2)-(5) se depun şi se înregistrează la agenţiile teritoriale.
(7)În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), chiar dacă măsura plasamentului se continuă la acelaşi beneficiar, se va depune o nouă cerere, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1)-(4)
(8)Modelul cererii pentru acordarea alocaţiei de plasament este prevăzut în anexa nr. 2.
(9)În vederea facilitării accesului la alocaţie al beneficiarilor, direcţiile generale şi agenţiile teritoriale pun la dispoziţia acestora modelul de cerere.
(10)Formularul de cerere va fi disponibil şi online pe site-urile Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, agenţiilor teritoriale şi direcţiilor generale.
Art. 12
(1)Beneficiarul depune cererea prevăzută la art. 11 însoţită de documentele justificative până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă dispoziţia conducătorului direcţiei generale sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz.
(2)Cererile prevăzute la art. 11 se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la agenţia teritorială, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv.
(3)Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. În cazul emiterii unei decizii de respingere, aceasta va conţine şi motivele respingerii.
(4)Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
(1)Dreptul la alocaţie se stabileşte începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziţia conducătorului direcţiei generale sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz.
(2)Plata alocaţiei se efectuează începând cu luna următoare emiterii dispoziţiei prevăzute la alin. (1).
Art. 14
(1)Până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă dispoziţia conducătorului direcţiei generale sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori, după caz, a instanţei de judecată, direcţia generală transmite agenţiei teritoriale lista cu copiii aflaţi în plasament şi persoanele la care s-a dispus acesta ori organismele private acreditate.
(2)Pentru situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) lista prevăzută la alin. (1) este însoţită şi de copia certificatului/certificatelor de grefă, precum şi a extrasului de naştere ori a actului constatator al naşterii.
Art. 15
(1)Beneficiarul sau, după caz, direcţia generală are obligaţia de a comunica agenţiei teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii dreptului la alocaţie.
(2)Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază de măsura plasamentului şi după această vârstă, conform prevederilor art. 9 alin. (3), prelungirea acordării alocaţiei se face în baza dispoziţiei conducătorului direcţiei generale sau hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz.
(3)Pentru tinerii prevăzuţi la art. 9 alin. (3) lit. a) beneficiarul are obligaţia de a prezenta din 6 în 6 luni de la emiterea deciziei de acordare a alocaţiei adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ care atestă că îşi continuă studiile la o formă de învăţământ cursuri de zi.
(4)Pentru copiii încadraţi în grad de handicap şi pentru care este dispusă reevaluarea, beneficiarul are obligaţia de a prezenta la agenţia teritorială copia după noul certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea acestuia.
(5)Începând cu data încetării valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap şi până la prezentarea noului certificat de încadrare în grad de handicap în termenul solicitat la alin. (4) alocaţia se acordă fără aplicarea majorării prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Pentru situaţia prevăzută la alin. (5) directorul executiv al agenţiei teritoriale emite o nouă decizie de modificare a cuantumului, pe care o comunică beneficiarului.
Art. 16
(1)Plata alocaţiei se suspendă, prin decizia directorului executiv al agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
a)pentru tinerii peste 18 ani nu s-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 15 alin. (3), cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
b)tânărul pentru care s-a stabilit măsura plasamentului a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a fost prezentată dispoziţia conducătorului direcţiei generale sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, în vederea prelungirii măsurii de plasament, în condiţiile art. 55 alin (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), plata alocaţiei se reia cu luna următoare prezentării actelor doveditoare, inclusiv pentru perioadele de suspendare a dreptului, cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de lege.
(3)În situaţia de suspendare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. c), plata se reia cu luna următoare depunerii de către beneficiar la agenţia teritorială a unei cereri scrise, inclusiv pentru perioadele de suspendare a dreptului.
(4)În situaţia în care în termen de maximum 60 de zile de la suspendarea plăţii beneficiarul nu prezintă, după caz, documentele doveditoare sau solicitarea de reluare a plăţii, agenţia teritorială sesizează direcţia generală care verifică situaţia de fapt şi face demersurile necesare pentru menţinerea ori încetarea măsurii de protecţie în baza căreia se plăteşte alocaţia.
(5)În cazul în care în perioada de suspendare a plăţii alocaţiei intervin modificări de natură să conducă la încetarea plăţii acesteia, se aplică prevederile art. 17.
(6)În situaţia în care pentru tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani şi urmează studiile la o formă de învăţământ cursuri de zi înainte de terminarea anului şcolar se prezintă documentele prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3), plata alocaţiei nu se suspendă.
