ORDIN nr. 122 din 25 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 10, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 10
(1) În teritoriu, repartizarea numerică a locuinţelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuinţelor, constituită din şefii inspectoratelor judeţene şi ai unităţilor necuprinse în structura acestora, al cărei preşedinte este şeful unităţii de administrare a imobilului.
……………….
(6) În structurile Ministerului Afacerilor Interne, din Garnizoana Bucureşti şi din judeţe, se constituie comitete de analiză şi repartizare nominală a locuinţelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziţie la începutul fiecărui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar."
2.La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) Comisia centrală de repartizare a locuinţelor şi comisiile teritoriale au următoarele atribuţii:
a) hotărăsc, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuinţelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7), şi repartizarea nominală a locuinţelor de intervenţie, conform art. 10 alin. (4);
b) aprobă transferul de locuinţe de intervenţie între unităţile titulare de cotă;
c) întocmesc procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, după semnarea de către toţi membrii comisiilor, se transmite unităţii de administrare, în vederea înştiinţării unităţilor titulare de cotă şi încheierii contractului de închiriere."
3.La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
4.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare, modificându-se doar unitatea titulară de cotă, titularul contractului de închiriere păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra acesteia.
(2) În situaţia în care titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare şi la aceeaşi unitate titulară de cotă, titularul contractului de închiriere având obligaţia de a o preda unităţii de administrare, pe bază de proces-verbal."
5.Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unităţi se poate face numai cu acordul comitetului, care se comunică unităţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere."
6.La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
(1) Comitetul stabileşte personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie."
7.La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care prin reorganizare se desfiinţează/înfiinţează unităţi titulare de cotă, locuinţele de intervenţie aferente se repartizează la unitatea/unităţile care au preluat activitatea."
8.Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28
(1) Situaţiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate.
(2) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) şi l);
c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere prevăzută la alin. (1) lit. f);
e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g);
f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. i);
g) în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k)."
9.Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29
(1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea din motive neimputabile lui poate cere ca locuinţa de serviciu pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieşte împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Cererea se depune la unitatea de administrare, aceasta având obligaţia de a o soluţiona în termen de 30 de zile de la data înregistrării, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comitetului."
10.La articolul 30, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;"
11.La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) să analizeze oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titulară de cotă şi să întreprindă măsuri în consecinţă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate."
12.La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizării unităţilor de cazare şi pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinaţiei ori preluării în administrare şi a altor spaţii cu această destinaţie, se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, în baza unui raport justificativ elaborat de structura de administrare, în conţinutul căruia va argumenta modificarea solicitată."
13.La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 44
(1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement «Meridian» - staţiunea Mamaia şi «Diana» - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate."
14.După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:
"Art. 441
Repartizarea locurilor de cazare la unităţile de odihnă şi recreere se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile de odihnă şi recreere."
15.La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) cadrele militare în activitate şi poliţiştii-funcţionari publici cu statut special care nu au domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii acestora, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;"
16.La articolul 46, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia."
17.După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:
"Art. 461
(1) Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţi de cazare şi pregătire personalul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, respectiv art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Stabilirea unităţilor de cazare şi pregătire din cele cuprinse în anexa nr. 4 care pot fi utilizate ca centre de refacere a capacităţii de muncă şi întărire a sănătăţii sau centre de odihnă şi recuperare a sănătăţii la care are acces personalul prevăzut la alin. (1) se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, cu viza prealabilă a Direcţiei medicale."
18.La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne care sunt finanţate de la bugetul de stat, categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) achită 10% din tariful de cazare la unitatea de administrare a spaţiului."
19.La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţiile în care unităţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montării bancomatelor (ATM), automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depăşesc 4 mp, nu se impune obţinerea documentelor care să ateste că suprafaţa respectivă nu prezintă interes pentru alte unităţi din structura Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil."
20.La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formată din 5 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 4 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor."
21.La anexa nr. 1 "Glosar de termeni", după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:
"e1) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor judeţene - structuri teritoriale ale unor unităţi centrale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ;
e2) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale - structuri teritoriale ai căror şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite aflaţi în subordinea directă a ordonatorului principal."
22.La anexa nr. 1, literele f) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"f) alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau complexuri de odihnă şi recreere.
…………
o) titulari de cotă de locuinţe - unităţile/structurile Ministerului Afacerilor Interne cărora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unităţile centrale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă."
23.Anexa nr. 2 "Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
24.În anexa nr. 3 "Contract de închiriere", la articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
"e1) să achite contravaloarea sumelor datorate pentru lipsa de folosinţă a locuinţei, până la data la care aceasta va fi predată efectiv;"
25.La anexa nr. 3, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20
Contractul încetează în următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de munca/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la data transferării;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării funcţiei."
26.Anexa nr. 4 "Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXA nr. 1: COMPONENŢA Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor
(- Anexa nr. 2 la normele metodologice)
Preşedinte - secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
Membri:
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei Române;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală juridică;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală anticorupţie;
- şeful/adjunct al şefului Departamentului de informaţii şi protecţie internă;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală logistică.
Secretar-directorul/directorul adjunct al Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice
ANEXA nr. 2: SITUAŢIA unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
(- Anexa nr. 4 la normele metodologice)

