ORDIN nr. 560 din 29 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii
Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)Situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 01, prevăzut în anexa nr. 2;
b)Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 02, prevăzut în anexa nr. 3;
c)Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 03, prevăzut în anexa nr. 4;
d)Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 04, prevăzut în anexa nr. 5.
(3)Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
1.Alineatul (2) al articolului 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuţi în prezentul ordin este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
Art. 3
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice prin administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul acestora, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, precum şi celelalte organe fiscale centrale din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
(1)Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2015, cu modificările ulterioare.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea Vătăşoiu

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii
CAPITOLUL 1:
Organele fiscale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii sunt administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pentru:
- contribuabilii persoane juridice care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz;
- sediile secundare înfiinţate de contribuabilii mijlocii care îşi au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului Bucureşti, după caz, chiar dacă locul de desfăşurare a activităţii sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiul Bucureşti;
- contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL 2:
SUBCAPITOLUL 1: A. Procedura de înregistrare fiscală
1.Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii şi înscrise în certificatul de înregistrare se fac prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială contribuabilul mijlociu îşi are sediul social.
2.Modificările intervenite în datele declarate iniţial de contribuabilii mijlocii în vectorul fiscal vor fi declarate de către aceştia la organul fiscal competent.
3.La primirea de la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal a modificărilor menţionate la pct. 1, Direcţia generală de tehnologia informaţiei va actualiza cu aceste date Registrul contribuabililor al administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.
4.Înregistrarea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, cu excepţia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comercianţilor, se face prin completarea şi depunerea formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060)", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările ulterioare, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate sediile secundare.
5.Radierea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se face prin depunerea formularului (060) menţionat mai sus la organul fiscal competent, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.
6.Informaţiile referitoare la înfiinţarea şi radierea sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor regiuni, se transmit administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat, prin Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi se evidenţiază într-o secţiune separată a Registrului contribuabililor.
SUBCAPITOLUL 2: B. Obligaţii declarative
1.Contribuabilii mijlocii depun declaraţii fiscale la organul fiscal competent prevăzut în prezenta procedură.
2.În cazul contribuabililor mijlocii care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face de către contribuabilul persoană juridică română care le-a înfiinţat, la organul fiscal competent în administrarea acestuia.
3._
(1)Declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale datorate de contribuabilii mijlocii se face prin modalităţile de declarare prevăzute de lege.
(2)Formatul hârtie al declaraţiei fiscale se arhivează la organul fiscal care a primit declaraţia.
4._
(1)În situaţia în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declaraţiei fiscale, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.
(2)Orice corecţie ulterioară a unei declaraţii fiscale, cu excepţia decontului de TVA, se face prin depunerea unei declaraţii fiscale rectificative, în condiţiile legii.
SUBCAPITOLUL 3: C. Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
1.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se soluţionează potrivit art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015.
2._
(1)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse în termenul legal de declarare de către contribuabilii care devin contribuabili mijlocii şi nesoluţionate până la data preluării de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se soluţionează după cum urmează:
a)în cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobată, administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în vederea finalizării procedurii;
b)deconturile pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA până la data predării se transferă administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în vederea soluţionării.
(2)Pentru soluţionarea acestor deconturi, administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA.
(3)Organul fiscal competent la data depunerii decontului transmite administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nesoluţionate, însoţite, în mod obligatoriu, de următoarele:
a)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, se încadrau în categoria contribuabililor mari:
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mari;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării;
