DECIZIE nr. 11 din 18 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România
În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. I
Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 16/2013 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate şi prin înregistrarea acestora în formă electronică în sistemul informatic care conţine Registrul unic naţional al medicilor dentişti din România de către preşedintele colegiului teritorial său de persoanele desemnate de biroul executiv al colegiului teritorial pentru utilizarea sistemului informatic."
2.La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:
"(61) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de avizare a certificatului de membru se efectuează de Departamentul avizări-acreditări al colegiului teritorial.
(62) Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru este prevăzut în anexa nr. 4, viza fiind valabilă numai însoţită de semnătura preşedintelui colegiului teritorial."
3.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta decizie."
4.După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

ANEXĂ: Modelul ştampilei de avizare anuală a certificatului de membru
(- Anexa nr. 4 la Decizia nr. 16/2013)
CMD ……………… 1)
AVIZAT
De la …………..
Până la …………2)
………………… 3)
(1)NOTE:
I.Instrucţiuni de completare:
1.Se menţionează denumirea colegiului teritorial (de exemplu: CMD Alba, CMD Arad, CMD Argeş etc.).
2.Se completează data în format zz/ll/aaaa, respectiv ziua/luna/anul. Durata vizei nu poate fi mai mare de 12 luni şi nu poate depăşi perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă profesională.
3.Semnătura în original a preşedintelui colegiului teritorial.
II.Dimensiuni: înălţime - maximum 2 centimetri, lăţime - maximum 2,5 centimetri.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 8 aprilie 2016