HOTĂRÂRE nr. 1018 din 17 octombrie 2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă trecerea unui imobil, compus din teren şi construcţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
(2)După preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor alin. (1), acesta va fi utilizat în vederea creării şi dezvoltării în zonă, prin finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, nerambursabile, de activităţi în domeniul serviciilor sociale, cu finalitate în reabilitarea şi modernizarea clădirilor existente pentru persoane defavorizate din punct de vedere social şi dezvoltarea infrastructurii pentru desfăşurarea de activităţi culturale, administrative şi economice, în termen de 10 ani de la data preluării imobilului prevăzut la alin. (1).
Art. 2
În cazul în care nu se respectă destinaţia şi termenul prevăzute la art. 1 alin. (2), imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului transmis, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Corneliu Dobriţoiu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

Adresa imobilului care se transmite, nr. carte funciară

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/ Codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judeţul Călăraşi, municipiul Călăraşi, Str. Independenţei nr. 5

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Judeţul Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

CUI - 4294030

- imobil 346

- cod 8.19.01

- nr. M.F.P. 103.713

- CF 26258, CF 26244

- valoarea de inventar teren şi construcţii - 4.508.221,752 lei

- Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 136.558 mp

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 729 din data de 29 octombrie 2012