b)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, beneficiau de regimul special de rambursare pentru exportatori:
- decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori;
- referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de exportatori;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării;
c)pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii care, la data depunerii acestora, nu erau consideraţi mari contribuabili, contribuabili mijlocii sau exportatori:
- fişa de calcul al Standardului Individual Negativ (SIN);
- fişa indicatorilor de inspecţie fiscală;
- fişa de analiză de risc;
- referatul pentru analiză documentară;
- orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării.
(4)Organul fiscal, competent la data depunerii decontului, transmite administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi informaţiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile care devin contribuabili mijlocii, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informaţiilor primite de la organele fiscale, în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015.
3._
(1)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse, în termenul legal de declarare, de către contribuabilii care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii şi nesoluţionate până la data preluării de către noul organ de administrare se soluţionează după cum urmează:
a)în cazul deconturilor de TVA pentru care s-au emis deciziile de rambursare a TVA şi nu a fost finalizată etapa de compensare/restituire până la data predării, se transferă dosarul solicitării, inclusiv Decizia de rambursare a TVA aprobată, noului organ fiscal competent, în vederea finalizării procedurii;
b)deconturile de TVA pentru care nu s-au emis deciziile de rambursare a TVA până la data predării se transferă noului organ fiscal competent, în vederea soluţionării.
(2)Pentru soluţionarea acestor deconturi, noul organ fiscal competent aplică procedura corespunzătoare categoriei de contribuabili mijlocii din care făcea parte respectivul contribuabil la data depunerii decontului de TVA. Vechiul organ fiscal transmite noului organ fiscal deconturile de TVA nesoluţionate, însoţite în mod obligatoriu de Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii şi de orice alte acte procedurale întocmite potrivit procedurii de soluţionare, până la data predării. Vechiul organ fiscal transmite noului organ fiscal şi informaţiile înscrise în baza de date cuprinzând persoanele impozabile care nu mai îndeplinesc criteriile pentru a fi contribuabili mijlocii, ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, ca urmare a informaţiilor primite de la organele fiscale, în condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015.
SUBCAPITOLUL 4: D. Solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii
Solicitarea documentelor de către contribuabilii mijlocii se face prin cerere adresată administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, astfel:
a)depusă la registratură;
b)transmisă prin poştă;
c)transmisă prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.
SUBCAPITOLUL 5: E. Eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii
Eliberarea documentelor solicitate de contribuabilii mijlocii se face astfel:
1.la sediul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;
2.prin transmitere poştală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
SUBCAPITOLUL 6: F. Procedura de plată a obligaţiilor fiscale la contribuabilii mijlocii
1.Contribuabilii mijlocii administraţi de administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la unitatea de Trezorerie a Statului cu rol de municipiu reşedinţă din judeţul unde sunt situate administraţiile pentru contribuabilii mijlocii competente în administrarea acestora.
2.Contribuabilii mijlocii administraţi la Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti efectuează plata obligaţiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri fiscale, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii pentru activitatea sediilor secundare ale acestora, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
3.Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare ale contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se achită la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă din judeţul unde sunt situate administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, respectiv la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, competente în administrarea contribuabilului mijlociu care le-a înfiinţat.
4.În situaţia în care contribuabilul mijlociu face plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată întocmite de contribuabilul mijlociu în acest scop vor cuprinde în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:
a)codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv contribuabilul mijlociu care a înfiinţat sediul secundar;
b)codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata;
c)codul IBAN al contului de impozit pe veniturile din salarii.
5.Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă din judeţul unde sunt situate administraţiile pentru contribuabilii mijlocii/Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti virează lunar, potrivit prevederilor legale în vigoare şi precizărilor Ministerului Finanţelor Publice, cotele defalcate prevăzute de lege cuvenite bugetelor locale astfel:
a)pentru contribuabili mijlocii persoane juridice din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov şi pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov: la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi la bugetul local al judeţului Ilfov;
