ORDIN nr. 1725 din 10 iulie 2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24.633 din 8 iulie 2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
în baza prevederilor:
- art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;
- Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat, încheiat între AM PNDR şi AFIR nr. 78.061/6.960/2015;
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015;
- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cod manual M01-01, versiunea 1, prevăzut în anexă.
Art. 2
Manualul de procedură prevăzut la art. 1 cuprinde secţiunea A "Procedura generală" şi secţiunea B "Formulare generale şi fişe specifice" şi se completează corespunzător, cu prevederi specifice fiecărei submăsuri/măsuri/scheme de ajutor, pe măsura lansării diferitelor sesiuni de proiecte aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Art. 3
Manualul de procedură prevăzut la art. 1 se modifică şi se completează prin instrucţiuni de lucru elaborate de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi se consolidează conform acestora.
Art. 4
Orice dispoziţie contrară prezentului ordin se abrogă.
Art. 5
Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

__
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 553 din data de 24 iulie 2015