NORMA nr. 2 din 20 ianuarie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 51 alin. (15)-(17) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 7 iulie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I
Alineatul (1) al articolului 47 din Normele privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din data de 14 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 47
(1)Anual, Fondul prezintă Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară un raport de activitate, semnat de toţi membrii Consiliului director al Fondului, însoţit de situaţiile financiare întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, auditate de către un auditor financiar aprobat de adunarea generală a Fondului; auditorul financiar transmite un raport anual asupra situaţiilor financiare întocmit în conformitate cu Standardele internaţionale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania."
Art. II
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 63 din data de 28 ianuarie 2016