HOTĂRÂRE nr. 219 din 26 martie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.
Art. 3
Lunar, Administraţia Naţională "Apele Române" va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului

şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.220.435

 

I. VENITURI CURENTE

891.000

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

891.000

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

876.905

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

876.905

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

36 10

Diverse venituri

7.951

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.951

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.151

 

IV. SUBVENŢII

329.435

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

266.727

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

66.727

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

30.177

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

35.550

 

Construcţii

35.500

 

Alte active fixe

50

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

200.000

43 10

Subvenţii de la alte administraţii

1.054

43.10.09

Subvenţii pentru instituţii publice

1.054

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

61.654

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

52.477

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177

 

REDISTRIBUIRI

0

 

TOTAL CHELTUIELI

1.220.435

01

CHELTUIELI CURENTE

1.072.481

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI ŞI SERVICII

377.980

30

DOBÂNZI

66

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

267.504

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

147.954

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.220.435

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

943.477

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

943.477

01

CHELTUIELI CURENTE

831.073

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

310.197

10 01 01

Salarii de bază

298.116

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de muncă

0

10 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

797

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

5.115

10 03

Contribuţii

85.503

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

64.521

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.551

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

16.130

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

664

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.637

20

BUNURI ŞI SERVICII

376.980

20 01

Bunuri şi servicii

111.620

20 01 01

Furnituri de birou

3.277

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

528

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

17.161

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.290

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

27.087

20 01 06

Piese de schimb

5.511

20 01 07

Transport

539

20 01 08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

4.418

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

34.238

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

17.571

20 02

Reparaţii curente

18.770

20 03

Hrana

540

20 03 01

Hrana pentru oameni

540

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.825

20 04 01

Medicamente

31

20 04 02

Materiale sanitare

67

20 04 03

Reactivi

1.721

20 04 04

Dezinfectanţi

6

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11.946

20 05 01

Uniforme şi echipament

1.591

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

62

20 05 30

Alte obiecte de inventar

10.293

20 06

Deplasări detaşări transferări

4.325

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.108

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.217

20 09

Materiale de laborator

1.893

20 10

Cercetare-dezvoltare

0

20 11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

155

20 12

Consultantă şi expertiză

2.496

20 13

Pregătire profesională

2.389

20 14

Protecţia muncii

2.730

20 16

Studii şi cercetări

16.029

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

15.107

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.349

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

937

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

937

20 25

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.865

20 30

Alte cheltuieli

183.004

20 30 01

Reclame şi publicitate

575

20 30 02

Protocol şi reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţa

2.450

20 30 04

Chirii

2.844

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

55

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

176.330

30

DOBÂNZI

66

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

56

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

56

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58.327

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

58.327

56 03 01

Finanţare naţională

8.895

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

44.732

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

4.700

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

112.404

71

Active nefinanciare

112.404

71 01

Active fixe

112.404

71 01 01

Construcţii

40.096

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

53.216

71 01 03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

1.955

71 01 30

Alte active fixe

17.137

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

266.727

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

265.927

01

CHELTUIELI CURENTE

230.377

20

BUNURI ŞI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

200.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

200.000

56 03 01

Finanţare naţională

24.858

56 03 02

Finanţare externa nerambursabilă

151.815

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

23.327

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

30.177

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.550

71

Active nefinanciare

35.550

71 01

Active fixe

35.550

71 01 01

Construcţii

35.500

71 01 30

Alte active fixe

50

80 10

Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI ŞI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

10.231

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

10.231

01

CHELTUIELI CURENTE

10.231

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

55 01

Transferuri interne

1.054

55.01.18

Alte transferuri curente interne

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.177

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

9.177

56 16 02

Finanţare externa nerambursabilă

9.177

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 222 din data de 28 martie 2014