ORDIN nr. 58 din 15 aprilie 2014 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 4.2 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 184/2004*), cu modificările şi completările ulterioare,
______
*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 184/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi pentru unele operaţiuni care intră în competenţa de aprobare a ordonatorului principal de credite se organizează în cadrul Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi se exercită de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului afacerilor interne, denumit în continuare ordin de desemnare.
Art. 2
(1)Cadrul specific privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Viza pentru controlul financiar preventiv propriu se acordă de prima persoană nominalizată în ordinul de desemnare pentru fiecare proiect de operaţiune, celelalte persoane desemnate reprezentând înlocuitori pentru persoana precedentă, în situaţiile în care aceasta din urmă lipseşte de la serviciu.
(3)Regula prevăzută la alin. (2) nu se aplică atunci când volumul mare al proiectelor de operaţiune face imposibilă acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu de către o singură persoană.
(4)În situaţiile în care există o incompatibilitate privind acordarea vizei de către o anumită persoană, viza se acordă de următoarea persoană nominalizată, aplicând regula prevăzută la alin. (2).
Art. 3
Viza pentru control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei desemnate, precum şi prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informaţii:
a)"Ministerul Afacerilor Interne";
b)"Direcţia generală financiară";
c)menţiunea "Vizat pentru control financiar preventiv propriu";
d)numărul de identificare al titularului sigiliului;
e)data acordării vizei.
Art. 4
Persoana desemnată răspunde, potrivit legii, în raport cu culpa sa, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele prevederilor bugetare aprobate, a operaţiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv propriu.
Art. 5
(1)Proiectele de operaţiuni privind angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu viza conducătorilor compartimentelor de specialitate din Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne, care iniţiază operaţiunea, sau a înlocuitorilor acestora.
(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund, potrivit legii, pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror documente justificative le-au certificat.
Art. 6
Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al cărui model este prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Documentele care au primit viza de control financiar preventiv propriu se supun aprobării ordonatorului principal de credite ori înlocuitorilor de drept al acestuia desemnaţi prin Ordinul ministrului afacerilor interne privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne1.
_______
1)Ordinul constituie act normativ clasificat, potrivit legii, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8
Proiectele de operaţiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai după obţinerea vizei de control financiar preventiv delegat.
Art. 9
(1)Persoana desemnată verifică operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de verificare, aprobate prin dispoziţie a secretarului general al Ministerului Afacerilor Interne.
(2)Persoanele desemnate au obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor de verificare, în funcţie de modificările legislative, de propunerile primite de la compartimentele implicate în operaţiunile respective sau de alte condiţii apărute.
Art. 10
Directorul general al Direcţiei generale financiare asigură coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţii persoanelor desemnate.
Art. 11
Cu aprobarea conducerii Direcţiei generale financiare, persoanele desemnate participă la cursuri de pregătire profesională organizate de instituţiile abilitate.
Art. 12
Evaluarea activităţii persoanelor desemnate, pe linia controlului financiar preventiv propriu, se face de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 13
Direcţia generală financiară va lua măsuri de aplicare a prezentului ordin.
Art. 14
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 165/2007 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite2, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
______
2)Ordinul nr. 165/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 15
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ: CADRUL SPECIFIC privind proiectele de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

Nr. crt.

Nr. op. din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003

Proiectul de operaţiune supus controlului financiar preventiv propriu

Documentele justificative

Compartimentul care iniţiază operaţiunea

Persoanele desemnate pentru acordarea vizei

Termenul de acordare a vizei
(zile lucrătoare)

de specialitate

de control financiar preventiv propriu

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

1.

1.

Cererea de deschidere de credite bugetare

- Notă justificativă

- Fundamentarea pe baza normelor specifice fiecărui ordonator de credite pentru cheltuielile cuprinse în cererea de deschidere a creditelor bugetare

- Deconturile justificative pe articole bugetare

- Cereri de avans, după caz

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

- Biroul finanţare instituţiile prefectului

- Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

2.

2.

Dispoziţia bugetară sau, după caz, ordinul de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)

- Documentaţia privind fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu şi bugetelor ordonatorilor subordonaţi

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

- Biroul finanţare instituţiile prefectului

- Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

3.

3.

Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice

- Fundamentarea propunerii ordonatorului principal de credite pentru modificarea repartizării iniţiale pe trimestre a creditelor bugetare

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

Biroul finanţare instituţiile prefectului

Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

4.

4.

Documentul pentru efectuarea virărilor de la un capitol la altul al clasificaţiei bugetare, care au loc numai Cu acordul Ministerului Finanţelor Publice; documentul pentru efectuarea virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, pentru bugetul propriu al ordonatorului principal, precum şi cele între unităţile subordonate

- Fundamentarea propunerii ordonatorului principal de credite privind virările de credite între capitolele bugetare

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

- Biroul finanţare instituţiile prefectului

- Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

5.

5.

