ACORD DE COOPERARE din 22 septembrie 2010 în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte
Uniunea Europeană, denumită, de asemenea, în continuare Uniunea, şi Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, părţi contractante la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumite în continuare statele membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, pe de altă parte,
Uniunea Europeană, statele membre şi Norvegia, denumite colectiv în continuare părţile,
recunoscând participarea îndeaproape a Norvegiei la programele Galileo şi EGNOS încă din fazele de definire a acestora,
conştiente de evoluţiile înregistrate în domeniul guvernantei, asumării şi finanţării programelor GNSS europene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit1, astfel cum a fost modificat, şi al Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo)2,
___
1JO L 246, 20.7.2004, p. 1.
2JO L 198, 24.7.2008, p. 1.
luând în considerare beneficiile unui nivel de protecţie echivalent pentru GNSS europene şi serviciile acestora în teritoriile părţilor,
recunoscând intenţia Norvegiei de a adopta şi de a pune în aplicare în timp util în teritoriile aflate sub jurisdicţia sa măsuri de asigurare a unui grad de securitate şi de siguranţă echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniunea Europeană, recunoscând obligaţiile părţilor în conformitate cu dreptul internaţional,
recunoscând interesul Norvegiei pentru toate serviciile Galileo, inclusiv pentru serviciul public reglementat (PRS),
recunoscând Acordul între Norvegia şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate,
dorind să stabilească în mod oficial o colaborare strânsă sub toate aspectele programelor GNSS europene,
considerând Acordul privind Spaţiul Economic European (denumit în continuare Acordul SEE) drept un temei juridic şi instituţional adecvat pentru dezvoltarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi Norvegia în domeniul navigaţiei prin satelit,
dorind să completeze dispoziţiile Acordului SEE cu un acord bilateral în domeniul navigaţiei prin satelit în chestiuni de relevanţă specifică pentru Norvegia, Uniune şi statele membre ale acesteia,
convin după cum urmează:
Art. 1: Obiectivul acordului
Obiectivul principal al acordului este consolidarea în continuare a cooperării dintre părţi prin completarea dispoziţiilor aplicabile navigaţiei prin satelit din Acordul SEE.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentului acord:
a)Sistemele globale de navigaţie prin satelit (GNSS) europene cuprind sistemul Galileo şi Sistemul european geostaţionar mixt de navigare (EGNOS).
b)Extinderi înseamnă mecanisme regionale precum EGNOS. Aceste mecanisme permit utilizatorilor GNSS să obţină performanţe îmbunătăţite, precum acurateţe, disponibilitate, integritate şi fiabilitate sporite.
c)Galileo înseamnă un sistem global de navigaţie şi cronometrare prin satelit european, civil şi autonom, aflat sub control civil, pentru furnizarea serviciilor GNSS, proiectat şi dezvoltat de către Uniune şi statele membre ale acesteia. Exploatarea Galileo poate fi transferată unei părţi private.
Galileo are în vedere servicii de protecţie a vieţii umane şi de căutare şi salvare cu acces deschis şi comerciale, pe lângă un PRS securizat, cu acces restricţionat, pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor autorizaţi din sectorul public.
d)Măsură de reglementare înseamnă orice lege, regulament, politică, normă, procedură, decizie sau dispoziţie administrativă similară a unei părţi.
e)Informaţii clasificate înseamnă informaţii, sub orice formă, care necesită protecţie împotriva divulgării neautorizate şi care ar putea prejudicia, în diverse grade, interesele esenţiale, inclusiv securitatea naţională, ale părţilor sau ale unui stat membru. Clasificarea informaţiilor este indicată printr-un marcaj de clasificare. Astfel de informaţii sunt clasificate de către părţi în conformitate cu actele cu putere de lege aplicabile şi trebuie protejate împotriva pierderii confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii.
Art. 3: Principiile cooperării
(1)Părţile convin să aplice următoarele principii în activităţile de cooperare prevăzute de prezentul acord:
a)Acordul SEE reprezintă baza pentru cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între părţi;
b)libertatea de a furniza servicii de navigaţie prin satelit în teritoriile părţilor;
c)libertatea de a utiliza toate serviciile Galileo şi EGNOS, inclusiv PRS, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor care reglementează utilizarea acestora;
d)cooperarea strânsă în materie de securitate a GNSS prin adoptarea şi punerea în aplicare în Uniune şi Norvegia a unor măsuri echivalente de securitate pentru GNSS;
e)respectarea cuvenită de către părţi a obligaţiilor internaţionale cu privire la instalaţiile terestre ale GNSS europene.
