LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Se înfiinţează la Târgu Jiu Muzeul Naţional "Constantin Brâncuşi", denumit în continuare Muzeul, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.
Art. 2
Muzeul are ca principale obiective:
a)reunirea tuturor lucrărilor marelui artist într-o expunere de tip virtual cu imagini 3D de tip digital;
b)iniţierea şi elaborarea de lucrări şi programe de cercetare asupra operei şi vieţii lui Constantin Brâncuşi;
c)identificarea lucrărilor şi alcătuirea unui repertoriu al lucrărilor marelui artist aflate pe teritoriul României şi în străinătate şi organizarea de expoziţii temporare, prin expunerea acestora în Muzeu, cu acordul deţinătorilor;
d)acordarea de sprijin de specialitate autorităţilor locale şi entităţilor cu drept de administrare în vederea protejării şi conservării Ansamblului Monumental "Calea Eroilor";
e)organizarea unei secţiuni - ambient Atelier Brâncuşi;
f)organizarea unui departament de documentare - bibliotecă, deţinătoare de colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage ilustrând bibliografia exhaustivă privind viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi - studii de specialitate, monografii, studii de istoria artelor, albume, fotografii, alte documente;
g)publicarea de studii, cataloage şi albume, ca rezultat al cercetărilor întreprinse;
h)achiziţionarea de documente, obiecte cu caracter documentar, lucrări pentru colecţia Muzeului;
i)crearea unei secţii de activităţi de pedagogie muzeală pentru copii şi tineret cu scopul stimulării creativităţii acestora;
j)iniţierea de tabere de sculptură în colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici.
Art. 3
În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, Muzeul are următoarele atribuţii principale:
a)colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la biografia şi personalitatea sculptorului Constantin Brâncuşi;
b)elaborarea, coordonarea, precum şi participarea, prin reprezentanţi, la programe şi/sau proiecte de cercetare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific;
c)stabilirea de relaţii de tip parteneriat public-privat cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii neguvernamentale etc.;
d)efectuarea de studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Constantin Brâncuşi;
e)organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau seminare cu caracter informativ-educativ;
f)editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice privind personalitatea lui Constantin Brâncuşi;
g)organizarea de schimburi de experienţă, reuniuni şi colocvii consacrate marelui artist şi participarea, prin reprezentanţi, la evenimente culturale naţionale şi internaţionale;
h)achiziţionarea ori acceptarea cu titlu de donaţie de opere de artă, obiecte, fotografii, documente, cărţi sau publicaţii ce au aparţinut lui Constantin Brâncuşi ori constituie materiale documentare privind viaţa sau creaţia marelui artist.
Art. 4
Muzeul acordă sprijin material şi de specialitate pentru reabilitarea şi conservarea Casei memoriale "Constantin Brâncuşi" de la Hobiţa, judeţul Gorj, în limita fondurilor alocate prin bugetul Ministerului Culturii sau provenite din venituri proprii.
Art. 5
(1)Activitatea Muzeului este finanţată din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii şi din venituri proprii, obţinute conform legii.
(2)Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al ministrului culturii, în urma unu; concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
(1)Organizarea şi funcţionarea Muzeului sunt reglementate de prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Muzeului sunt avizate de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 20 iulie 2015