ORDIN nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 72 alin. (71), art. 77 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. III alin. (2)-(4) din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.
Art. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial ai României, Partea I.
Art. 8
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1: PROCEDURA de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Prezenta procedură se aplică contribuabililor nerezidenţi, care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi.
2.Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
3.În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile prevăzute de Codul fiscal.
CAPITOLUL II: Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mal multe sedii permanente
A)Înregistrarea fiscală
1.Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal.
2._
2.1.În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
2.2.Declaraţia se completează în două exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.
3.În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident.
4.În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VI din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
5.În certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie:
- în caseta "Denumire contribuabil" - denumirea contribuabilului nerezident, urmată de sintagma "sediu permanent desemnat";
- în caseta "Domiciliu fiscal" - adresa din România a sediului permanent desemnat.
6.Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
7.În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA.
B)Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unul alt sediu permanent desemnat
1.În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, contribuabilul nerezident depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".
2.În formularul 013, contribuabilul nerezident bifează caseta "Declaraţie de menţiuni", sar în caseta "Date de identificare a sediului permanent desemnat" completează datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat.
3.În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 "Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului", iar organele fiscale implicate aplică procedura de modificare a domiciliului fiscal.
4.Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare a domiciliului fiscal.
5.Dacă sediul permanent nou-desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident, codul de înregistrare fiscală care i-a fost atribuit în acest scop anulându-se la data prevăzută la pct. 4.
CAPITOLUL III: Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României
1.Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.
2.Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare, potrivit legislaţiei în vigoare.
3._
3.1.Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor.
3.2.Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul "Declaraţie privind sediile secundare" la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.
4._
4.1.Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor şi să solicite înregistrarea fiscală a acestora.
4.2.În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 "Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru sediile secundare" la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor.
4.3.În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent.
Certificatul de înregistrare fiscală se comunică potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
5.Sediul permanent desemnat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii
1.Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, au obligaţia să depună, până la data de 31 iulie 2013, formularul 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".
2.Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând "Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor", precum şi "Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor", în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent.
3.Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute da lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.
4.Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală (formular 013), organul fiscal competent înregistrează fiscal contribuabilul nerezident, atribuindu-i codul de înregistrare fiscală al sediului permanent desemnat.
5.În cazul în care sediul permanent desemnat este înregistrat în scopuri de TVA, potrivit titlului VI din Codul fiscal, odată cu înregistrarea fiscală, organul fiscal păstrează înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului nerezident, preschimbând certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al sediului permanent desemnat. Data înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului nerezident este data înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA iniţial.
6.Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.
7.În cazul în care sediul permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident.
8.Sediile permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, cu termen de declarare până la data de 25 iulie 2013 inclusiv, utilizând codul de înregistrare fiscală valabil până la 30 iunie 2013.
9.La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anulează codul de înregistrare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor.
10.Toate documentele primite şi emise de organul fiscal în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident.
ANEXA nr. 2:

DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU CONTRIBUABILII NEREZIDENŢI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA PRIN UNUL SAU MAI MULTE SEDII PERMANENTE

Nr. de operator de date cu caracter personal 759

A. FELUL DECLARAŢIEI

1 DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE

 

2. DECLARAŢIE DE MENŢIUNI

 

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de identificare fiscală

           

2. Denumire

 

3. Statul de rezidenţă

 

Localitatea

 

Adresa completă în ţara de rezidenţă

 
 

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

1. Cod de identificare fiscală

           

2. Domiciliul fiscal

Judeţ

 

Sector

 

Localitate

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Cod CAEN al obiectului principal de activitate

    

4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului

 

D. REPREZENTARE PRIN:

Împuternicit

 

Nr. act

 

Data

 

Date de identificare

DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

DOMICILIU FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

             

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Taxa pe valoarea adăugată

 

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

1.1. Înaintea primirii serviciilor, în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru

 

1.2. Înainte de prestarea serviciilor, în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2)din Codul fiscal

 

1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică:

 

1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform an 143 alin. (2) din Codul fiscal

 

1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (2) al art. 153 din Codul Fiscal

 

1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora. conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal

 

1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile

 

1.4. Cifra de afaceri

 

1.4.1. Cifra de afaceri estimată

        

lei

1.4.2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent

        

lei

1.5. Perioada fiscală

1.5.1. Lunară

 

1.5.2. Trimestrială

 

1.5.3. Semestrială

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

1.5.4. Anuală

 

Nr. aprobare organ fiscal competent

 

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1.6. Ca urmare a încetării activităţii

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

1.7. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

1.8. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2. Impozit pe profit

 

2.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

2.3. Perioada fiscală

2.3.1. Trimestrială

 

2.3.2. Anuală, cu plăţi anticipate trimestriale

 

2.3.3. Anuală

 

3. Accize

 

3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

3.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

4. Impozit la ţiţeiul din producţia internă

 

4.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

4.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

5.1. La înfiinţare

5.1.1. Număr mediu de salariaţi estimat de pană la 3 salariaţi exclusiv

 