Nr. crt.

Administrator

Unităţi de cazare şi pregătire

Număr de locuri

Sursa finanţare

Date de contact

Total, din care:

Categoria

I

II

III

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Direcţia generală logistică - Direcţia administrativă

Complex de odihnă "Paul Greceanu" - Bucureşti

124

124

-

-

V.P.

Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2

tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; e-mail: cazari.dgl@mai.gov.ro

Cămin "Paul Greceanu" - Bucureşti

42

42

  

F.I.B.

Bucureşti, str. Paul Greceanu nr. 38, sectorul 2

tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; e-mail: cazari.dgl@mai.gov.ro

Baza de pregătire - Izvorani, judeţul Ilfov

40

40

-

-

F.I.B.

Comuna Ciolpani, satul Izvorani, judeţul Ilfov, tel: 0213.500612

Complex de agrement Diana - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa

434

416

18

-

V.P.

Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa;

tel.: 0241.751178;

e-mail: diana.dgl@mai.gov.ro

Complex de agrement Meridian - Mamaia, judeţul Constanţa

640

544

96

-

V.P.

Mamaia, judeţul Constanta,

tel.: 0241.831888; fax: 0241.831728;

e-mail: meridian,dgl@mai.gov.ro

Complex de agrement "Turist" - Predeal, judeţul Braşov

35

35

-

-

V.P.

Predeal, str. Petru Rareş nr. 4, judeţul Braşov; tel.: 0268.455460; IC 0681270

Casa de odihnă "Piersicul" - Neptun, judeţul Constanţa

40

40

-

-

V.P.

Neptun. judeţul Constanţa, tel.: 0241.731437

Complexul de odihnă şi recreere "Excelsior" - Braşov, judeţul Braşov

152

152

-

-

V.P.

Braşov, str. Matei Basarab nr. 41-43, judeţul Braşov;

tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro

Spaţii de cazare "Club Excelsior" - Bucureşti

12

12

-

-

F.I.B.

Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394

2.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Bază de pregătire Sulina, judeţul Tulcea

40

40

-

-

F.I.B.

Sulina, str. Nicolae Bălcescu nr. 16, judeţul Tulcea; tel.: 0240.543086; 0240.26709; 0240.708833; stpf.tl@igpf.ro

Centrul de Pregătire al Poliţiei de Frontieră Vârciorova, judeţul Mehedinţi

29

29

-

-

F.I.B.

Comuna Ilovita, judeţul Mehedinţi; tel.: 0252.708833; ijpf.mehedinţi@mai.gov.ro

3.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Baza de pregătire - Snagov, judeţul Ilfov

22

-

-

22

F.I.B.

Comuna Ciolpani, Str. Jandarmeriei nr. 6bis; Izvorani, judeţul Ilfov, tel.: 021.37022356; 021.37022357; fax: 021.3191414

Baza de pregătire - Eforie Nord, judeţul Constanţa

12

-

12

-

F.I.B.

Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Constanţa; 0241.741343; metropolitan 4122662, 4122663

Baza de pregătire "Codrului" - Buşteni, judeţul Prahova

10

-

10

-

F.I.B.

Buşteni, str. Zamora Nouă nr. 15, judeţul Prahova; fax: 0244.406413

Cămin "1 Mai" Băile Felix, judeţul Bihor

14

-

14

-

F.I.B.

Comuna Sânmartin, str. Băile 1 Mai; Vila 1 Mai; judeţul Bihor; tel.:0259.319075; 0259.318455; fax: 0259.476039

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de Jandarmi Ochiuri

8

4

4

-

F.I.B.

-

Complexul de pregătire.Felix Ţopescu" Bucureşti

4

-

4

-

F.I.B.