b)pentru contribuabilii mijlocii persoane juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în judeţe: la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi la bugetele locale ale judeţelor pe teritoriul cărora îşi au sediul social persoanele juridice sau îşi desfăşoară activitatea sediile secundare, după caz.
6.Operaţiunile prevăzute la pct. 5 se efectuează în sistem informatic, pe bază de notă contabilă, şi se confirmă potrivit procedurilor în vigoare.
7.Conturile de disponibilităţi ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora în care se încasează sume de la instituţiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (10) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se deschid la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă din judeţul pe a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea contribuabilii mijlocii sau sediul/sediile secundare ale acestora sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru contribuabilii mijlocii sau sediul/sediile secundare ale acestora care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Bucureşti.
8.Unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă din fiecare judeţ şi Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti vor transmite, la finele fiecărei zile, administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, situaţia sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis pe numele operatorilor economici prevăzuţi la pct. 7, iar acestea au obligaţia de a stabili în prima zi lucrătoare de la primirea situaţiilor respective lista operatorilor economici cu obligaţii fiscale restante sau orice alte sume transmise spre recuperare de alte organe emitente ale titlurilor executorii, precum şi suma aferentă acestor obligaţii, care se transmite unităţilor Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, respectiv Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, pentru indisponibilizarea contului. La întocmirea listei zilnice pentru indisponibilizarea contului, administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti vor avea în vedere actualizarea sumelor indisponibilizate pe baza listelor transmise anterior unităţilor Trezoreriei Statului, în funcţie de soldul existent în evidenţa fiscală la data întocmirii acestei liste, aferent obligaţiilor fiscale restante, sau a oricăror altor sume transmise spre recuperare, datorate de către operatorii economici.
9.Odată cu comunicarea listei prevăzute la pct. 8, administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, vor analiza efectuarea înfiinţării popririi, dispoziţiile art. 236 alin. (12) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
10.Unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ sau Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, după caz, vor proceda la indisponibilizarea/diminuarea indisponibilizării sumelor în conturile operatorilor economici potrivit listei prevăzute la pct. 8, în cuantumul sumelor înscrise în aceasta, şi nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care contribuabilii mijlocii şi sediile secundare ale acestora sau alte persoane juridice împuternicite de aceştia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale competente, cu excepţia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau parţială a sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) şi (15) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
11.Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" în plus faţă de cele indisponibilizate, precum şi cele pentru care nu s-a întocmit de către organul fiscal lista prevăzută la pct. 8 în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprirea prin titluri executorii.
SUBCAPITOLUL 7: G. Procedura de inspecţie fiscală/control a/al contribuabililor mijlocii
1.Acţiunile de inspecţie fiscală/control la contribuabilii mijlocii şi sediile secundare ale acestora se efectuează de structurile cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul administraţiilor pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
2.În baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se pot efectua acţiuni de inspecţie fiscală/control la un contribuabil mijlociu sau la sediul secundar al acestuia şi de către alte structuri de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă.
3.În situaţia în care se află în curs de derulare o procedură de inspecţie fiscală/control la un contribuabil, organul de inspecţie fiscală care a început procedura este competent să o finalizeze, în condiţiile prevăzute de art. 36 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
4._
(1)La finalizarea inspecţiei fiscale se întocmeşte raportul de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organelor de inspecţie fiscală şi care stă la baza emiterii actelor administrativ-fiscale prevăzute de lege.
(2)Rezultatele acţiunilor de control la sediile secundare se consemnează în procese-verbale care vor fi centralizate şi preluate în raportul de inspecţie fiscală întocmit la contribuabilul mijlociu supus inspecţiei fiscale.
SUBCAPITOLUL 8: H. Activitatea de soluţionare a contestaţiilor
1.Contestaţiile formulate la actele administrativ-fiscale încheiate conform celor prevăzute la lit. G pct. 4 alin. (1) se depun la organele fiscale emitente ale actelor administrativ-fiscale contestate. Aceste contestaţii, însoţite de dosarul contestaţiei, precum şi de referatul cu propuneri de soluţionare întocmit de organul fiscal emitent se vor transmite spre soluţionare organului competent la data înregistrării contestaţiei, potrivit legii.
2.După soluţionare, decizia emisă în soluţionarea contestaţiei formulate la actele administrative-fiscale emise anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri va fi transmisă de organul fiscal emitent al actului atacat către organul fiscal care preia în administrare respectivul contribuabil mijlociu.
