DECIZIE nr. 297 din 2 septembrie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a formularului propunerii de politică publică
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Se aprobă Instrucţiunile de completare a formularului propunerii de politică publică, incluse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

ANEXĂ: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului propunerii de politică publică
SECŢIUNEA 0:
1.Instrucţiuni generale
- Textul propunerii de politică publică nu va depăşi 20 de pagini (font Times New Roman, spaţiat la un rând). Toate datele statistice, analizele punctuale din cadrul secţiunilor, alte documente-suport vor fi incluse în anexe.
- Propunerea de politică publică va include un rezumat de maximum 2 pagini în care vor fi prezentate pe scurt: problema de politică publică abordată, scopul şi obiectivele, opţiunile luate în considerare, opţiunea recomandată şi principalele argumente în acest sens. Se va include costul bugetar total estimat al implementării şi, dacă este cazul, venitul bugetar total estimat.
- Rezumatul va fi inclus în numărul de pagini indicat anterior, cu respectarea aceloraşi condiţii de font şi spaţiere, şi va fi poziţionat la început, după datele de identificare ale PPP.
- Instrucţiunile prezente nu conţin aspecte metodologice detaliate. Acestea se regăsesc în diferite manuale şi metodologii adoptate sau promovate la nivelul Guvernului. În cadrul fiecărei secţiuni sunt indicate referinţele necesare. La finalul instrucţiunilor este prezentat un tabel al referinţelor legislative şi metodologice necesare sau recomandate pentru completarea secţiunilor PPP.
- Cu excepţia cazurilor în care se solicită explicit utilizarea unei anumite metode, referinţele metodologice sunt orientative, putând fi utilizate orice alte abordări care conduc la descrierea coerentă şi fundamentarea adecvată a PPP.
- Propunerile de politici publice în forma lor adoptată de Guvern vor fi publicate în mod obligatoriu pe paginile de internet ale iniţiatorilor, în cadrul secţiunilor dedicate cadrului strategic şi legal sau într-un spaţiu uşor accesibil publicului. Ele se vor publica, de asemenea, pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.
2.Datele de identificare ale Propunerii de Politică Publică (PPP)

Titlul propunerii de politică publică

Se va completa un titlu scurt care să rezume tema propunerii de politică publică. Acesta nu poate fi identic cu titlul unui proiect de act normativ ce urmează să fie elaborat şi la a cărui fundamentare contribuie propunerea de politică publică.

Departament iniţiator

Se va completa denumirea structurii de specialitate care a elaborat sau care a coordonat elaborarea documentului, având atribuţii legate de fondul PPP.

Persoane responsabile şi date de contact

Se vor trece numele şi datele de contact atât ale conducătorului departamentului iniţiator, cât şi ale persoanei/principalelor persoane care au contribuit, la nivel tehnic, la elaborarea PPP.

Stadiu (anunţare, avizare, primă lectură etc.)

Se va completa stadiul prin enumerarea etapelor deja parcurse de PPP, cu indicarea datelor de început şi de finalizare a fiecărei etape. Conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare, aceasta se poate afla:

- în consultare publică şi/sau interinstituţională;

- în procedură de anunţare (este inclusă pe lista d a proiectului agendei şedinţei Guvernului);

- în procedură de avizare (este inclusă pe lista c a proiectului agendei şedinţei Guvernului);

- în primă lectură (pe agenda şedinţei Guvernului) PPP se poate afla în acest stadiu numai după ce a parcurs etapele descrise anterior.