(2)Prezentul acord nu afectează structura instituţională stabilită prin dreptul Uniunii Europene pentru desfăşurarea programului Galileo. Prezentul acord nu afectează nici măsurile de reglementare aplicabile, prin care sunt puse în aplicare angajamentele de neproliferare şi controlul exporturilor, precum şi controlul transferurilor intangibile de tehnologie sau măsurile naţionale de securitate.
Art. 4: Spectrul de frecvenţe radio
(1)Părţile convin să coopereze în cadrul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (ITU) în chestiunile referitoare la spectrul de frecvenţe radio care privesc sistemele de navigaţie prin satelit europene, ţinând seama de "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system" semnat la 5 noiembrie 2004.
(2)În acest context, părţile protejează alocările corespunzătoare de frecvenţe pentru sistemele de navigaţie prin satelit europene pentru a asigura disponibilitatea serviciilor acestor sisteme în beneficiul utilizatorilor.
(3)Mai mult, părţile recunosc importanţa protejării spectrului de frecvenţe radio pentru navigaţie împotriva perturbărilor şi interferenţelor. În acest scop, părţile identifică sursele de interferenţă şi caută soluţii reciproc acceptabile pentru combaterea acestor interferenţe.
(4)Nicio dispoziţie din prezentul acord nu se interpretează ca o derogare de la dispoziţiile aplicabile ale ITU, inclusiv de la regulamentele ITU privind radiocomunicaţiile.
Art. 5: Instalaţiile terestre ale GNSS europene
(1)Norvegia ia toate măsurile practicabile pentru a facilita desfăşurarea, întreţinerea şi înlocuirea instalaţiilor terestre ale GNSS europene (instalaţii terestre) în teritoriile aflate sub jurisdicţia sa.
(2)Norvegia ia toate măsurile practicabile pentru a asigura protecţia şi funcţionarea continuă şi fără perturbări a instalaţiilor terestre în teritoriile sale, inclusiv, dacă este cazul, prin mobilizarea autorităţilor sale de aplicare a legii. Norvegia foloseşte toate mijloacele practicabile pentru a proteja instalaţiile de interferenţe radio locale şi împotriva tentativelor de piraterie informatică şi de ascultare.
(3)Relaţiile contractuale în ceea ce priveşte instalaţiile terestre vor fi convenite între Comisia Europeană şi deţinătorul drepturilor de proprietate. Autorităţile norvegiene vor respecta pe deplin statutul special al instalaţiilor terestre şi vor încerca să obţină acordul prealabil al Comisiei Europene, ori de câte ori este posibil, înaintea întreprinderii oricărei acţiuni privind instalaţiile terestre.
(4)Norvegia permite accesul continuu şi neîngrădit la instalaţiile terestre al tuturor persoanelor desemnate sau în alt mod autorizate de Uniunea Europeană. În acest scop, Norvegia stabileşte un punct de contact la care se primesc informaţii cu privire la persoanele care se deplasează la instalaţiile terestre şi care facilitează în orice alt mod deplasările şi activităţile acestor persoane în practică.
(5)Arhivele şi echipamentele instalaţiilor terestre, precum şi documentele în tranzit, indiferent de forma acestora, care poartă sigiliu sau marcaj oficial, nu sunt supuse inspecţiilor vamale sau ale poliţiei.
(6)În cazul unei ameninţări sau al unui act care compromite securitatea instalaţiilor terestre sau a funcţionării acestora, Norvegia şi Comisia Europeană se informează reciproc fără întârziere în legătură cu evenimentul survenit şi cu măsurile pentru remedierea situaţiei. Comisia Europeană poate desemna o altă entitate de încredere pentru a funcţiona ca punct de contact cu Norvegia pentru astfel de informaţii.
(7)Părţile vor stabili, printr-un acord separat, proceduri mai detaliate cu privire la chestiunile menţionate la alineatele (1)-(6).
Aceste proceduri ar trebui să aducă, între altele, clarificări cu privire la inspecţii, atribuţiile punctelor de contact, cerinţele aplicabile serviciilor de curierat şi măsurile împotriva interferenţelor radio locale şi a tentativelor ostile.
Art. 6: Securitatea
(1)Părţile sunt convinse de necesitatea de a proteja sistemele globale de navigaţie prin satelit împotriva ameninţărilor reprezentate de utilizarea necorespunzătoare, interferenţe, perturbări şi acte ostile. În consecinţă, părţile iau toate măsurile practicabile, inclusiv, dacă este cazul, încheie acorduri separate pentru a asigura continuitatea, siguranţa şi securitatea serviciilor de navigaţie prin satelit şi ale infrastructurii aferente, precum şi ale activelor critice aflate pe teritoriile lor.
Comisia Europeană intenţionează să elaboreze măsuri pentru a proteja, a controla şi a gestiona activele, informaţiile şi tehnologiile sensibile ale programelor GNSS europene, confruntate cu aceste ameninţări şi cu proliferarea nedorită.