Art. 17
Plata alocaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
a)copilul a împlinit vârsta de 18 ani şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 16 alin. (1) lit. b);
b)nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la art. 16 alin. (4), în termen de maximum 60 de zile de la suspendarea plăţii alocaţiei;
c)tânărul a împlinit vârsta de 26 de ani;
d)s-a produs decesul copilului aflat în plasament, plasament în regim de urgenţă sau tutelă;
e)s-a produs decesul beneficiarului;
f)a încetat măsura de plasament, plasament în regim de urgenţă sau tutela.
Art. 18
(1)Lunar, până la data de 7 a fiecărei luni, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocaţiei.
(2)Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1), Agenţia solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, până la data de 10 a fiecărei luni, necesarul de credite bugetare centralizat.
Art. 19
(1)Fondurile necesare plăţii alocaţiei, cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2)Plata drepturilor la alocaţie se face de către Agenţie, prin agenţiile teritoriale.
(3)Drepturile se achită lunar beneficiarului, pe bază de mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card, ţinând seama de opţiunea beneficiarului.
(4)În cazul copiilor pentru care s-a instituit măsura plasamentului la un organism privat acreditat, plata alocaţiei se efectuează de agenţiile teritoriale prin virarea sumelor primite de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în contul special deschis cu această destinaţie de organismul privat acreditat.
(5)În cazul achitării drepturilor prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevăzute de legea bugetară anuală pentru drepturile asigurate din bugetul de stat.
(6)În cazul achitării drepturilor la alocaţie în cont curent personal sau în cont de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.
(7)Comisionul bancar prevăzut la alin. (6) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
(8)Fondurile pentru achitarea sumelor necesare pentru transmiterea drepturilor de alocaţie se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, din aceleaşi fonduri din care se suportă şi plata drepturilor.
Art. 20
(1)Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 7, în situaţia în care acestea conţin elemente ce pot conduce la suspendarea dreptului, agenţiile teritoriale pot dispune pe această perioadă suspendarea dreptului, dar nu mai mult de două luni, cu excepţia situaţiilor în care trebuie să se pronunţe instanţele judecătoreşti, caz în care termenul se prelungeşte până la pronunţarea instanţei prin sentinţă executorie.
(2)Sumele cu titlu de alocaţie plătite necuvenit se recuperează în condiţiile legii.
Art. 21
(1)Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale.
(2)Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere.
(3)Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.
(4)Pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit se procedează după cum urmează:
a)dacă beneficiarul primeşte în continuare alocaţie, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din aceste drepturi;
b)dacă beneficiarul nu mai primeşte drepturi în perioada următoare constatării debitului şi titularul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul agenţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare;
c)dacă titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, pe baza deciziei directorului executiv al agenţiei teritoriale, care constituie titlu executoriu, debitul se transmite la organele de executare silită, acestea urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv.
(5)În situaţia în care beneficiarul alocaţiei, persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
(6)Recuperarea debitelor este supusă prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Art. 22
(1)Drepturile la alocaţie nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
(2)Asupra drepturilor de alocaţie nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege.
Art. 23
Agenţia este abilitată să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea plăţii alocaţiei, inclusiv în ceea ce priveşte modificarea programelor informatice.
Art. 24
(1)În vederea menţinerii dreptului la alocaţie, persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se află în plata alocaţiei au obligaţia de a completa dosarul cu documentele justificative prevăzute la art. 11 şi de a le depune la agenţiile teritoriale, în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentei proceduri.
(2)În situaţia în care nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), plata alocaţiei se suspendă până la prezentarea documentelor.
(3)Reluarea plăţii alocaţiei suspendate în condiţiile alin. (2) se face cu luna următoare depunerii documentelor, inclusiv pentru perioadele de suspendare a dreptului.
Art. 25
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: RAPORT DE MONITORIZARE
Nr. raport ........./Data ................
Numele şi prenumele copilului: ...............................
Data naşterii: ................
Data instituirii măsurii de protecţie specială: ................
Nr. şi data Hotărârii CPC/Sentinţei instanţei/Dispoziţiei directorului ................
Numele şi prenumele membrilor familiei/persoanei de plasament/asistentului maternal sau, după caz, denumirea serviciului rezidenţial organism privat acreditat: ...............
..............................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................
...............................................................................................................................
