HOTĂRÂRE nr. 528 din 8 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La anexa nr. 90 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 100 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 101, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2.La anexa nr. 98 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zamostea", secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:
- la poziţia nr. 45, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "Drum", iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Nicani, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în lungime de 3.850 ml, lăţime de 6 m şi suprafaţă totală de 32.151 mp, de la Moara Lupaşcu până la locuinţa lui Hriţac Gheorghe"
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXĂ: COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei
SECŢIUNEA I: Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

101.

 

Teren

aferent căminului cultural, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 88 mp, cu următoarele vecinătăţi:

N - teren domeniul public al comunei;

S - cămin cultural;

E - teren domeniul privat al comunei;

V - teren domeniul privat al comunei.

1991

88

Domeniul public al comunei Valea Moldovei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 16/2015

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 17 iulie 2015