(2)În acest context, Norvegia confirmă intenţia sa de a adopta şi de a pune în aplicare în timp util în teritoriile aflate sub jurisdicţia sa măsuri de asigurare a unui grad de securitate şi de siguranţă echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniunea Europeană.
Recunoscând acest fapt, părţile vor aborda chestiunile referitoare la securitatea GNSS, inclusiv acreditarea, în cadrul comitetelor relevante din structura de guvernantă a GNSS europene. Modalităţile practice şi procedurile urmează să fie definite în regulamentele de procedură ale comitetelor relevante, ţinând seama, de asemenea, de cadrul Acordului SEE.
(3)În cazul producerii unui eveniment în care un astfel de grad de securitate şi de siguranţă echivalent nu poate fi atins, părţile se consultă în vederea remedierii situaţiei. Dacă este cazul, domeniul de aplicare a cooperării în acest sector poate fi adaptat în consecinţă.
Art. 7: Schimbul de informaţii clasificate
(1)Schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate ale Uniunii sunt conforme cu Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate1 semnat la 22 noiembrie 2004, precum şi cu modalităţile de punere în aplicare a acordului respectiv.
__
1JOL 382,9.12.2004, p. 29.
(2)Norvegia poate face schimb de informaţii clasificate, având marcaj de clasificare la nivel naţional cu privire la Galileo, cu statele membre cu care a încheiat acorduri bilaterale în acest scop.
(3)Părţile urmăresc să instituie un cadru juridic cuprinzător şi coerent, care să permită schimbul între ele de informaţii clasificate cu privire la programul Galileo.
Art. 8: Controlul exporturilor
(1)Pentru a asigura aplicarea între părţi a unei politici uniforme de control al exporturilor şi de neproliferare cu privire la Galileo, Norvegia confirmă intenţia sa de a adopta şi de a pune în aplicare în timp util, în teritoriile aflate sub jurisdicţia sa, măsuri de asigurare a unui grad de control al exporturilor şi de neproliferare a tehnologiilor, datelor şi componentelor Galileo echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniune şi în statele membre ale acesteia.
(2)În cazul producerii unui eveniment în care un astfel de grad echivalent de control al exporturilor şi de neproliferare nu poate fi atins, părţile se consultă în vederea remedierii situaţiei. Dacă este cazul, domeniul de aplicare a cooperării în acest sector poate fi adaptat în consecinţă.
Art. 9: Serviciul public reglementat
Norvegia şi-a exprimat interesul pentru PRS al Galileo, pe care îl consideră un element important în cadrul participării sale la programele GNSS europene. Părţile convin să abordeze acest aspect după definirea politicilor şi a modalităţilor operaţionale care reglementează accesul la PRS.
Art. 10: Cooperarea Internaţională
(1)Părţile recunosc importanţa coordonării abordărilor în cadrul forurilor internaţionale de standardizare şi certificare cu privire la serviciile globale de navigaţie prin satelit. În special, părţile vor susţine în comun dezvoltarea standardelor Galileo şi vor promova aplicarea acestora la scară mondială, punând accentul pe interoperabilitatea cu alte GNSS.
(2)În consecinţă, pentru a promova şi a transpune în fapte obiectivele prezentului acord, părţile cooperează, după caz, cu privire la toate aspectele apărute referitoare la GNSS, mai ales în cadrul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi al ITU.
Art. 11: Consultarea şi soluţionarea diferendelor
Părţile se consultă prompt, la cererea oricăreia dintre ele, asupra oricărei chestiuni care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului acord. Orice diferende cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultarea între părţi.
Art. 12: Intrarea în vigoare şi denunţarea
(1)Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare celei în care părţile şi-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare în acest scop.
Notificările se transmit Secretariatului General al Consiliului, care este depozitarul prezentului acord.
(2)Expirarea sau denunţarea prezentului acord nu afectează valabilitatea sau durata niciunei înţelegeri convenite în temeiul acestuia, nici drepturile şi obligaţiile specifice rezultate în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
(3)Prezentul acord poate fi modificat prin consimţământul reciproc, în scris, al părţilor. Orice modificare intră în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice de informare a celeilalte părţi cu privire la încheierea procedurilor interne respective, necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.
(4)Fără a aduce atingere alineatului (1), Norvegia şi Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte elementele care ţin de competenţa lor, convin să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii următoare datei la care acestea şi-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare în acest scop.
(5)Orice parte poate denunţa prezentul acord prin transmiterea unui preaviz de şase luni, în scris, celeilalte părţi.
-****-
Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiara, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi norvegiană, toate textele fiind în mod egal autentice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 21 ianuarie 2015