ORDIN nr. 673 din 25 mai 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră
În temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 şi 512 bis din 20 iulie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ: Tarife pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, tarife percepute pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 480/2011)
Art. 1
Tarifele practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, a inspecţiei de siguranţă rutieră şi pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră sunt după cum urmează:
1.Tarife pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră

Drumurile publice, clasificate în conformitate cu cap. I secţiunea a Ii-a din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Unitatea de măsură

Tarif/unitate de măsură

Pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră periodică

Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră

Pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere

Drumuri publice care fac legătura între localităţi

Autostrăzi/drumuri expres

km

150 euro

1.500 euro

150 euro

Noduri pe autostrăzi/drumuri expres

buc.

600 euro

6.000 euro

600 euro

Drumuri naţionale

km

200 euro

2.000 euro

200 euro

Intersecţii pe drumuri naţionale

buc.

400 euro

4.000 euro

400 euro

Drumuri judeţene

km

200 euro

2.000 euro

200 euro

Intersecţii pe drumuri judeţene

buc.

400 euro

4.000 euro

400 euro

Drumuri comunale

km

100 euro

1.000 euro

100 euro

Intersecţii pe drumuri comunale

buc.

200 euro

2.000 euro

200 euro

Drumuri publice în interiorul localităţilor

Urbane

Străzi categoria I

km

100 euro

1.000 euro

100 euro

Străzi categoria II

km

100 euro

1.000 euro

100 euro

Străzi categoria III

km

80 euro

800 euro

80 euro

Drumuri publice în interiorul localităţilor

Urbane

Străzi categoria IV

km

80 euro

800 euro

80 euro

Străzi secundare

km

60 euro

600 euro

60 euro

Intersecţii

buc.

400 euro

4.000 euro

400 euro

Pieţe circulabile

buc.

600 euro

6.000 euro

600 euro

Pasaje rutiere

buc.

600 euro

6.000 euro

600 euro

Rurale

Străzi principale

km

50 euro

500 euro

50 euro

Străzi secundare

km

50 euro

500 euro

50 euro

Intersecţii

buc.

100 euro

1.000 euro

100 euro

 

Unitatea de măsură

Tarif/unitatea de măsură

 

Inspecţie suplimentară de siguranţă rutieră la accidente rutiere soldate cu persoane decedate, pe drumuri publice

buc.

500 euro

 
2.Tariful pentru inspecţie/audit de siguranţă rutieră pentru intersecţii/noduri/pasaje pe drumuri publice cu mai mult de 4 braţe (ramuri) creşte cu 25% pentru fiecare braţ (ramură) suplimentar(ă).
3.Pentru o intersecţie/un nod între două sau mai multe drumuri publice, inspecţia de siguranţă rutieră se efectuează odată cu inspecţia de siguranţă rutieră a drumului cu clasificarea cea mai mare, iar tariful aplicat este cel aferent drumului cu clasificarea cea mai mare.
4.Pentru efectuarea auditului de siguranţă rutieră tariful se împarte după cum urmează:

Stadiul 1

Pentru proiectul preliminar:

20% din cuantumul tarifului

Stadiul 2

Pentru proiectele detaliate:

50% din cuantumul tarifului

Stadiul 3

Anterior recepţionării drumului public:

20% din cuantumul tarifului

Stadiul 4

Imediat după darea în exploatare a drumului public:

10% din cuantumul tarifului

5.Pentru drumuri publice, tarifele exprimate în euro per km se calculează proporţional la subunitatea de 0,1 km drum.
6.Tariful pentru auditul de siguranţă rutieră este acelaşi indiferent de faptul că se efectuează pentru un drum public nou sau pentru un drum public reabilitat/modernizat.
7.Tariful aferent evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră pentru un sector de drum se calculează însumând tariful evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului/inspecţiei de siguranţă rutieră cu tariful pentru intersecţii pe drumuri, noduri, pasaje, pieţe circulabile, după caz.
8.Pentru drumurile naţionale şi drumurile judeţene care traversează localităţile rurale, tarifarea se realizează conform tarifului aferent auditului de siguranţă rutieră pentru drumuri publice noi care fac legătura între localităţi. Un drum naţional, judeţean sau comunal care traversează o localitate nu este considerat ca drum în interiorul localităţii şi se inspectează ca drum naţional, drum judeţean sau drum comunal incluzând toate intersecţiile sale cu alte drumuri din interiorul localităţii.
9.Plata tarifelor/onorariilor se face în lei, la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României în ziua emiterii facturii şi înscris pe factură.
10.Tarife percepute pentru activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

Tipul cursului

Tarif

Curs de formare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră

4.500 lei/persoană

Curs de formare profesională a inspectorilor de siguranţă rutieră

3.300 lei/persoană

Curs de perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

2.000 lei/persoană

Curs de instruire periodică a auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră

1.300 lei/persoană

Art. 2
Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, a inspecţiei de siguranţă rutieră, precum şi din activităţile legate de organizarea şi realizarea cursurilor de formare se fac venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru:
1.plata onorariilor auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate;
2.plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor;
3.finanţarea activităţii compartimentelor funcţionale de specialitate care gestionează activitatea de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţia de siguranţă rutieră;
4.finanţarea activităţii de clasificare a tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră;
5.finanţarea activităţii de clasificare a reţelei rutiere din punctul de vedere al riscului de accidente;
6.finanţarea activităţii de determinare a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi al costului social mediu al unui accident grav;
7.finanţarea activităţii de organizare a cursurilor de formare profesională în scopul atestării auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi şi inspectorii de siguranţă rutieră atestaţi şi pentru plata furnizorilor de formare profesională/instituţii de învăţământ superior acreditate;
8.finanţarea organizării de informări şi dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;
9.finanţarea participării pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere;
10.finanţarea realizării documentaţiilor şi publicaţiilor de specialitate pentru auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră;
11.finanţarea activităţii Secretariatului Consiliului interministerial pentru siguranţă rutieră;
12.finanţarea activităţii de elaborare de norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie de siguranţă rutieră, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, în colaborare cu institute de cercetare şi/sau institute de învăţământ superior.
Art. 3
(1)Onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate nu conţin TVA.
(2)Onorariul auditorului de siguranţă rutieră se calculează după cum urmează:
a)pentru prestaţia de audit de siguranţă rutieră, indiferent de faptul că se efectuează pentru un drum nou sau pentru reabilitare/modernizare drum existent: 50% din valoarea contractului încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi investitor/administratorul drumului, defalcat proporţional pe cele 4 stadii, conform art. 1 pct. 4;
b)pentru prestaţia de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, indiferent de faptul că se efectuează pentru drum nou sau pentru reabilitare/modernizare drum existent: 50% din valoarea contractului încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi investitor
(3)Onorariul inspectorului de siguranţă rutieră, pentru prestaţia de inspecţie de siguranţă rutieră periodică, atât pentru drumuri publice, cât şi pentru intersecţii, noduri, pasaje sau pieţe circulabile, este de 30% din valoarea contractului încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorul drumului public.
(4)Onorariul inspectorului de siguranţă rutieră pentru inspecţiile suplimentare este de 50% din valoarea contractului încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorul drumului public.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 416 din data de 11 iunie 2015