I.Data efectuării vizitei:
II.Data întocmirii raportului:
III.Numele şi prenumele/Funcţia persoanei care a efectuat vizita de monitorizare:
.......................................................
IV.Frecvenţa monitorizării măsurii: trimestrial |_| de câte ori este cazul |_|
V.Ca urmare a vizitei periodice efectuate s-au constatat următoarele:
1.Copilului îi sunt asigurate o îngrijire de calitate şi protecţie adecvată împotriva abuzului/neglijării: DA |_| NU |_|
2.Sunt îndeplinite obiectivele planului individualizat de protecţie (PIP): DA |_| NU |_| Parţial |_|
3.Enumeraţi care sunt obiectivele neîndeplinite şi/sau parţial îndeplinite, precizând sintetic cauzele:
.......................................................
.......................................................
4.Care sunt progresele înregistrate de copil de la ultimul raport de monitorizare în raport cu situaţia acestuia la momentul instituirii măsurii de protecţie specială:
.......................................................
.......................................................
5.Precizaţi cauzele obiective care împiedică/pot împiedica realizarea obiectivelor stabilite prin PIP cu privire la evoluţia copilului:
.......................................................
.......................................................
6.Copilul este integrat în mediul familial şi înregistrează o evoluţie corespunzătoare raportată la ultima vizită: DA |_| NU |_| Parţial |_|
7.Copilul beneficiază de condiţii adecvate de locuit (mediul fizic destinat acestuia este amenajat şi adaptat în funcţie de vârsta şi sexul său):
DA |_| NU |_|
8.Copilul este hrănit corespunzător şi îi sunt asigurate nevoile de bază în acest sens (îi sunt asigurate mesele zilnice în cantităţi suficiente care să corespundă nevoilor de dezvoltare specifice vârstei şi caracteristicilor
DA |_| NU |_|
9.Copilul este îmbrăcat corespunzător şi adecvat sezonului în care este realizată vizita de monitorizare: DA |_| NU |_|
10.În ultimele 3 luni au fost achiziţionate pentru copil următoarele:
a)obiectele de îmbrăcăminte: ;
b)articole de încălţăminte ;
c)materiale igienico-sanitare de uz personal (de exemplu: pastă de dinţi, periuţă de dinţi, deodorant etc.):
.......................................................
d)rechizite (Enumeraţi succint tipul acestora.):
.......................................................
.......................................................
e)jucării (dacă este cazul): .......................................................
f)altele (Precizaţi.) .......................................................
11.Precizaţi cum au fost utilizaţi banii de nevoi personale acordaţi copilului:
.......................................................
.......................................................
12.Copilul este înscris la medicul de familie: DA |_| NU |_|
13.Copilul este şcolarizat şi frecventează în mod curent cursurile instituţiei de învăţământ:
DA |_| NU |_| Nu este cazul |_|
14.Copilului îi este asigurată menţinerea relaţiilor personale cu părinţii:
DA |_| NU |_| Nu este cazul |_|
15.Precizaţi care este ultima dată la care a fost realizată menţinerea relaţiilor personale dintre copil şi membrii familiei naturale/alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament (data la care copilul a avut o relaţie directă sau telefonică): ...............................
16.Alte informaţii privind modul în care au fost utilizate sumele reprezentând drepturile acordate copilului:
.......................................................
.......................................................
17.Opinia copilului cu privire la mediul familial şi comportamentul persoanei/familiei de plasament/asistentului maternal/personalul serviciului de tip rezidenţial al organismului privat acreditat (OPA) (Se aplică copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani.):
.......................................................
.......................................................
18.Recomandări ale persoanei care a întocmit raportul de monitorizare referitoare la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii copilului: (Recomandările cuprind în mod obligatoriu referire la necesitatea menţinerii, modificării sau, după caz, a încetării măsurii de protecţie specială.)
.......................................................
.......................................................
19.Numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit raportul .............................
.......................................................
20.Semnătura persoanei care a întocmit raportul: ..................................
21.Semnătura persoanei/a membrilor familiei/asistentului maternal/reprezentantului serviciului rezidenţial al OPA care a/au primit în plasament copilul şi care a/au participat la realizarea vizitei de monitorizare: .......................................
ANEXA nr. 2: CERERE pentru acordarea alocaţiei de plasament
Către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Judeţului ................../Sectorului .......... Municipiului Bucureşti
....................................
ANEXA nr. 21: LISTA copiilor aflaţi în plasament/plasament în regim de urgenţă/tutelă
(- ANEXA la cerere)

Nr. crt.

Copilul

Încadrare în grad de handicap*

Hotărârea comisiei pentru protecţia copilului*

Hotărârea instanţei judecătoreşti*

Decizia DGASPC*

Nume

Prenume

CNP

Nr. certificat

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

*) Se ataşează copie de pe act.

Semnătura
.......................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 680 din data de 8 septembrie 2015