ORDIN nr. 361 din 5 mai 2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Capitolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"CAPITOLUL 8: Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian în FIR Bucureşti
A) Tarife

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Tarif

Mod de plată/ Observaţii

U.M.

Valoare totală

8.1

Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană de rută, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele de rută din FIR Bucureşti*)

lei

9.495.389

Lunar, conform condiţiilor de aplicare

8.2

Supervizarea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană terminală, a managementului spaţiului aerian şi a managementului fluxurilor de trafic aerian pentru zonele terminale din FIR Bucureşti în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru Serviciile de navigaţie aeriană*)

lei

644.680

Lunar, conform condiţiilor de aplicare

*) Include autorizările şi avizele acordate furnizorilor de servicii de navigaţie aeriana în baza legislaţiei naţionale pentru exploatarea sistemelor, mijloacelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente protecţiei navigaţiei aeriene.
B) Condiţii de aplicare
1. Tariful prevăzut la pct. A.8.1 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.
2. Tariful prevăzut la pct. A.8.2 se achită de Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» - ROMATSA, în 12 tranşe lunare egale, pe bază de factură emisă de AACR.
3. Tarifele prevăzute la pct. A.8.1 şi A.8.2 pot fi revizuite în funcţie de modificările aferente costurilor Autorităţii Naţionale de Supervizare, prevăzute în bazele de cost pentru stabilirea tarifului de rută al României, respectiv pentru stabilirea tarifului de terminal pentru zonele terminale din FIR Bucureşti, în sensul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013."
2.La capitolul 9 "Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilor" la litera A "Tarife", după poziţia 9.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9.24, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

Mod de plată/Observaţii

U.M.

Valoare

"9.24

Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură, precum şi a furnizorilor de administrare a platformei, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014

Tariful se compune din suma elementelor tarifare cuprinse la pct. 9.24.1 şi 9.24.3 (după caz)

9.24.1

Certificarea/Conversia aerodromurilor sau a elementelor de infrastructură în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014

9.24.1.1

Certificarea/Conversia aerodromurilor - Analiza documentaţiei

la depunerea documentaţiei

 

Categoria de operare conform cererii (proceduri de apropiere)

euro/aerodrom

 

Apropiere de neprecizie

500

Apropiere de precizie cat. I

1.000

Apropiere de precizie cat. II

2.000

Apropiere de precizie cat. III A, cat. III B sau cat. III C

2.500

9.24.1.2

Certificarea pistei decolare-aterizare T1+T2 (pentru fiecare PDA, la condiţiile de operare cele mai restrictive)

 

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe pista de decolare aterizare:

la momentul stabilirii bazei de certificare

 

2.000 euro

Coduri 2A-3B inclusiv

1.000 euro

Balizaj marginal + PAPI

4.000 euro

Coduri 3C-4D inclusiv

2.000 euro

Balizaj de apropiere simplificat

6.000 euro

Coduri 4E-4F

4.000 euro

Balizaj de apropiere cat. I

 

6.000 euro

Balizaj de apropiere cat II/III

9.24.1.3

Certificarea căilor de rulare - TWY, T1+T2 (pentru fiecare cale de rulare)

 

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de PDA deservită:

la momentul stabilirii bazei de certificare

 

100 euro

Pentru aeronave cu literele de cod A, B şi C

100 euro

Deserveşte PDA de neprecizie

 

200 euro

Pentru aeronave cu litera de cod D

150 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. I

 

300 euro

Pentru aeronave cu literele de cod E şi F

200 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. II

     

250 euro

Deserveşte PDA de precizie cat. III A, cat. III B, cat. III C

9.24.1.4

Certificarea platformelor pentru aeronave - APRON T1+T2 (defalcat după numărul de poziţii şi echipare)

la momentul stabilirii bazei de certificare

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura de aerodrom şi aeronavele care pot opera:

T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria balizajului instalat de pe calea de rulare:

 

100 euro

<= 10 Poziţii de parcare

100 euro

Balizaj marginal

 

200 euro

10-20 Poziţii de parcare

200 euro

Balizaj axial TWY şi balizaj marginal

 

400 euro

> 20 Poziţii de parcare

300 euro

Balizaj axial TWY, balizaj axial poziţii de parcare şi balizaj marginal

     

400 euro

Cu sistem vizual de andocare

9.24.1.5

Certificare heliporturi existente pe un aerodrom T1+T2

 

unde:

T1 - componentă tarif, în funcţie de infrastructura heliportului:

T2 - componentă tarif, în funcţie de categoria operaţiunilor aeriene de pe heliport:

 
 

500 euro

Pentru heliporturi cu D < 15 m

300 euro

Zboruri în regim VFR de zi

la momentul stabilirii bazei de certificare

700 euro

Pentru heliporturi cu D cuprinsă între 15 m şi 25 m inclusiv

500 euro

Zboruri în regim VFR de zi şi de noapte

900 euro

Pentru heliporturi cu D > 25 m

700 euro

Zboruri în regim IFR de zi şi de noapte

9.24.2

Modificări pentru care este nevoie de aprobarea/acceptarea de către AACR

la momentul depunerii cererii

 

Modificări ale specificaţiilor de certificare CS

Pentru modificările elementelor de infrastructură se aplică tarifele prevăzute la pct. 9,24.1.1, 9.24.1.2,9.24.1.3, 9.24.1.4 şi 9.24.1.5

 

Modificări la nivelul organizaţiei - OR

300 euro/aerodrom

 

Modificări de natură operaţională - OPS - altele decât categoria de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF

500 euro/aerodrom

 

Modificări de natură operaţională - OPS - nivelul categoriei de intervenţie - Servicii de salvare şi stingerea incendiilor - RFF

100 euro/aerodrom

9.24.3

Certificarea furnizorilor de administrare a platformei (dacă sunt diferiţi de operatorul de aerodrom)

la momentul depunerii cererii

 

1.000 euro

<= 10 Poziţii de parcare

2.000 euro

10-20 Poziţii de parcare

4.000 euro

> 20 Poziţii de parcare

"
Art. II
Prin excepţie de la prevederile cap. 8 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente activităţilor prestate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" începând cu luna ianuarie 2016 şi până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se achită în baza unei singure facturi, emisă de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 362 din data de 11 mai 2016