Dispoziţia bugetară de retragere şi cea de repartizare, în situaţia virărilor între unităţile subordonate, sau borderoul centralizator al acestor documente

- Justificarea privind retragerea creditelor bugetare, solicitările ordonatorilor de credite subordonaţi

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

- Biroul finanţare instituţiile prefectului

- Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

B. Angajamente legale din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată

6.

1.

Contract/Comandă de achiziţii publice

- Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

- Ofertele depuse în condiţiile legii

- Documentele care reflectă modul de atribuire a contractului de către autoritatea contractantă

- Contestaţiile depuse

- Documente care să ateste depunerea garanţiilor legale

- Alte documente specifice

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

7.

2.1.

Contract/Comandă de achiziţii publice finanţate integral sau parţial din credite externe acordate statului român de organisme şi organizaţii internaţionale

- Documentele privind achiziţia, alcătuite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

8.

2.2.

Contract/Comandă de achiziţii publice finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile

Contractul/Ordinul/Acordul de finanţare din fonduri comunitare

- Programul anual de achiziţii publice

- Nota privind determinarea valorii estimate a achiziţiei

- Anunţul de participare la procedură

- Ofertele depuse în condiţiile legii

- Documentele care reflectă modul de atribuire a contractului de către autoritatea contractantă

- Documente care să ateste depunerea garanţiilor legale

- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale

- Alte documente specifice

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

9.

3.

Contract de finanţare

- Documentele de solicitare a finanţării (fişa de proiect)

- Raportul de evaluare

- Acordul de program, anexele proiectului

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

10.

4.

Acord subsidiar de împrumut

- Fundamentarea propunerii de acord subsidiar

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

11.

12.

Contract de concesionare sau închiriere în care Ministerul Afacerilor Interne este concesionar sau chiriaş

- Documentele privind operaţiunea de luare în concesiune sau de închiriere

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

12.

13.

Acorduri pentru schimb de experienţă sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută

- Documente privind propunerile de acord

- Devizele de cheltuieli pentru acţiunile ce se derulează în cadrul acordurilor

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

13.

14.

Actul intern de decizie privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural ştiinţific, precum şi a unor manifestări cu caracter specific

- Documentele privind propunerea acţiunii

- Devizul estimativ al acţiunii pe categorii de cheltuieli

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

14.

15.

Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate - finanţată integral din bugetul de stat

- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate

- Documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiunea şi la condiţiile efectuării deplasării în străinătate

- Memorandumul de aprobare a deplasării, pentru miniştri

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

15.

15.

Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate - finanţată integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile

- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate

- Documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiunea şi la condiţiile efectuării deplasării în străinătate

- Memorandumul de aprobare a deplasării, pentru miniştri

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

16.

16.

Actul intern de decizie privind deplasări în alte localităţi din ţară

- Nota de fundamentare a delegării/detaşării

- Acceptul scris al persoanei detaşate

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

17.

17.

Ordinul/Dispoziţia de:

- angajare (numire), mutare, scoatere sau avansare a personalului, inclusiv pentru cumulul de funcţii;

- numire cu caracter temporar a personalului de execuţie pe funcţii de conducere;

- acordare drepturi salariale: sporuri, majorări, indemnizaţii;

- acordare compensaţie pentru chirie;

- acordarea altor drepturi: indemnizaţie de mutare, de instalare etc.

- Nota de fundamentare şi dosarul angajării cuprinzând:

- anunţul organizării concursului;

- ordinul de zi pe unitate privind constituirea comisiei de examinare;

- procesul-verbal al comisiei de examinare;

- acte de studii;

- cazier judiciar;

- recomandări;

- garanţii materiale;

- alte documente necesare în vederea angajării, stabilite de lege

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul Direcţiei generale management resurse umane ***

Conform nominalizării din ordinul de desemnare ***

5 zile

18.

18.

Contractul de comodat în care ordonatorul principal de credite are calitatea fie comodatar

- Raportul de acceptare a ofertei comodantului

- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar aprobat de ordonatorul de credite

- Actul intern de decizie privind distribuirea bunurilor

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

C. Ordonanţarea cheltuielilor din credite bugetare şi din alte fonduri publice

19.

1.1.

Ordonanţarea de plată privind achiziţia publică pentru activitatea curentă şi investiţii

- Contractul de achiziţie publică:

- Factura

- Documentele care atestă recepţionarea calitativă şi cantitativă a bunurilor sau a situaţiilor de lucrări

- Declaraţia vamală de import

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

20.

1.2.

Ordonanţarea de plată în lei privind plăţile aferente contractelor finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile

- Nota de fundamentare

- Contractul de achiziţie publică

- Facturi emise de furnizori

- Documente care atestă recepţionarea calitativă şi cantitativă a bunurilor, serviciilor sau a situaţiei de lucrări

- Contractul de finanţare al proiectului

Direcţie de specialitate din aparatul central (beneficiar al contractului)

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

21.

1.3.

Ordonanţarea de plată în lei pentru transferul către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE a fondurilor reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA, mentenanţă etc.) aferente contractelor finanţate din Facilitatea Schengen

- Contractul de achiziţie publică

- Facturi emise de furnizori

- Documente care atestă recepţionarea calitativă şi cantitativă a bunurilor serviciilor sau a situaţiei de lucrări

Direcţie de specialitate din aparatul central (beneficiar al contractului)

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

22.