SUBCAPITOLUL 9: I. Procedura de îndrumare şi asistenţă pentru contribuabilii mijlocii
1.Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor mijlocii în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale se asigură de administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul mijlociu sau îşi desfăşoară activitatea sediul secundar al acestuia, după caz. Îndrumarea şi asistenţa se fac fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din iniţiativa organului fiscal. Îndrumarea şi asistenţa ca urmare a solicitării contribuabililor mijlocii se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. De asemenea, contribuabilii mijlocii pot solicita asistenţă prin e-mail sau telefonic Centrului de asistenţă a contribuabililor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Îndrumarea şi asistenţa din iniţiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea şi distribuirea de materiale de informare (ghiduri, broşuri, pliante, afişe etc.), cât şi prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informaţiilor şi mesajelor.
2.În situaţia în care, din motive tehnice, Sistemul electronic naţional nu este operaţional pentru toţi contribuabilii mijlocii, îndrumarea şi asistenţa acestora în ceea ce priveşte depunerea şi primirea declaraţiilor fiscale se asigură şi de compartimentul de specialitate al administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.
SUBCAPITOLUL 10: J. Procedura de urmărire a respectării înlesnirilor la plată aflate în derulare acordate contribuabililor mijlocii
1.Pentru contribuabilii mijlocii, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.
2.Pentru sediile secundare ale contribuabililor mijlocii, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice care le-au înfiinţat, potrivit legii.
3.Actul administrativ prin care se comunică contribuabilului mijlociu pierderea înlesnirii la plată, fie de către contribuabilul mijlociu persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, este emis de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice care le-au înfiinţat, potrivit legii, care vor întreprinde măsurile care se impun în vederea recuperării sumelor rămase de plată şi aplicării legislaţiei în domeniu.
SUBCAPITOLUL 11: K. Procedura de compensare şi de restituire a obligaţiilor bugetare
1.Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare cuvenite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contribuabililor mijlocii, inclusiv sediilor secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligaţii fiscale datorate, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Sumele de restituit/rambursat contribuabililor mijlocii vor fi compensate cu obligaţiile fiscale restante înregistrate de către aceştia.
3.Cererile de compensare şi/sau de restituire ale contribuabililor mijlocii nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestuia de către organul fiscal teritorial, dar aflate în termenul legal de soluţionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz.
4.Cererile de compensare şi/sau de restituire ale contribuabililor care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie pentru a fi încadraţi în categoria contribuabililor mijlocii, nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestora de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, dar aflate în termenul legal de soluţionare, vor fi predate, ca parte a dosarului fiscal al contribuabilului, organului competent, spre soluţionare.
5.Cererile de compensare şi/sau de restituire ale contribuabililor care devin contribuabili mijlocii, nesoluţionate la data efectuării predării-primirii activităţii de administrare a acestora de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, şi al căror termen legal de soluţionare se împlineşte până la data transferului între organele fiscale implicate, vor fi soluţionate de organul fiscal căruia i-au fost acestea adresate.
SUBCAPITOLUL 12: L. Procedura de executare silită a contribuabililor mijlocii
1.Pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, persoane juridice, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de contribuabilii mijlocii şi sediile secundare ale acestora, în cadrul procedurii de executare silită, organul de executare coordonator este administraţia pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz. În situaţia în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se face de către organul de executare coordonator.
2.La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente să aplice procedura de executare silită prin sechestrarea şi valorificarea bunurilor mobile/imobile ale contribuabililor mijlocii sunt organele fiscale centrale în a căror rază teritorială se află bunurile, respectiv administraţia pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială se află bunurile.
3.Prin excepţie de la pct. 2, atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare coordonator poate proceda la indisponibilizarea şi executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.
4.La solicitarea organului de executare coordonator, organele de executare competente vor numi comisiile de licitaţie, în vederea desfăşurării procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate.
5.Organele fiscale competente în administrarea contribuabililor anterior datei de când aceştia au devenit contribuabili mijlocii, potrivit legii, care au înfiinţat popriri înainte de această dată asupra veniturilor datorate de terţi ori asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale contribuabililor mijlocii, vor comunica terţilor şi tuturor băncilor unde sunt înfiinţate popriri codul IBAN de la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti ori de la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat în administrare contribuabilul, după caz, în care se vor vira sumele reţinute, aferente obligaţiilor bugetare.