5.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro

 

5.2. Perioada fiscală

5.2.1. Lunară potrivit legii

 

5.2.2. Lunară prin opţiune

 

5.2.3. Trimestrială

 

5.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

 

5.3.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.3.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

 

5.4.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.4.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

 

5.5.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.5.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 

5.6.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.6.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.7. Contribuţia de asigurări sociale

 

5.7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

5.8.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

 

5.9.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

5.9.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

6. Redevenţe miniere

 

6.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

6.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

7. Redevenţe petroliere

7.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

7.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

8. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

 

8.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

8.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

9. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

9.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

9.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

10. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

10.1. Luare în evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

10.2. Scoatere din evidenţă

 

Începând cu data de

  

/

  

/

    

10.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220

 

Extracţia cărbunelui superior - Cod CAEN 0510

 

Extracţia cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520

 

Extracţia petrolului brut - Cod CAFN 0610

 

Extracţia minereurilor feroase - Cod CAEN 0710

 

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu - Cod CAEN 0721

 

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729

 

Alte activităţi extractive

Cod CAEN 0811

 

Cod CAEN 0812

 

Cod CAEN 0891

 

Cod CAEN 0892

 

Cod C AEN 0893

 

Cod CAEN 0899

 

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

1. Încetarea activităţii

 

De la data

  

/

  

/

    

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Ştampila

Semnătura

 

Data

  

/

  

/

    

Se completează de personalul organului fiscal

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Dată înregistrare

  

/

  

/

    

Numele şi prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p.
A3/t2
ANEXA nr. 21:
(1)LISTA sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor
(- ANEXĂ la formularul 013)

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală

Domiciliul fiscal

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
(2)LISTA sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

Nr. crt.

Cod de înregistrare fiscală

Domiciliul fiscal

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ANEXA nr. 3: INSTRUCŢIUNI de Completare a formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
(1)Depunerea declaraţiei
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declaraţie/declaraţii de menţiuni, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.
Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.
Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.
Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
Atenţie! Pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, declaraţia va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor (anexa la formularul 013).
Atenţie! În situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VI din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul li din Codul fiscal.
(2)_
A.FELUL DECLARAŢIEI
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
B.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.
Rândul 2. Denumire
Se completează cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Statul de rezidenţă
Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidenţă.
C.DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT
Rândul 1. Cod de identificare fiscală
Nu se completează la înregistrarea iniţială.
În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.
Atenţie! La completarea formularului, cu ocazia înregistrării în perioada de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii (până la data de 31 iulie 2013), sediul permanent desemnat înscrie codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA, care i-a fost atribuit înainte de 30 iunie 2013.
Rândul 2. Domiciliu fiscal
Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.
Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.
Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul permanent desemnat.
Rândul 4. Modul de dobândire a spaţiului, numărul şi data documentului
Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spaţiului, precum şi numărul şi data acestuia.
D.REPREZENTARE PRIN:
Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege.
Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.
E.DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată
Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.
Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:
Rândul 1.1. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;
Rândul 1.2. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;
Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică:
Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;
Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;
Rândul 1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;
Rândul 1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.
Rândul 1.4. Cifra de afaceri
Rândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.
Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, drept urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.
Rândul 1.5. Perioada fiscală
Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA
Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în situaţia în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.
Rândul 1.7. Se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.
Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.
Rândul 2. Impozit pe profit
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 2.1. şi 2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândurile 2.3.1.-2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.
Rândul 3. Accize
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.
Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X" după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 4. Impozit la ţiţeiul din producţia internă
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.
Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale
La înfiinţare:
Rândul 5.1.1. "Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv" şi rândul 5.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (17) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
Perioada fiscală:
Rândul 5.2.1. se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.
Rândul 5.2.2. se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.
Rândul 5.2.3. se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Codul fiscal.
Rândul 5.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.
Rândurile 5.3.1 şi 5.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 5.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.4.1. şi 5.4.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.5.1. şi 5.5.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.
Rândurile 5.6.1. şi 5.6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.7. Contribuţia de asigurări sociale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.7.1. şi 5.7.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.
Rândurile 5.8.1. şi 5.8.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 5.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 5.9.1. şi 5.9.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 6 Redevenţe miniere
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
Rândurile 6.1. şi 6.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 7. Redevenţe petroliere
La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.
Rândurile 7.1. şi 7.2. Se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Rândul 8. impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.
Rândurile 8.1. şi 8.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie
Rândul 9. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a de reglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Rândurile 9.1. şi 9.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 10. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale
Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.
Rândurile 10.1. şi 10.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.
Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.
Rândul 10.3. Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit
Se marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.
ANEXA nr. 4: Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
1.Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (013)
2.Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n.s.p.
3.Format: A3/t2
4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: set (2 file)
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.
8.Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil/împuternicit.
9.Circulă:
- un exemplar la organul fiscal;
- un exemplar la contribuabil.
10.Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 18 iulie 2013