ORDIN nr. 162 din 6 noiembrie 2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varşovia la data de 1 aprilie 2014 şi la Bucureşti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012
În temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varşovia la data de 1 aprilie 2014 şi la Bucureşti la data de 23 septembrie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ:
(1)_
FRONTEX
Ministerului Administraţiei şi Internelor din România
Academiei partenere din România
__
*) Traducere
Nr. 5.537/01.04.2014
Vă rugăm să faceţi referire la acest număr atunci când răspundeţi.
Varşovia, 1 aprilie 2014
Stimat(ă) domn/doamnă,
Aşa cum a fost anunţat în cadrul întâlnirii organizate în data de 30 ianuarie 2014 la sediul Agenţiei Frontex, Frontex va alinia actualul acord-cadru pe linie de pregătire (FTA) la noile reguli financiare ale Uniunii Europene şi ale Frontex, aşa cum au fost ele recent modificate. Mai mult decât o provocare, acest demers trebuie considerat ca fiind o oportunitate unică de a micşora întreaga încărcătură administrativă prin introducerea unor forme de finanţare mult mai eficiente.
Ataşate la prezenta scrisoare veţi găsi toate informaţiile de fond necesare relevante în Nota explicativă cu privire la amendamentele la Acordul-cadru pe linie de pregătire (anexa I).
V-aş fi recunoscătoare dacă aţi putea să confirmaţi, în numele academiei partenere pe care o reprezentaţi, acceptul dumneavoastră cu privire la aceste amendamente ale prevederilor respectivului FTA, aşa cum sunt prezentate în ataşament (anexa II).
Scrisoarea dumneavoastră de confirmare va constitui un acord suplimentar scris la FTA-ul dintre Frontex şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, în conformitate cu articolul 18 (1) al acestuia din urmă şi va intra în vigoare la data la care veţi transmite scrisoarea dumneavoastră de răspuns.
(semnat)
Beatrice Comby
Director al Diviziei pentru consolidarea capacităţii instituţionale
Anexe:
- Anexa I: Notă explicativă cu privire la amendamentele la Acordul-cadru pe linie de pregătire
- Anexa II: Amendamentele aduse Acordului-cadru pe linie de pregătire
- Anexa III: Decizia directorului executiv privind costurile unitare pentru academiile partenere
(11)_
- Art. 20: Costuri eligibile
(...)
20.2.Finanţarea costurilor eligibile poate lua următoarele forme, în conformitate cu categoriile de costuri şi în conformitate cu prevederile menţionate în Acordul specific de pregătire:
- rambursarea unui procentaj specificat al costurilor eligibile suportate efectiv;
- rambursarea în baza costurilor unitare;
- sume forfetare;
- finanţare globală.
20.3.Lista detaliată a costurilor directe eligibile trebuie inclusă în fiecare acord de pregătire specific.
20.4.În plus faţă de costurile eligibile directe aşa cum sunt definite în articolul 20.3, costurile instituţionale (efectuate pentru a pregăti, desfăşura şi finaliza activitatea) pot fi eligibile ca şi costuri indirecte. Costurile instituţionale sunt acele costuri care, luând în considerare condiţiile de eligibilitate descrise în articolul 20.1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate în mod direct de desfăşurarea activităţii şi care ar putea fi asociate îi mod direct cu aceasta, dar care pot fi identificate şi justificate de academia parteneră folosind sistemul său contabil ca fiind efectuate în legătură cu costurile eligibile directe pentru activitate. Acestea nu pot include niciun fel de costuri eligibile directe.
Costurile indirecte realizate în desfăşurarea activităţii pot fi eligibile pentru finanţarea la o rată fixă nu mai mare de 7% din costurile eligibile directe. Dacă totalul costurilor eligibile directe depăşeşte suma de 100.000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie redus la nivelul stabilit între părţi. Nivelul stabilit al costurilor indirecte trebuie specificat în Acordul specific de pregătire. Dacă în Acordul specific de pregătire se prevede finanţarea la o rată fixă cu privire la costurile indirecte, acestea nu trebuie să fie sprijinite de documente contabile.