6.În cazul în care există sume obţinute şi nedistribuite din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea se vor vira în contul 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în cadrul procedurii de executare silită" care funcţionează pe numele direcţiei generale regionale a finanţelor publice. În acest sens, organul fiscal competent care a preluat în administrare contribuabilul va proceda la eliberarea sau la distribuirea sumelor, prevederile titlului VII "Colectarea creanţelor fiscale" cap. X "Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită" din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
SUBCAPITOLUL 13: M. Procedura de monitorizare a contribuabililor mijlocii
1.Activitatea de monitorizare a contribuabililor mijlocii administraţi de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, este realizată de către Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
2.Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la contribuabilii mijlocii se realizează pe baza raportării lunare pe care administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti o vor transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză.
3.Pe baza informaţiilor referitoare la obligaţiile de plată şi la încasările în contul acestora din evidenţa proprie, administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti vor transmite Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, până pe data de 10 a lunii următoare celei de raportare, situaţia privind obligaţiile bugetare de plată şi încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04, cuprinse în anexele nr. 2-5 la ordin.
4.Situaţia privind obligaţiile bugetare de plată se întocmeşte pe fiecare contribuabil mijlociu şi, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.
5.Informaţiile necesar a fi completate în situaţia privind obligaţiile bugetare de plată rezultă din evidenţa analitică pe plătitori şi constituie baza documentară de analiză şi informare atât pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cât şi pentru Ministerul Finanţelor Publice.
6.Informaţiile cuprinse în formularele 01-04 din anexele nr. 2-5 la ordin, transmise de către administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, se vor prelua şi se vor transmite în format electronic, pe baza datelor din Sistemul de administrare a creanţelor fiscale.
7.Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză va fi înştiinţată în termen de 30 de zile despre orice modificare intervenită în datele de înregistrare fiscală ale contribuabililor mijlocii şi a sucursalelor/punctelor de lucru ale acestora şi despre preluarea în administrare a unor noi contribuabili mijlocii.
SUBCAPITOLUL 14: N. Procedura de reprezentare în faţa instanţelor şi de asistenţă legală pentru activitatea administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii
1.Reprezentarea în faţa instanţelor pentru actele emise de Administraţia pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul direcţiei generale regionale a finanţelor publice se va realiza de către serviciul/biroul juridic din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice în cadrul căreia funcţionează structura emitentă a actului administrativ, iar în cazul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, de către structura juridică din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
2.Asistenţa din punct de vedere juridic pentru activităţile Administraţiei pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiei generale regionale a finanţelor publice se va realiza de către serviciul/biroul juridic din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice în cadrul căreia funcţionează structura emitentă a actului administrativ, iar în cazul Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, de către structura juridică din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
SUBCAPITOLUL 15: O. Inspecţia economico-financiară la contribuabili mijlocii
1.Inspecţia economico-financiară la contribuabili mijlocii administraţi de administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi de Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se realizează de către serviciul de inspecţie economico-financiară, prin structurile teritoriale regionale de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiei generale regionale a finanţelor publice.
2.Acţiunile de inspecţie economico-financiară începute la operatori economici care devin contribuabili mijlocii se vor finaliza de organele de inspecţie economico-financiară care le-au iniţiat.
3.Acţiunile de inspecţie economico-financiară pentru care au fost comunicate avize de inspecţie economico-financiară sau au fost emise ordine de serviciu în vederea efectuării inspecţiei economico-financiare pentru operatori economici care devin contribuabili mijlocii, dar nu au fost începute până la termenul de predare-primire al dosarului fiscal, vor fi finalizate de organele de inspecţie economico-financiară care le-au iniţiat.
4.Plângerea prealabilă formulată împotriva dispoziţiei obligatorii se depune la organul de inspecţie economico-financiară emitent al dispoziţiei obligatorii contestate. Plângerea prealabilă, însoţită de referatul cu propunerile de soluţionare ale organului de inspecţie economico-financiară care a efectuat inspecţia, se va transmite organului de soluţionare a plângerii prealabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor - formular 01 la data de: luna ....... anul .........
I._
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză
Cod fiscal .............
Denumire contribuabil ...................
Stare juridică contribuabil:*)
*) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire venit