SECŢIUNEA 1: Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică
Pentru completarea acestei secţiuni se va răspunde următoarelor întrebări:
- Care este problema ce necesită acţiunea Guvernului?
- Care sunt cauzele şi efectele problemei?
- Care sunt datele statistice/analizele care susţin definirea problemei?
- Ce grupuri din societate sunt afectate şi în ce măsură?
- Sunt afectate grupurile vulnerabile, aşa cum sunt definite în Legea asistenţei sociale (Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare)?
- Ce implicaţii ar putea avea lipsa de acţiune guvernamentală în domeniu?
- Ce alte documente de politici publice la nivel naţional şi european sunt relevante în acest context?
Pentru prezentarea problemei se va utiliza metoda arborelui problemei. Aceasta reprezintă o cerinţă minimă, putând fi folosite, complementar, şi alte metode,
Pentru mai multe informaţii despre metoda arborelui problemei, precum şi despre alte aspecte privind definirea problemei poate fi consultată Metodologia de evaluare preliminară a impactului - secţiunea privind Definirea problemei.
SECŢIUNEA 2: Scopul şi obiectivele propunerii de politică publică
- În înţelesul instrucţiunilor prezente, scopul reflectă o stare generala" de lucruri care se aşteaptă sa fie îmbunătăţită ca urmare a implementării unei politici publice. Scopul are un caracter general, fiind cel care oferă orientarea tuturor activităţilor prevăzute de PPP.
- Propunerea de politică publică poate include obiective generale, specifice şi operaţionale. Se vor defini toate cele trei tipuri de obiective doar în măsura în care politica este complexă şi presupune mai multe niveluri de acţiune. Altfel, este suficientă formularea obiectivelor generale şi specifice.
- Este recomandat ca numărul obiectivelor formulate să fie limitat pentru a nu dispersa eforturile şi resursele financiare, dar este important ca acestea să trateze dimensiunile-cheie ale problemei formulate la secţiunea anterioară.
- Se va utiliza modelul SMART în formularea obiectivelor specifice şi operaţionale. Astfel, acestea vor fi suficient de concrete încât să poată fi atinse prin acţiuni specifice, măsurabile, fezabile (accesibile) şi realiste şi vor include un orizont de timp aferent realizării lor.
Pentru exemple şi alte aspecte legate de formularea obiectivelor se poate consulta Metodologia de evaluare preliminară a impactului - secţiunea privind Obiectivele.
SECŢIUNEA 3: Descrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate
- Propunerea de politică publică va include minimum 3 opţiuni.
- Definirea şi analiza opţiunii non-acţiune (status quo) sunt obligatorii.
- Secţiunea privind opţiunile va include o descriere a modului în care fiecare dintre scenariile analizate se corelează cu cauzele problemei şi cu obiectivele. Informaţiile asociate prezentării fiecăreia dintre opţiuni vor respecta standarde calitative similare (grad de detaliere, abordare metodologică etc.).
- Nu se vor include opţiuni de tip "adoptarea unui act normativ". Actul normativ reprezintă un instrument juridic ce va sprijini, eventual, implementarea opţiunii recomandate.
- Este recomandat ca opţiunile să se excludă una pe cealaltă pentru a asigura o varietate reală a soluţiilor luate în calcul. Se acceptă formularea unor opţiuni care reprezintă scenarii etapizate ce se vor realiza gradual, în timp, în funcţie de resurse sau de alţi factori care trebuie prezentaţi detaliat. În acest caz, descrierea impactului opţiunilor se va face pentru fiecare etapă în parte, în acord cu amploarea schimbărilor propuse.
Pentru aspecte metodologice privind formularea opţiunilor se poate consulta Metodologia de evaluare preliminată a impactului - secţiunile privind Opţiunea non-acţiune şi Elaborarea opţiunilor de reglementare şi nonreglementare.
SECŢIUNEA 4: Identificarea şi evaluarea impactului
- În textul propunerii de politică publică vor fi descrise doar acele tipuri de impact din cadrul formularului PPP pe care le generează opţiunile definite anterior. Tipurile de impact vor fi inventariate în mod distinct, pentru fiecare opţiune în parte.
- Tipurile de impact incluse în formularul PPP adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/2016 reprezintă cerinţe minime. Pentru o identificare cât mai acoperitoare a acestora se va consulta anexa 1 la Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Potenţiale tipuri de impact economic, social şi asupra mediului.
- Nu vor fi incluse opţiuni pentru care nu se descrie niciun tip de impact sau impactul este foarte limitat. Implementarea lor nu se justifică.
- Se vor utiliza date şi estimări statistice ori de câte ori acestea sunt disponibile. Orice analiză a datelor şi estimărilor statistice trebuie corelată direct cu opţiunea formulată. În cazul informaţiilor care nu se bazează pe date statistice, fiind de natură calitativă, vor fi prezentate referinţe clare şi sigure.
- Pentru estimarea costurilor administrative se va utiliza metoda costului standard, detaliată în Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România,
- Pentru fiecare dintre opţiuni se va prezenta costul bugetar total estimat, costul estimat pentru anul în curs şi cel estimat pentru fiecare dintre următorii 4 ani. Vor fi descrise principalele tipuri de cheltuieli.
- În măsura în care proiectul va genera venituri bugetare, se va prezenta venitul bugetar total estimat, venitul estimat pentru anul în curs şi cel estimat pentru fiecare dintre următorii 4 ani. Vor fi enumerate principalele categorii de venituri.
Detalii despre suportul metodologic cu privire la evaluarea impactului sunt incluse în tabelul nr. 2 - Referinţe legislative şi metodologice pentru completarea secţiunilor PPP. În cazul tipurilor de impact pentru care nu sunt indicate referinţe se vor depune eforturi pentru ca acestea să fie descrise cât mai coerent şi argumentat, eventual se vor utiliza alte instrumente metodologice relevante în domeniu.
SECŢIUNEA 5: Selectarea opţiunii
Vor fi incluse detalii despre:
- modalitatea în care opţiunea rezolvă problema formulată iniţial şi răspunde scopului PPP;
- beneficiile şi potenţialele riscuri ale implementării opţiunii;
- categoriile de beneficiari şi grupurile care vor suporta costuri (de conformare, administrative, financiare etc.) ca urmare a implementării opţiunii;
- costul bugetar total estimat şi orice alte tipuri de costuri pe care implementarea opţiunii le generează. Se va estima şi venitul total, dacă implementare PPP generează venituri;
- indicatorii de impact şi de rezultat ce vor fi monitorizaţi pe parcursul implementării PPP.
Pentru compararea opţiunilor şi selectarea celei recomandate se va utiliza minimum analiza multicriterială. În cazul opţiunilor pentru care se pot cuantifica şi monetiza costurile se recomandă aplicarea analizei cost-beneficiu sau a analizei cost-eficacitate.
Analiza multicriterială, analiza cost-beneficiu şi analiza cost-eficacitate sunt descrise în Metodologia de evaluare preliminară a impactului - secţiunea privind Selectarea opţiunii.
SECŢIUNEA 6: Procesul de consultare publică
Cu privire la procesul de consultare publică şi interinstituţională a PPP se vor aplica prevederile legale cu privire la documentele de politici publice din cadrul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.
În plus, se va întocmi un raport al consultării publice, care va fi anexat propunerii de politică publică şi care va conţine informaţii cu privire la:
- organizaţiile şi asociaţiile legal constituite sau alte categorii de persoane interesate consultate;
- principalul motiv al alegerii acestora;
- recomandările care au legătură directă cu conţinutul PPP propuse de organizaţiile şi asociaţiile legal constituite sau alte categorii de persoane interesate consultate, atât cele acceptate de iniţiator, precum şi cele neacceptate, acestea din urmă însoţite de o scurtă justificare a nepreluării lor.
Îndrumări metodologice cu privire la organizarea rundelor de consultare publică aferente analizelor de impact sunt incluse în Metodologia de evaluare preliminară a impactului - secţiunea privind Raportul consultării publice şi cea referitoare la Organizarea rundelor de consultare publică.
SECŢIUNEA 7: Măsuri postadoptare
(1)Se va elabora un plan de acţiune al implementării PPP, având ca punct de referinţă opţiunea recomandată. Planul de acţiune va avea următorul format:
1.Tabelul nr. 1

