ORDIN nr. 97 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Operatorii de reţea cumpără energie electrică pe termen mediu şi lung de pe pieţele centralizate ale contractelor bilaterale de energie electrică şi au dreptul să efectueze operaţiuni de vânzare-cumpărare pe piaţa pentru ziua următoare şi piaţa intrazilnică numai pentru acoperirea consumului propriu tehnologic, denumit în continuare CPT, aferent reţelelor electrice.
(2)În sensul prezentului ordin, prin operator de reţea se înţelege operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie.
Art. 2
(1)Fiecare operator de reţea se înregistrează ca parte responsabilă cu echilibrarea distinctă pentru achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea CPT.
(2)În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării oricărei părţi responsabile cu echilibrarea care este înregistrată la operatorul de transport şi sistem, conform reglementărilor în vigoare.
(3)În cazul transferării responsabilităţii echilibrării, conform alin. (2), partea responsabilă cu echilibrarea care preia responsabilitatea echilibrării unui operator de reţea are obligaţia de a aviza la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei procedura de alocare a dezechilibrelor către membrii acesteia.
Art. 3
Operatorul pieţei de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 7 ianuarie 2014