ORDIN nr. 403 din 19 mai 2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Sere şi Pepiniere C.F.R." - S.A.
Bucureşti, Str. Gării de Nord nr. 1-3
Cod unic de înregistrare RO16684606
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.585,89

5.501,50

119,97

5.700,00

5.900,00

103,61

103,51

 

1

 

zs

2

4.583,23

5.499,00

119,98

5.697,5

5.895

103,61

103,47

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

       
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

       
 

2

 

Venituri financiare

5

2,66

2,50

93,98

2,5

5

100,00

200,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

 

0

0

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.239,41

5.501,50

129,77

5.700,00

5.900,00

103,61

103,51

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.239,41

5.501,50

129,77

5.700,00

5.900,00

103,61

103,51

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

708,16

1.145,19

161,71

1.100

1.150

96,05

104,55

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

41,88

60,00

143,27

70

80

116,67

114,29

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.295,42

4.008,93

121,65

4.145,00

4.350,00

103,39

104,95

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

2.423,80

2.992,32

123,46

3.100

3.250

103,60

104,84

   

C1

Ch. cu salariile

13

2.300,75

2.637,32

114,63

2.820

2.900

106,93

102,84

   

C2

bonusuri

14

123,05

355,00

288,50

400

425

112,68

106,25

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

0,00

     
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

       
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

255,83

306,61

119,85

320

350

104,37

109,38

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

615,79

710,00

115,30

725

750

102,11

103,45

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

193,95

287,38

148,17

385

320

133,97

83,12

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

       
 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

       

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

346,48

0,00

0,00

0,00

0,00

  

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

       

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

346,48

      
 

1

 

Rezerve legale

25

17,32

      
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

       
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

329,16

      
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

       
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

       
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

       
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

       
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat; din care:

32

       
  

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

       
  

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

       
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

       
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

       

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

       

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

       
  

a)

cheltuieli materiale

38

       
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

       
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

       
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

       
  

e)

alte cheltuieli

42

       

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

164,42

165,00

100,35

175

180

106,06

102,86

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

       
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

       

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

56,38

165,00

292,66

175

180

106,06

102,86

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

       
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

125

125

100,00

125

125

100,00

100,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

123

123

100,00

123

123

100,00

100,00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

1.584,11

1.851,12

116,86

1.910,57

1.964,77

103,21

102,84

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.558,77

1.786,80

114,63

2.100,27

2.201,90

117,54

104,84

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(Rd.2/Rd.49)

52

37,26

44,71

119,98

46,32

47,93

103,61

103,47

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

       
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

924,45

1.000,00

108,17

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

  
 

9

 

Creanţe restante

56

163,61

580,00 |

354,50

580,00

580,00

100,00

100,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 6 iulie 2016