HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 februarie 2013 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. IV din Legea nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la M.F.P. cu nr. 104626, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea denumirii unităţii de administrare potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.
Art. 3
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, a cărui valoare de inventar se actualizează

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

104626

8.19.01

49-385

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CIF: 29521430

C.F. nr. 30025

Judeţul Tulcea, comuna Pardina

1968

325.562,18

imobil

ANEXA nr. 2:
DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Judeţul Tulcea, comuna Pardina

Ministerul Administraţiei şi Internelor - Garda de Coastă

CIF: 29521430

C.F. nr. 30025

4 construcţii cu destinaţie specială

Valoarea contabilă totală = 12.505,44 lei

104626 (parţial)

49-385-02 cu destinaţia de grajd şi WC, cu suprafaţa construită de 40 m2

49-385-03 cu destinaţia de bordei, cu suprafaţa de 66 m2

49-385-04 cu destinaţia de cocină de porci, cu suprafaţa de 137 m2

49-385-05 cu destinaţia de remiză auto cu suprafaţa de 52 m2

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 27 februarie 2013