ORDIN nr. 1213 din 11 august 2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de floră şi faună sălbatică
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.332/AC din 5 august 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.712/CJ din 6 iulie 2015,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de floră şi faună sălbatică din cadrul Parcului Naţional Munţii Rodnei, în judeţele Bistriţa-Năsăud (BN) şi Maramureş (MM), după cum urmează:

Specia

Metoda de evaluare/monitorizare/inventariere/cartare

Nr. indivizi capturaţi

BN

MM

Total

Barbastella barbastellus

Se va aplica metoda înregistrării ultrasonometrice şi de capturare/eliberare cu plase chiropterologice.

2

2

4

Barbus meridionalis

Se va aplica metoda electronarcozei, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

10

10

20

Bombina variegata

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Callimorpha quadripunctaria

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie şi/sau capcane luminoase.

5

5

10

Campanula serrata

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a certificării fotografice, colectării botanice.

1

1

2

Carabus hampei

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a colectării cu capcane Barber.

5

5

10

Carabus variolosus

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a colectării cu capcane Barber.

5

5

10

Carabus zawadszkii

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a colectării cu capcane Barber.

5

5

10

Coronella austriaca

Se va aplica metoda de colectare/observare directă, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

1

1

2

Cottus gobio

Se va aplica metoda electronarcozei, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

10

10

20

Cucujus cinnaberinus

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a colectării cu capcane Barber.

5

5

10

Dicranum viride

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a certificării fotografice, colectării botanice.

1

1

2

Drepanocladus vernicosus

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a certificării fotografice, colectării botanice.

1

1

2

Dryomis nitedula

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a fotografierii cu camere autonome cu declanşare IR/senzor de mişcare a monitorizării urmelor şi vizuinilor.

1

1

2

Erebia sudetica

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Eudontomyzon danfordi

Se va aplica metoda electronarcozei, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

10

10

20

Hucho hucho

Se va aplica metoda electronarcozei, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

3

3

6

Hyla arborea

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Lacerta agilis

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Leuciscus souffia

Se va aplica metoda electronarcozei, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Lucanus cervus

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Lynx lynx

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a chemării, a fotografierii cu camere autonome cu declanşare IR/senzor de mişcare, monitorizării urmelor şi vizuinilor; conform temei se propune capturarea unor exemplare în vederea instalării de colare care să permită monitorizarea GPS.

2

2

4

Microtus tatricus

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a fotografierii cu camere autonome cu declanşare IR/senzor de mişcare, monitorizării urmelor şi vizuinilor

1

1

2

Muscardinius avellanarius

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a fotografierii cu camere autonome cu declanşare IR/senzor de mişcare, monitorizării urmelor şi vizuinilor.

1

1

2

Myotis blythii

Se va aplica metoda înregistrării ultrasonometrice şi de capturare/eliberare cu plase chiropterologice.

2

2

4

Myotis myotis

Se va aplica metoda înregistrării ultrasonometrice şi de capturare/eliberare cu plase chiropterologice.

2

2

4

Parnassius mnemosyne

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Pholidoptera transsylvanica

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Poa granitica ssp. disparilis

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a certificării fotografice, colectării botanice.

1

1

2

Pseudogaurotina excellens

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Rana dalmatina

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Rhinotophus euryale

Se va aplica metoda înregistrării ultrasonometrice şi de capturare/eliberare cu plase chiropterologice.

2

2

4

Rhinotophus ferrumequinum

Se va aplica metoda înregistrării ultrasonometrice şi de capturare/eliberare cu plase chiropterologice.

2

2

4

Rosalia alpina

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Sicista betulina

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a fotografierii cu camere autonome cu declanşare IR/senzor de mişcare, monitorizării urmelor şi vizuinilor.

1

1

2

Tozzia carpathica

Se va aplica metoda observaţiilor directe, a certificării fotografice, colectării botanice.

1

1

2

Triturus cristatus

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând a fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Triturus montandoni

Se va aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu mincioc herpetologic, exemplarele capturate urmând â fi eliberate imediat după fotografiere şi înregistrarea atributelor morfologice.

5

5

10

Zerynthia polyxena

Se vor aplica metoda observaţiilor directe şi a colectării cu fileu entomologie, precum şi metoda de marcare/recapturare.

25

25

50

Art. 2
În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se vor utiliza următoarele:
a)pentru speciile de ihtiofaună: echipamentul utilizat va fi de tip SAMUS 725 MP, setat pentru faza de electronarcoză, respectiv ogic şi plasă pescărească pentru monitorizarea unor sectoare-martor;
b)pentru speciile de chiroptere se vor utiliza plase chiropterologice;
c)pentru speciile de nevertebrate edafice se vor utiliza capcane Barber şi filee entomologice de cosire;
d)pentru speciile de nevertebrate cu activitate nocturnă se vor utiliza capcane luminoase şi filee entomologice;
e)pentru speciile de nevertebrate cu activitate diurnă se vor utiliza capcane malaieze şi filee entomologice;
f)pentru speciile de herpetofaună se vor utiliza filee acvatice;
g)pentru speciile de micromamifere se vor utiliza capcane nonletale tip Shermann;
h)pentru capturarea speciei râs (Lynx lynx) se va utiliza un set de capcane foot-snare, conform propunerii din Contractul nr. 119/300/12.12.2014 şi avizului conform emis de Academia Română - Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii.
Art. 3
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoarea prezentului ordin până la 30 septembrie 2015.
(2)Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Societatea Comercială "Unitatea de Suport pentru Integrare", în cadrul Contractului nr. 1.191/1.300 din 12 decembrie 2014.
(3)Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 4
(1)În termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
(2)Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
- model -
Solicitant .............................
Specia pentru care s-a acordat derogarea .............................
Numărul exemplarelor ............................
Stadiul de dezvoltare .............................
Starea exemplarelor înainte de prelevare .............................
Starea exemplarelor după prelevare .............................
Locul de prelevare .............................
Data prelevării ................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere .............................
Stocarea şi destinaţia specimenelor .............................
MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data ................
Semnătura ..........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 698 din data de 16 septembrie 2015