DECIZIE nr. 123 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Andreea Costin

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mugurel Dumitru în Dosarul nr. 707/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.127D/2015.
2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Piraeus Bank România - S.A., din Bucureşti, avocat Păuna Neculae, din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate faţă de faptul că încheierile emise de executorul judecătoresc pot fi atacate cu contestaţie la executare. Mai mult, şi încheierea de stabilire a preţului, alături de raportul de expertiză pot fi atacate cu contestaţie la executare. Mai arată că orice parte interesată se poate adresa executorului judecătoresc pentru numirea unui expert sau poate stabili preţul de comun acord cu cealaltă parte.
4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că prevederile legale criticate nu încalcă principiul accesului liber la justiţie. Potrivit art. 837 din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc fixează, prin încheiere definitivă, preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, după ce, în prealabil, a procedat potrivit dispoziţiilor art. 836 din Codul de procedură civilă, încheierea respectivă putând fi supusă controlului unei instanţe judecătoreşti pe calea contestaţiei la executare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea din 16 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 707/303/2015, Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă [fost art. 836 alin. (1) din Codul de procedură civilă], excepţie ridicată de Mugurel Dumitru într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare, prin care se solicită anularea rapoartelor de evaluare a unor imobile şi a tuturor actelor de executare ulterioare întocmirii acestor rapoarte, anularea licitaţiei şi anularea încheierii emise de executorul judecătoresc prin care s-a stabilit preţul de începere a licitaţiei în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator potrivit art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă accesul liber la justiţie al debitorului, care este privat de dreptul fundamental de a se adresa unei instanţe judecătoreşti pe calea unei contestaţii la executare, pentru verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii luate de executorul judecătoresc, şi nu de către o instanţă de executare.
7. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate nu contravin normelor constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Arată că dispoziţiile legale criticate trebui analizate în corelare cu prevederile art. 836 din Codul de procedură civilă. În aceste condiţii reiese că executorul stabileşte prin încheiere definitivă preţul imobilului după ce în prealabil a procedat potrivit art. 836 din Cod. Prin articolul contestat, legiuitorul a urmărit să nu tergiverseze procedura executării silite prin atacarea unor acte de executare, care deja au putut fi contestate anterior, respectiv încheierea de stabilire a valorii de circulaţie a imobilului.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale.
10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, care au următorul cuprins: "Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor."
13. Dispoziţiile art. 836 - Evaluarea imobilului urmărit la care face referire textul de lege criticat are următorul cuprins:
"(1) Executorul judecătoresc va stabili de îndată, prin încheiere, valoarea de circulaţie a imobilului, raportată la preţul mediu de piaţă din localitatea respectivă, şi o va comunica părţilor.
(2) Totodată, executorul va cere biroului de cadastru şi publicitate imobiliară să îi comunice drepturile reale şi alte sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi eventualele drepturi de preferinţă înscrise în folosul altor persoane. Titularii acestor drepturi vor fi înştiinţaţi despre executare şi vor fi citaţi la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.
(3) La cererea părţilor interesate sau în cazul în care nu poate proceda el însuşi la evaluare, executorul judecătoresc va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului.
(4) Cererea de expertiză va fi făcută de părţi, în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Expertiza poate fi cerută şi de terţul dobânditor, de coproprietari în cazul prevăzut la art. 823, precum şi de creditorii intervenienţi, în acelaşi termen.
(5) La cerere se vor alătura toate înscrisurile care pot servi pentru evaluarea imobilului.
(6) Expertul va fi numit de către executor prin încheiere executorie, care va arăta şi termenul de depunere a raportului de expertiză, dispoziţiile art. 758 alin. (6)-(9) aplicându-se în mod corespunzător. Încheierea se comunică părţilor şi expertului. Creditorul poate depune la dosar înscrisuri în vederea evaluării imobilului, dacă este cazul.
(7) O altă expertiză nu este admisibilă, dar părţile pot conveni o altă valoare.
(8) Refuzul debitorului de a permite accesul expertului în imobil în vederea evaluării nu împiedică evaluarea, urmând să se ia în considerare înscrisurile depuse la dosarul de executare, precum şi orice alte date sau informaţii disponibile, inclusiv cele obţinute de executor pe baza demersurilor întreprinse în condiţiile art. 660."
14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.
15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, potrivit textului de lege criticat, executorul judecătoresc stabileşte prin încheiere definitivă preţul imobilului după ce, în prealabil, a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 836 din Codul de procedură civilă care stabileşte procedura de evaluare a imobilului. Potrivit art. 836 alin. (1) din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc identifică valoarea de circulaţie a imobilului prin încheiere. Dacă executorul judecătoresc consideră necesar sau la cererea părţilor interesate va numi un expert care să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului [alin. (3) al art. 836 din Codul de procedură civilă].
16. Astfel, după stabilirea valorii de circulaţie a imobilului potrivit art. 836 din Codul de procedură civilă, executorul va consemna preţul de pornire a licitaţiei asupra imobilului prin încheiere definitivă, fără citarea părţilor, potrivit art. 837 din Codul de procedură civilă.
17. Partea nemulţumită de valoarea stabilită potrivit art. 836 din Cod poate cenzura această valoare prin formularea unei contestaţii la executare împotriva încheierii prin care executorul a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului, în condiţiile art. 712 din Codul de procedură civilă.
18. Prin urmare, Curtea reţine că încheierea definitivă prevăzută de art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă atestă cele stabilite potrivit art. 836, aspecte ce au putut fi contestate în instanţă de partea nemulţumită.
19. În aceste condiţii, susţinerile autorului excepţiei potrivit cărora prevederile legale criticate aduc atingere art. 21 din Constituţie nu sunt întemeiate, câtă vreme împotriva actelor de executare silită se poate face contestaţie la executare de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, potrivit art. 712 din Codul de procedură civilă.
20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mugurel Dumitru în Dosarul nr. 707/303/2015 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 3 martie 2016.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 334 din data de 29 aprilie 2016