Bucureşti, Str. Privighetorilor nr. 3; sectorul 1;

tel.: 021.3037080; 17.267; 17.268; fax: 021.3191414

Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorghieni, judeţul Cluj

-

-

-

170

F.I.B.

 

4.

Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă

Centrul de Iniţiere, Perfecţionare şi Spaţii de Cazare Dumbrăviţa, judeţul Braşov

60

60

-

-

F.I.B.

 
  

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare -"Brădetu", judeţul Argeş

56

56

-

-

F.I.B.

Comuna Brăduleţ, judeţul Argeş

5.

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Cămin - Budeasa, judeţul Argeş

8

-

8

-

F.I.B.

Comuna Budeasa, judeţul Argeş; fax: 0248.213399; tel.: 0248.607000 interior: 20.242

  

Spaţii de cazare şi spaţiu temporar de lucru pentru poliţia rutieră - Oaşa, judeţul Alba

6

-

6

-

F.I.B.

 
  

Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor

15

-

-

15

F.I.B.

Oradea, Str. Codrilor nr. 9, judeţul Bihor; tel.: 0742169274

  

Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj

60

60

-

-

F.I.B.

Cluj-Napoca, str. Bucium fn, judeţul Cluj; tel./fax: 0264.505510

  

Spaţiu de cazare post poliţie alpin - Padina, judeţul Dâmboviţa

20

-

-

20

F.I.B.

Comuna Moroieni, Padina Platoul Bucegi, judeţul Dâmboviţa; Dj 713A; fax: 0245.632557, tel.: 0245.207200

  

Spaţiu de cazare post poliţie - Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara

6

-

6

-

F.I.B.

Comuna Geoagiu-Băi, Str. Vilelor nr. 1, judeţul Hunedoara; fax: 0254.212852, tel.: 5420240

  

Cămin de garnizoană - Şugaş Băi - Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

16

-

16

-

F.I.B.

Şugaş - Băi, judeţul Covasna; fax/tel.: 0267.307474

  

Spaţiu de cazare post poliţie - Păltiniş, judeţul Sibiu

16

16

-

-

F.I.B.

Păltiniş, judeţul Sibiu nr. 34, tel.: 0269.574025

  

Baza de pregătire - Soveja, judeţul Vrancea

58

-

-

58

F.I.B.

Comuna Soveja, judeţul Vrancea Dj 205F, Soveja 2 km

  

Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea

11

-

11

-

F.I.B.

Băile Olăneşti, Str. Libertăţii nr. 14, judeţul Vâlcea; tel.: 0250.777216, 0250.775102

  

Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa

8

8

-

-

F.I.B.

Mamaia, Vila 23, judeţul Constanţa; fax: 0241.691270; tel.: 0241.611314

  

Spaţii de cazare Centrul Chinologic "Dr. Aurel Greblea" Sibiu, judeţul Sibiu

182

182

-

-

F.I.B.

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu; tel/fax: 0269.235181; e-mail: ccs@centrulchinologic.ro

  

Spaţii de cazare Şcoala Agenţi Poliţie Vasile Lascăr Câmpina, judeţul Prahova

41

-

41

-

F.I.B.

Câmpina, Bd. Carol I nr. 145, judeţul Prahova:

tel.: 0244.336251; fax: 0244.333650; e-mail: Campina@scoalapolitie.ro

6.

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judeţul Prahova

22

-

-

22

F.I.B.

Vălenii de Munte, str. Ştefan cel Mare nr. 45, judeţul Prahova, tel.: 0244.280308; fax: 021.3175517 e-mail: secretar@academiadepolitie.ro

7.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Spaţii de cazare Pavilion "C" Institutul de Studii pentru Ordine Publică

31

-

31

-

F.I.B.

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4;

tel.: 021.3324867, fax: 021.3323855; e-mail: isop@mai.gov.ro

8.

Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti

Spaţii cazare sportivi - Braşov

72

-

-

72

F.I.B.

Braşov, str. Nicopole nr. 34, tel.: 0268.419751, fax: 0268.470305

  

Spaţii cazare sportivi - Bucureşti

132

-

-

132

F.J.B.

Bucureşti, str. Ştefan cel Mare nr. 79, sectorul 2,

tel.: 021.2101288,

fax: 021.3106797

  

Spaţii cazare sportivi - Ghermăneşti, judeţul Ilfov

60

60

-

-

F.I.B.

Ghermăneşti, str. Sarmisegetuza nr. 31, judeţul Ilfov, tel.: 021.3520656

NOTĂ:
F.I.B. - finanţare integral buget
V.P. - venituri proprii
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 740 din data de 2 octombrie 2015