20.5.Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:
- TVA.
- Art. 21: Solicitări de plată
(...)
21.2.Plata soldului
Plata soldului se realizează după încheierea activităţilor de pregătire.
Plata poate fi efectuată sub forma unui ordin de recuperare, dacă plăţile în avans anterioare depăşesc suma costurilor finale ale activităţii de pregătire în conformitate cu Acordul specific de pregătire.
Pentru plata soldului trebuie să fie înaintate următoarele rapoarte şi următoarea documentaţie, în termen de 60 de zile după încheierea activităţii, cel mai târziu atunci când toate facturile au fost primite de la companiile desemnate:
- solicitare de plată finală;
- O declaraţie financiară finală, urmând structura bugetului estimat;
- documente justificative relevante, care să ateste toate costurile suportate;
- raport de încheiere a activităţilor de pregătire, dacă e solicitat astfel de Acordul specific de pregătire.
Documentele care însoţesc solicitarea de plată trebuie întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale Acordului-cadru pe linie de pregătire şi ale Acordului specific de pregătire, incluzând, unde este necesar, anexele acestora. Academia parteneră certifică faptul că informaţiile furnizate în solicitarea sa de plată sunt complete, sigure şi exacte. Aceasta certifică, de asemenea, faptul că pot fi considerate eligibile costurile suportate conform Acordului-cadru pe linie de pregătire şi Acordului specific de pregătire, că toate chitanţele au fost declarate şi că solicitarea sa de plată este fundamentată de documente justificative adecvate care pot fi verificate.
În funcţie de forma de finanţare, academia parteneră înaintează:
- în cazul rambursării costurilor eligibile efectiv suportate - documente justificative care să demonstreze costurile declarate, cum ar fi contracte, facturi, chitanţe şi evidenţe contabile;
- în cazul rambursării în baza costurilor unitare - documente justificative care să demonstreze numărul de unităţi declarate;
- în cazul sumelor forfetare - documente justificative care să demonstreze implementarea corespunzătoare.
- Art. 22: Prevederi generale privind plăţile
(...)
22.1.Plăţile se efectuează de către Frontex în euro.
Academia parteneră trimite solicitările de plată, inclusiv declaraţiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către academia parteneră la rata de schimb lunară stabilită de Comisie şi publicată pe site-ul acesteia, aplicabilă în ziua realizării cheltuielii.
- Art. 25: Controale şi audituri
(...)
25.2.Academia parteneră trimite către Frontex toate documentele relevante justificative împreună cu raportul de încheiere, în special evidenţele contabile şi fiscale, legate de Acordul-cadru pe linie de pregătire şi Acordul specific de pregătire.
(2)_
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Academia parteneră din România
Bucureşti,
Nr. 447.610/23.09.2014
Doamnei Beatrice Comby,*)
Director al Diviziei pentru consolidarea capacităţii instituţionale
Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex
Stimată doamnă director,
În răspuns la Scrisoarea dumneavoastră nr. 5.537/01.04.2014, prin prezenta corespondenţă vă confirm, în numele academiei partenere din România, că suntem de acord cu modificările din anexa II, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Bucureşti la data de 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012, prin încheierea unui acord, prin schimb de scrisori.
Cu deosebită stimă,
Inspectorul General al Poliţiei de Frontieră Române,
Ioan Buda,
chestor general de poliţie
(21)_
"- ANEXA II*)
___
*) Traducere
- Art. 20: Costuri eligibile
(...)
20.2.Finanţarea costurilor eligibile poate lua următoarele forme, în conformitate cu categoriile de costuri şi în conformitate cu prevederile menţionate în Acordul specific de pregătire:
- rambursarea unui procentaj specificat al costurilor eligibile suportate efectiv;
- rambursarea în baza costurilor unitare;
- sume forfetare;
- finanţare globală.
20.3.Lista detaliată a costurilor directe eligibile trebuie inclusă în fiecare acord de pregătire specific.
