DECIZIE nr. 447 din 16 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Oana Cristina Puică

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 5.378/215/2014 al Tribunalului Dolj - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.043D/2014.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că, în speţă, este vorba de o condamnare la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, fiind incidenţă, potrivit art. 165 din noul Cod penal, instituţia reabilitării de drept, astfel încât dispoziţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, referitoare la reabilitarea judecătorească, nu au legătură cu soluţionarea cauzei,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
4. Prin Decizia penală nr. 907 din 19 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5 378/215/2014, Tribunalul Dolj - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată cu ocazia soluţionării contestaţiei formulate într-o cauză având ca obiect o cerere de reabilitare judecătorească.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de judecată, autoarea acesteia, susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală încalcă principiile constituţionale privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei. Consideră că posibilitatea de a beneficia de instituţia reabilitării ar trebui acordată tuturor condamnaţilor, având în vedere funcţia reeducativă a acesteia, astfel încât reabilitarea să poată fi obţinută pentru orice condamnare. Dispoziţiile de lege criticate, practic, exclud de la reabilitare persoanele faţă de care s-a prescris executarea pedepsei, întrucât, cu foarte mici excepţii, prescrierea executării pedepsei se datorează sustragerii persoanei condamnate de la executarea acesteia. Susţine că dispoziţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală vin în contradicţie şi cu art. 167 alin. (1) din Codul penal, care prevede că termenele de reabilitare - de drept şi judecătorească - se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. Totodată, se creează o stare de inegalitate între persoanele faţă de care se împlinise termenul de reabilitare anterior datei intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală, fiind îndeplinite şi celelalte condiţii cerute de lege, şi care nu au formulat cerere de reabilitare şi persoanele care au formulat cerere de reabilitare anterior acestei date şi au fost reabilitate, deşi se aflau în aceeaşi situaţie juridică.
6. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
7. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul - raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
8. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
9. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: "În cazul prescripţiei executării pedepsei, nu poate depune cerere de reabilitare persoana prevăzută la art. 530 alin. (1), dacă lipsa executării este imputabilă persoanei condamnate."
10. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, instanţa de judecată, autoare a excepţiei, invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, şi ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei.
11. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată cu ocazia soluţionării contestaţiei declarate într-o cauză având ca obiect o cerere de reabilitare judecătorească, formulată ulterior intrării în vigoare a noilor coduri - penal şi de procedură penală - pentru o condamnare la pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni, condamnare care, potrivit noului Cod penal, intră însă în sfera de aplicare a reabilitării de drept. Noul Cod penal lărgeşte astfel sfera de aplicare a reabilitării de drept în cazul pedepsei închisorii, art. 165 din noul Cod penal crescând limita pedepsei de la 1 an (cât prevedea art. 134 alin. 1 din Codul penal din 1969) la 2 ani. Astfel, dispoziţiile art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală - care reglementează un caz de respingere a cererii de reabilitare judecătorească pentru neîndeplinirea unei condiţii de fond - nu au legătură cu soluţionarea cauzei, în care este incidenţă instituţia reabilitării de drept, care operează, în condiţiile art. 167 alin. (1) din Codul penal, inclusiv în cazul în care lipsa executării pedepsei închisorii de cel mult 2 ani este imputabilă persoanei condamnate. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe oria unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei [...]." Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.
12. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată în Dosarul nr. 5.378/215/2014 al Tribunalului Dolj - Secţia penală.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Dolj - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 614 din data de 13 august 2015