Impozit pe profit

Impozit pe venituri din salarii

TVA de plată

TVA de rambursat

Accize de plată

Accize de restituit

Impozit pe ţiţei şi gaze naturale

Alte impozite şi taxe

Total

Total rambursări

Obligaţii de plată

Restanţe la data de 31.12 a anului precedent

Debite

011

          

Accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent

012

          

Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent

020

          

Obligaţii anulate în condiţiile legii din restanţe la 31.12 a anului precedent

Debite

031

          

Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent

032

          

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite

041

          

Accesorii aferente obligaţiilor curente

042

          

Obligaţii curente anulate în condiţiile legii

Debite

051

          

Accesorii aferente

052

          

Total obligaţii

Debite: 011-031+041-051

061

          

Accesorii: 012+020-032+042-052

062

          

Din care eşalonate sau amânate la plată

Debite

071

          

Accesorii

072

          

Stingere obligaţii (Plăţi, compensări, alte modalităţi)

Din obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite

081

          

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent

082

          

Din obligaţii curente (cumulat de la început an)

Debite

091

          

Accesorii aferente obligaţiilor curente

092

          

Total stingeri

Debite: 081+091

101

          

Accesorii: 082+092

102

          

Din care din sume eşalonate la plată

Debite

111

          

Accesorii

112

          
 

Plăţi în avans

Debite

113

          

Sold la finele perioadei de raportare

Obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite: 011-031-081

121

          

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082

122

          

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite: 041-051-091

131

          

Accesorii aferente: 042-052-092

132

          

Total obligaţii

Debite: 121+131

141

          

Accesorii: 122+132

142

          
  

TOTAL 141+142

143

          
II.Instrucţiuni pentru completarea formularului
- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).
- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.
- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.
- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.
- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.
- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.
- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii;
- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.
- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.
Corelaţii în completarea formularului

061=011-031+041-051

071 <= 061

062=012+020-032+042-052

072 <= 062

101=081+091

111 <= 101

102=082+092

112 <= 102

121=011-031-081

111 <= 071

122=012+020-032-082

112 <= 072

131=041-051-091

 

132=042-052-092

 

141=121+131

 

142=122+132

 

143=141+142

 
NOTĂ:
În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.
ANEXA nr. 3: SITUAŢIA obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 02 la data de: luna ....... anul .........
I._
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză
Cod fiscal .............
Denumire contribuabil ...................
Stare juridică contribuabil:*)
*) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire venit

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

Alte contribuţii

Total

Obligaţii de plată

Restanţe la data de 31.12 a anului precedent

Debite

011

    

Accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent

012

    

Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent

020

    

Obligaţii anulate în condiţiile legii din restanţe la 31.12 a anului precedent

Debite

031

    

Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent

032

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite

041

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

042

    

Obligaţii curente anulate în condiţiile legii

Debite

051

    

Accesorii aferente

052

    

Total obligaţii

Debite: 011-031+041-051

061

    

Accesorii: 012+020-032+042-052

062

    

Din care eşalonate sau amânate la plată

Debite

071

    

Accesorii

072

    

Stingere obligaţii (Plăţi, compensări, alte modalităţi)

Din obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite

081

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent

082

    

Din obligaţii curente (cumulat de la început an)

Debite

091

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

092

    

Total stingeri

Debite: 081+091

101

    

Accesorii: 082+092

102

    

Din care din sume eşalonate la plată

Debite

111

    

Accesorii

112

    
 

Plăţi în avans

Debite

113

    

Sold la finele perioadei de raportare

Obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite: 011-031-081

121

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082

122

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite: 041-051-091

131

    

Accesorii aferente: 042-052-092

132

    

Total obligaţii

Debite: 121+131

141

    

Accesorii: 122+132

142

    
  

