ORDIN nr. 1021 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice"
În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), ale art. 109 alin. (3) şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice", cod 14.13.02.18, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Formularul prevăzut la art. 1, emis în urma inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, are rol şi de decizie de rambursare.
Art. 3
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice" se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 4
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5
Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: DECIZIE DE IMPUNERE privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia ........................

Nr. înregistrare ..........

Data ....../....../.............

1.Datele de identificare ale contribuabilului
Denumirea contribuabilului: ..........Cod unic de înregistrare: ..........
Nr. ORC ..........
Domiciliul fiscal: localitatea .........., str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........
2.Date privind creanţa fiscală
2.1.1.Obligaţii fiscale suplimentare de plată

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contribuţie/obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii

Baza impozabilă stabilită suplimentar

- lei -

Impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar de plată/Obligaţii fiscale accesorii de plată

- lei -

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

De la data

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Obligaţia fiscală principală*)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    

3.

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

    
*) Lista cuprinzând impozitul pe venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
2.1.2.Motivul de fapt
.................................................
2.1.3.Temeiul de drept
Actul normativ: ................., art.: ......, paragraful: ......, pct.: ......., lit.: ......., alin.: ........
2.2.1.Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - TVA solicitată la rambursare - lei
B - TVA respinsă la rambursare - lei
C - TVA aprobată la rambursare - lei
D - TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată - lei
E - Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată - lei
F - De la data
G - Până la data
H - Baza impozabilă - lei
I - TVA stabilită suplimentar de plată - lei

Nr. crt.

Numărul şi data decontului de TVA*)

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/Perioada de calcul obligaţii fiscale accesorii

A

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar

B

C

D

E

Cod cont bugetar

Număr de evidenţă a plăţii

F

G

H

I

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

TVA

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

      

X

  

2.

Dobânzi/Majorări de întârziere**)

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

X

 

X

X

X

X

   

3.

Penalităţi de întârziere***)

zz.ll. aaaa

zz.ll. aaaa

X

 

X

X

X

X

   
*) În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se vor completa rândurile "TVA", "Dobânzi/Majorări de întârziere" şi "Penalităţi de întârziere" pentru fiecare decont în parte.
**) Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată.
***) Se va înscrie valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate conform legii, atât pentru obligaţiile suplimentare de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
2.2.2.Motivul de fapt
.................................................
2.2.3.Temeiul de drept
Actul normativ: ................., art.: ......, paragraful: ......, pct.: ......., lit.: ......., alin.: ........
3.Data comunicării
Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Termenul de plată
Diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie constatată de organele de inspecţie fiscală şi stabilită de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii de impunere, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
5.Dispoziţii finale
Organele de inspecţie fiscală stabilesc dobânzi/majorări de întârziere potrivit prevederilor art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de scadenţa obligaţiilor suplimentare de plată.
Organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţi de întârziere aplicând, conform legii, prevederile art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată. Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, cu scadenţă până la 1 iulie 2013, se va anexa la prezenta decizie de impunere Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, care cuprinde componenţa debitului suplimentar şi termenul scadent aferent fiecăruia.
În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. La prezenta decizie de impunere se anexează raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine ........ pagini.
Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat

Avizat

Întocmit

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef de serviciu

Numele şi prenumele

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

1.

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 
*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana "Aprobat.
Cod 14.13.02.18, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.021/2013.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice"
(1)_
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată, precum şi pentru comunicarea modului de soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, în situaţia în care se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare.
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se va completa la încheierea unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, ca urmare a constatării de obligaţii fiscale suplimentare şi/sau accesorii aferente acestora, înscrise în "Raportul de inspecţie fiscală", întocmit la încheierea acesteia.
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.
(2)Informaţiile din conţinutul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice se vor completa după cum urmează:
1."Datele de identificare ale contribuabilului" va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:
- denumirea completă a contribuabilului;
- codul de identificare fiscală;
- numărul de înregistrare la oficiul registrul comerţului;
- domiciliul fiscal.
2."Date privind creanţa fiscală" va cuprinde:
2.1.1.Obligaţii fiscale suplimentare de plată: se va completa câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii:
- rândul 1 coloana 1: denumirea obligaţiei fiscale principale; în acest rând se vor înscrie denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei care a făcut obiectul inspecţiei fiscale (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, atunci când verificarea se efectuează pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a unui decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiunea de rambursare);
- rândul 2 coloana 1: "Dobânzi/majorări de întârziere" calculate pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar;
- rândul 3 coloana 1: "Penalităţi de întârziere" calculate pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar.
În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal şi sediile secundare, conform următoarei anexe:
- ANEXĂ: Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare
F.1.Sediul principal

Codul de înregistrare fiscală

 

Suma de plată

 
F.2.Sediile secundare

Nr. crt.