Obiectiv

Măsură/Act normativ în vederea implementării PPP*

Instituţie/Direcţie responsabilă

Termen de realizare

Rezultat

Buget

Indicator**

Scop

      

Obiective generale

      

Obiective specifice

      

Obiective operaţionale

      
*Măsurile şi actele normative propuse vor fi subsumate obiectivelor specifice şi/sau operaţionale.
**Se vor formula indicatori de impact pentru scop şi obiective generale şi indicatori de rezultat pentru obiectivele specifice şi/sau operaţionale.
(2)În cadrul secţiunii se va prezenta frecvenţa rapoartelor de monitorizare şi data estimată (lună/an) a primului raport de evaluare.
(3)Formularul şi metodologia de elaborare a rapoartelor de monitorizare şi evaluare se regăsesc în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005.
Referinţe legislative şi metodologice pentru completarea secţiunilor PPP
Tabelul nr. 2:

Secţiune PPP

Referinţă metodologică

Secţiunea 1

Argumente pentru iniţierea propunerii de politică publică

Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Definirea problemei

http://sgg.gov.ro/new/politici-publice-si-programe/documente/evaluarea-preliminara-a-impactului/

Secţiunea a 2-a

Scopul şi obiectivele propunerii de politică publică

Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Obiectivele

Secţiunea a 3-a

Descrierea opţiunilor de soluţionare a problemei/problemelor identificate

Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Elaborarea opţiunilor de reglementare şi nonreglementare

Secţiunea a 4-a

Identificarea şi evaluarea impactului

- Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Identificarea şi evaluarea impactului

- Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/20100617-manual-ro.pdf

- Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare şi aplicare a Testului IMM, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 16 iunie 2014

Secţiunea a 5-a

Selectarea opţiunii

Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Selectarea opţiunii

Secţiunea a 6-a

Procesul de consultare publică

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

- Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

- Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Raportul privind consultarea publică şi Cum pot planifica runde de consultare publică?

Secţiunea a 7-a

Măsuri postadoptare

- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005.

- Metodologia de evaluare preliminară a impactului - Măsuri postadoptare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 5 septembrie 2016