TOTAL 141+142

143

    
II.Instrucţiuni pentru completarea formularului
- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).
- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.
- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.
- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.
- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.
- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.
- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulate de la începutul anului.
- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.
Corelaţii în completarea formularului

061=011-031+041-051

071 <= 061

062=012+020-032+042-052

072 <= 062

101=081+091

111 <= 101

102=082+092

112 <= 102

121=011-031-081

111 <= 071

122=012+020-032-082

112 <= 072

131=041-051-091

 

132=042-052-092

 

141=121+131

 

142=122+132

 

143=141+142

 
NOTĂ:
În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.
ANEXA nr. 4: SITUAŢIA obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 03 la data de: luna ....... anul ..........
I._
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză
Cod fiscal .............
Denumire contribuabil ...................
Stare juridică contribuabil:*)
*) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire venit

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi

Alte contribuţii

Total

Obligaţii de plată

Restanţe la data de 31.12 a anului precedent

Debite

011

    

Accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent

012

    

Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent

020

    

Obligaţii anulate în condiţiile legii din restanţe la 31.12 a anului precedent

Debite

031

    

Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent

032

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite

041

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

042

    

Obligaţii curente anulate în condiţiile legii

Debite

051

    

Accesorii aferente

052

    

Total obligaţii

Debite: 011-031+041-051

061

    

Accesorii: 012+020-032+042-052

062

    

Din care eşalonate sau amânate la plată

Debite

071

    

Accesorii

072

    

Stingere obligaţii (Plăţi, compensări, alte modalităţi)

Din obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite

081

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent

082

    

Din obligaţii curente (cumulat de la început an)

Debite

091

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

092

    

Total stingeri

Debite: 081+091

101

    

Accesorii: 082+092

102

    

Din care din sume eşalonate la plată

Debite

111

    

Accesorii

112

    
 

Plăţi în avans

Debite

113

    

Sold la finele perioadei de raportare

Obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite: 011-031-081

121

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082

122

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite: 041-051-091

131

    

Accesorii aferente: 042-052-092

132

    

Total obligaţii

Debite: 121+131

141

    

Accesorii: 122+132

142

    
  

TOTAL 141+142

143

    
II.Instrucţiuni pentru completarea formularului
- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).
- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.
- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.
- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.
- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.
- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.
- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.
- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.
Corelaţii în completarea formularului

061=011-031+041-051

071 <= 061

062=012+020-032+042-052

072 <= 062

101=081+091

111 <= 101

102=082+092

112 <= 102

121=011-031-081

111 <= 071

122=012+020-032-082

112 <= 072

131=041-051-091

 

132=042-052-092

 

141=121+131

 

142=122+132

 

143=141+142

 
În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.
ANEXA nr. 5: SITUAŢIA obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 04 la data de: luna ....... anul .........
I._
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză
Cod fiscal .............
Denumire contribuabil ...................
Stare juridică contribuabil:*)
*) Se va completa cu următoarele informaţii: insolvenţă, faliment, reorganizare, insolvabilitate fără bunuri urmăribile, insolvabilitate cu bunuri urmăribile.

Denumire venit

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Alte contribuţii

Total

Obligaţii de plată

Restanţe la data de 31.12 a anului precedent

Debite

011

    

Accesorii aferente instituite până la 31 decembrie a anului precedent

012

    

Accesorii aferente debitelor la 31.12 a anului precedent instituite în anul curent

020

    

Obligaţii anulate în condiţiile legii din restanţe la 31.12 a anului precedent

Debite

031

    

Accesorii aferente inclusiv din cele instituite în anul curent

032

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite

041

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

042

    

Obligaţii curente anulate în condiţiile legii

Debite

051

    

Accesorii aferente

052

    

Total obligaţii

Debite: 011-031+041-051

061

    

Accesorii: 012+020-032+042-052

062

    

Din care eşalonate sau amânate la plată

Debite

071

    

Accesorii

072

    

Stingere obligaţii (Plăţi, compensări, alte modalităţi)

Din obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite

081

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent

082

    