Codul de înregistrare fiscală sediu secundar

Suma de plată

   
   
   
În această situaţie, Lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere.
Pentru rândurile 1-3, organele de inspecţie fiscală vor înscrie următoarele:
Rândul 1 coloana 2 - "Data de la care începe perioada verificată" - se completează cu data de început a perioadei verificate.
Rândul 1 coloana 3 - "Data de sfârşit a perioadei verificate" - se completează cu data de sfârşit a perioadei verificate.
Rândul 1 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 5 - "Impozit, taxă, contribuţie stabilit(ă) suplimentar de plată" - se completează cu valoarea totală a sumelor stabilite suplimentar de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, pentru toată perioada verificată.
Rândul 1 coloana 6 - "Cod cont bugetar" - reprezintă codul de cont bugetar al obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru obligaţiile fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar.
Rândul 2 coloana 5 - "Obligaţii fiscale accesorii de plată" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.
Rândul 2 coloana 6 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 2 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru majorările de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală; Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 3 coloana 2 - se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data până la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 4 - "Baza impozabilă stabilită suplimentar" - se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite suplimentar.
Rândul 3 coloana 5 - "Obligaţii fiscale accesorii de plată" - se completează cu suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în cazul în care cota de penalităţi de întârziere a rămas definitivă.
Rândul 3 coloana 6 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.
Rândul 3 coloana 7 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiei fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală; Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
2.1.2."Motivul de fapt": se vor înscrie detaliat şi în clar modul în care contribuabilul a efectuat şi înregistrat o operaţiune patrimonială, modul cum a tratat-o din punct de vedere fiscal sau cu influenţă fiscală şi tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
2.1.3."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.
Informaţiile prevăzute la pct. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale şi/sau accesorii aferente acestora. În cazurile în care legea permite şi există constatări, se pot înscrie obligaţii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligaţie fiscală principală suplimentară. În acest caz, în coloana 4 "Baza impozabilă stabilită suplimentar" se va înscrie obligaţia fiscală principală stabilită suplimentar de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.
2.2.1.Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
Acest tabel se completează în cazul în care inspecţia fiscală se efectuează pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu control anticipat şi numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată sau obligaţii fiscale accesorii pentru cel puţin unul din deconturi.
În cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont, în ordine cronologică, pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, se vor face constatări separate şi vor cuprinde următoarele perioade:
- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei aferente primului decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;
- următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârşit a ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica;
- va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.
În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, decizia de impunere va cuprinde în tabelul "Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" pentru fiecare decont de TVA, după caz, câte un rând de "TVA", "Dobânzi" şi "Penalităţi de întârziere".
În acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate.
Tabelul "Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" va avea câte un rând pentru fiecare perioadă aferentă unui decont de taxă pe valoarea adăugată care se verifică şi va cuprinde următoarele:
Rândul 1 coloana 1 - "Numărul şi data decontului de TVA" - se completează cu numărul şi data decontului primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.
Rândul 1 coloana 2 - cuprinde denumirea obligaţiei fiscale.
Rândul 1 coloana 3 - se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 4 - se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 1 coloana 5 - "TVA solicitată la rambursare" - se completează cu suma solicitată la rambursare şi este preluată din decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, care a fost transmis pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată.
Rândul 1 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora.
Rândul 1 coloana 7 - "TVA stabilită suplimentar de plată" - se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată.
Rândul 1 coloana 8 - "TVA respinsă la rambursare" - se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii:
a)este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;
b)este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare.
Rândul 1 coloana 9 - "TVA aprobată la rambursare" - se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţă între TVA solicitată la rambursare şi TVA respinsă la rambursare.
Rândul 1 coloana 10 - "TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată" - se completează cu diferenţa pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată şi TVA respinsă la rambursare.
Rândul 1 coloana 11 - nu se completează.
Rândul 1 coloana 12 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.
Rândul 1 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 2 coloana 2 - Denumirea obligaţiei fiscale accesorii - Dobânzi/Majorări de întârziere.