20.4.În plus faţă de costurile eligibile directe aşa cum sunt definite în articolul 20.3, costurile instituţionale (efectuate pentru a pregăti, desfăşura şi finaliza activitatea) pot fi eligibile ca şi costuri indirecte. Costurile instituţionale sunt acele costuri care, luând în considerare condiţiile de eligibilitate descrise în articolul 20.1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate în mod direct de desfăşurarea activităţii şi care ar putea fi asociate în mod direct cu aceasta, dar care pot fi identificate şi justificate de academia parteneră folosind sistemul său contabil ca fiind efectuate în legătură cu costurile eligibile directe pentru activitate. Acestea nu pot include niciun fel de costuri eligibile directe.
Costurile indirecte realizate în desfăşurarea activităţii pot fi eligibile pentru finanţarea la o rată fixă nu mai mare de 7% din costurile eligibile directe. Dacă totalul costurilor eligibile directe depăşeşte suma de 100.000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie redus la nivelul stabilit între părţi. Nivelul stabilit al costurilor indirecte trebuie specificat în Acordul specific de pregătire. Dacă în Acordul specific de pregătire se prevede finanţarea la o rată fixă cu privire la costurile indirecte, acestea nu trebuie să fie sprijinite de documente contabile.
20.5.Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:
- TVA.
- Art. 21: Solicitări de plată
(...)
21.2.Plata soldului
Plata soldului se realizează după încheierea activităţilor de pregătire.
Plata poate fi efectuată sub forma unui ordin de recuperare, dacă plăţile în avans anterioare depăşesc suma costurilor finale ale activităţii de pregătire în conformitate cu Acordul specific de pregătire.
Pentru plata soldului trebuie să fie înaintate următoarele rapoarte şi următoarea documentaţie, în termen de 60 de zile după încheierea activităţii, cel mai târziu atunci când toate facturile au fost primite de la companiile desemnate:
- solicitare de plată finală;
- o declaraţie financiară finală, urmând structura bugetului estimat;
- documente justificative relevante, care să ateste toate costurile suportate;
- raport de încheiere a activităţilor de pregătire, dacă e solicitat astfel de Acordul specific de pregătire.
Documentele care însoţesc solicitarea de plată trebuie întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale Acordului-cadru pe linie de pregătire şi ale Acordului specific de pregătire, incluzând, unde este necesar, anexele acestora. Academia parteneră certifică faptul că informaţiile furnizate în solicitarea sa de plată sunt complete, sigure şi exacte. Aceasta certifică, de asemenea, faptul că pot fi considerate eligibile costurile suportate conform Acordului-cadru pe linie de pregătire şi Acordului specific de pregătire, că toate chitanţele au fost declarate şi că solicitarea sa de plată este fundamentată de documente justificative adecvate care pot fi verificate.
În funcţie de forma de finanţare, academia parteneră înaintează:
- în cazul rambursării costurilor eligibile efectiv suportate - documente justificative care să demonstreze costurile declarate, cum ar fi contracte, facturi, chitanţe şi evidenţe contabile;
- în cazul rambursării în baza costurilor unitare - documente justificative care să demonstreze numărul de unităţi declarate;
- în cazul sumelor forfetare - documente justificative care să demonstreze implementarea corespunzătoare.
- Art. 22: Prevederi generale privind plăţile
(...)
22.1.Plăţile se efectuează de către Frontex în euro. Academia parteneră trimite solicitările de plată, inclusiv declaraţiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către academia parteneră la rata de schimb lunară stabilită de Comisie şi publicată pe site-ul acesteia, aplicabilă în ziua realizării cheltuielii.
- Art. 25: Controale şi audituri
(...)
25.2.Academia parteneră trimite către Frontex toate documentele relevante justificative împreună cu raportul de încheiere, în special evidenţele contabile şi fiscale, legate de Acordul-cadru pe linie de pregătire şi Acordul specific de pregătire."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 829 din data de 13 noiembrie 2014