Din obligaţii curente (cumulat de la început an)

Debite

091

    

Accesorii aferente obligaţiilor curente

092

    

Total stingeri

Debite: 081+091

101

    

Accesorii: 082+092

102

    

Din care din sume eşalonate la plată

Debite

111

    

Accesorii

112

    
 

Plăţi în avans

Debite

113

    

Sold la finele perioadei de raportare

Obligaţii restante la 31.12 a anului precedent

Debite: 011-031-081

121

    

Accesorii aferente inclusiv cele instituite în anul curent: 012+020-032-082

122

    

Obligaţii curente (cumulat de la început de an)

Debite: 041-051-091

131

    

Accesorii aferente: 042-052-092

132

    

Total obligaţii

Debite: 121+131

141

    

Accesorii: 122+132

142

    
  

TOTAL 141+142

143

    
II.Instrucţiuni pentru completarea formularului
- Liniile 011 şi 012 rămân nemodificate până la finele anului de raportare. Se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele reprezentând debite restante, respectiv accesorii aferente instituite până la data de 31 decembrie a anului precedent. Datele se preiau din situaţia existentă la finele anului precedent anului de raportare (din Situaţia obligaţiilor de plată şi a încasărilor la data de 31 decembrie a anului precedent, se calculează valoarea debitelor, respectiv accesoriilor restante la data de 31 decembrie astfel: linia 061-linia 101, respectiv linia 062-linia 102).
- Linia 020 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, accesoriile instituite în anul curent până la finele lunii pentru obligaţiile restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 031 şi 032 - se înscriu sumele reprezentând debitele din restanţele existente în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv accesoriile instituite inclusiv în anul curent, anulate în condiţiile legii.
- Liniile 041 şi 042 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând debitele aferente fiecărei luni, respectiv accesoriile instituite până la finele lunii, pentru fiecare impozit în parte, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 051 şi 052 - se înscriu sumele reprezentând debitele, respectiv accesoriile aferente din obligaţii curente anulate în condiţiile legii.
- Liniile 061 şi 062 se modifică lunar - se înscriu sume reprezentând, pentru fiecare impozit în parte, debitele restante la data de 31 decembrie a anului precedent şi debitele din obligaţii curente, respectiv accesoriile aferente inclusiv cele instituite în anul curent, mai puţin obligaţiile anulate în condiţiile legii.
- Liniile 071 şi 072 - se înscriu debitele şi, respectiv, accesoriile din totalul obligaţiilor de plată ce sunt eşalonate sau amânate la plată.
- Liniile 081 şi 082 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor restante la 31 decembrie a anului precedent, respectiv al accesoriilor aferente, inclusiv cele instituite în anul curent, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 091 şi 092 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul debitelor din obligaţii curente, respectiv al accesoriilor acestora, cumulat de la începutul anului.
- Liniile 101 şi 102 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, prin însumarea liniilor 081 şi 091, respectiv a liniilor 082 şi 092.
- Liniile 111 şi 112 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, sumele încasate în contul ratelor scadente în luna de raportare, conform eşalonărilor aprobate pentru debite, respectiv accesorii.
- Liniile 121 şi 122 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor de plată restante la data de 31 decembrie a anului precedent.
- Liniile 131 şi 132 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor curente cumulat de la începutul anului.
- Liniile 141 şi 142 se modifică lunar - se înscriu, pentru fiecare impozit în parte, soldul debitelor, respectiv accesoriilor aferente la sfârşitul perioadei de raportare a obligaţiilor restante la sfârşitul perioadei de raportare.
Corelaţii în completarea formularului

061=011-031+041-051

071 <= 061

062=012+020-032+042-052

072 <= 062

101=081+091

111 <= 101

102=082+092

112 <= 102

121=011-031-081

111 <= 071

122=012+020-032-082

112 <= 072

131=041-051-091

 

132=042-052-092

 

141=121+131

 

142=122+132

 

143=141+142

 
În cazul nerespectării eşalonării, în luna respectivă se operează modificările în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la calculul accesoriilor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 83 din data de 4 februarie 2016