Rândul 2 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 2 coloana 5 - nu se completează.
Rândul 2 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere pentru calculul obligaţiilor fiscale accesorii.
Rândul 2 coloanele 7-10 - nu se completează.
Rândul 2 coloana 11 - "Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată" - în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, acolo unde este cazul.
Rândul 2 coloana 12 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.
Rândul 2 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru dobânzile/majorările de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
Rândul 3 coloana 2 - "Denumirea obligaţiei fiscale accesorii" - Penalităţi de întârziere.
Rândul 3 coloana 3 - se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează penalităţile de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aaaa.
Rândul 3 coloana 5 - nu se completează.
Rândul 3 coloana 6 - "Baza impozabilă" - se completează cu valoarea totală a bazelor impozabile cumulate, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, asupra căreia se aplică cota pentru penalităţi de întârziere.
Rândul 3 coloanele 7-10 - nu se completează.
Rândul 3 coloana 11 - "Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată" - se completează cu valoarea cumulată a penalităţilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA datorată suplimentar.
Rândul 3 coloana 12 - "Cod cont bugetar" - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată datorată suplimentar.
Rândul 3 coloana 13 - "Număr de evidenţă a plăţii" - reprezintă numărul de evidenţă a plăţii pentru penalităţile de întârziere calculate pentru taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală. Numărul de evidenţă a plăţii va fi generat automat de aplicaţia informatică, potrivit reglementărilor în vigoare.
2.2.2."Motivul de fapt": se înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi tratat din punct de vedere fiscal o operaţiune cu influenţă în veniturile sau cheltuielile activităţii economice, cu prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.
2.2.3."Temeiul de drept": se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.
Formularul "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice" are rol şi de "Decizie de rambursare a taxei pe valoare adăugată" în cazul inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.
Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau, după caz, 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3."Data comunicării" reprezintă data când actul administrativ este comunicat contribuabilului şi este stabilită în funcţie de modalitatea de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data confirmării de primire în cazul comunicării prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile art. 44 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.
4."Termenul de plată" - diferenţa de impozit, taxă sau contribuţie stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii de impunere, astfel:
- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.
5.La "Dispoziţii finale" se va completa cu numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală.
5.1.Precizări pentru "Dobânzi/Majorări de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Dobânzi/Majorări de întârziere" se vor cumula majorările de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi dobânzile calculate după această dată, acolo unde este cazul.
5.2.Precizări pentru "Penalităţi de întârziere"
La stabilirea valorii ce se va înscrie la "Penalităţi de întârziere" vor fi cumulate penalităţile de întârziere, indiferent de modul de calcul, atât pentru debitele suplimentare cu scadenţă până la 1 iulie 2013, cât şi pentru cele cu scadenţă după această dată.
Pentru obligaţiile de plată cu scadenţă până la 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă la data încheierii inspecţiei fiscale sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv:
- obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;
- obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.
Pentru obligaţiile fiscale stabilite suplimentar, care nu îndeplinesc, la data încheierii inspecţiei fiscale, condiţia legală de a calcula penalităţile de întârziere, prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală vor întocmi o listă care va fi anexată la decizia de impunere.
Lista debitelor suplimentare, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent fiecăruia, şi va fi transmisă organelor fiscale de administrare, conform următorului model:
Lista debitelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere la data încheierii inspecţiei fiscale

Nr. crt.

Denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei

Valoarea debitului stabilit suplimentar

- lei -

Data scadenţei debitului suplimentar

(zz.ll.aaaa)

    
    
    
    
Pentru obligaţiile de plată cu scadenţă după 1 iulie 2013, organele de inspecţie fiscală stabilesc penalităţile de întârziere prevăzute la art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă până la data stingerii sumei datorate inclusiv, menţionându-se în raportul de inspecţie fiscală, pentru obligaţiile nestinse, data până la care au fost calculate penalităţile de întârziere.
"Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice" se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspecţie, avizată de şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice"
1.Denumire: Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice
2.Cod: 14.13.02.18
3.Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)
4.Caracteristici de tipărire:
- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.
5.Se difuzează gratuit.
6.Se utilizează la stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală.
7.Se întocmeşte în 3 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.
8.Circulă:
- un exemplar la contribuabil;
- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;
- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului.
9.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 8 august 2013