4.

Cererea de valută sau ordonanţarea de plată valutară externă reprezentând cotizaţii, contribuţii, taxe etc., la diverse organisme internaţionale

- Protocolul, acordul sau convenţia şi legea de ratificare

- Avizul de plată transmis de organismul internaţional

- Serviciul asistenţă financiară postaderare din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului asistenţă financiară postaderare

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

23.

5.

Ordonanţarea de plată pentru subvenţii, transferuri, prime sau alte plăţi din fonduri publice acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali

- Nota de fundamentare

- Documentaţia specifică ce rezultă din actul normativ ce reglementează domeniul

- Serviciul buget din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului buget

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

24.

6.

Ordonanţarea de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere

- Nota de fundamentare

- Contractul de concesionare sau de închiriere

- Factura emisă de proprietar, avizată de beneficiar

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

25.

10.

Ordonanţarea de plată privind acordarea de avansuri în lei către terţe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate

- Contractul

- Solicitarea de acordare a avansului

- Documentele privind constituirea garanţiilor legale

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

26.

13.1.

Ordonanţarea/Dispoziţia de plată privind acordarea de avansuri prin casierie - finanţat integral din bugetul de stat

- Nota de fundamentare

- Devizul sau documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

27.

13.2.

Ordonanţarea/Dispoziţia de plată privind acordarea de avansuri prin casierie - finanţat parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile

- Nota de fundamentare

- Devizul sau documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea

- Serviciul asistenţă financiară postaderare

- Personalul serviciului asistenţă financiară postaderare

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

28.

14.1.

Ordonanţarea de plată a indemnizaţiilor pentru persoanele trimise la specializare, studii şi schimb de experienţă în străinătate

- Nota de fundamentare (raportul de necesitate) şi alte documente privind necesitatea plăţii

Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

29.

14.2.

Centralizatorul statelor de plată a soldelor, salariilor şi/sau altor drepturi legale acordate personalului

- Ordinele/Dispoziţiile de personal

- Nota justificativă

- Situaţia privind prezenţa personalului (pontajul)

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

30.

14.3.

Statul de plată (centralizatorul Statelor de plată) a avansurilor din salariu/soldă şi a indemnizaţiilor de concediu de odihnă

- Nota justificativă - situaţia privind prezenţa personalului (pontajul)

- Raportul privind solicitarea avansului pentru efectuarea concediului de odihnă

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

31.

14.4.

Statul de plată (centralizatorul statelor de plată) a altor drepturi băneşti cuvenite personalului (indemnizaţia de mutare, instalare, compensaţia pentru chirie, alte drepturi sociale etc.)

- Nota justificativă

- Propunerile individuale privind drepturile aprobate

- Documente justificative specifice plăţii

Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

32.

14.5.

Ordonanţările de plată pentru virarea din cont a restului de plată în contul colector pentru plata pe cârduri, a impozitului pe salarii, a contribuţiei personalului la bugetul statului

- Situaţia lunară privind plata drepturilor salariale

Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

33.

14.6.

Ordonanţe rile de plată pentru virarea din cont a contribuţiilor angajatorului la bugetul statului şi la fondurile speciale

- Situaţia lunară privind plata drepturilor salariale

- Baza de calcul al contribuţiilor

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

34.

14.7.

Ordonanţarea de plată a soldelor, salariilor şi aftor drepturi de natură salarială care se achită în numerar

Situaţia lunară privind plata drepturilor salariale

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

35.

14.8.

Statul de plată (centralizatorul statelor de plată) a valorii financiare a normelor de hrană

Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte punerea în aplicare sau acordarea noilor niveluri actualizate ale valorii financiare a normelor de hrană

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

36.

14.9.

Statul de plată (centralizatorul statelor de plată) a contravalorii articolelor de echipament sau a cotei - părţi anuale din valoarea financiară anuală a drepturilor de echipament

Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte şi/sau aplică valoarea financiară anuală a normelor de echipare sau a drepturilor de echipament

- Direcţia generală logistică

Personalul Biroului echipare şi prestări servicii din cadrul Direcţiei administrative

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

D. Concesionarea, închirierea şi vânzarea bunurilor din patrimoniul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne

37.

1.

Raport justificativ privind disponibilizarea unor spaţii în vederea închirierii

- Raportul justificativ întocmit de unitatea deţinătoare privind obţinerea aprobării de disponibilizare

- Documente din care rezultă că nu există solicitări ale unităţilor Ministerului Afacerilor Interne pentru utilizarea spaţiilor

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

38.

1.

Contract de concesionare/închiriere (Ministerul Afacerilor Interne este concedentul/titularul dreptului de proprietate.)

- Studiul de oportunitate

- Caietul de sarcini

- Actul normativ de aprobare a concesiunii

- Documentaţia licitaţiei

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

39.

2.1.

Proces-verbal de predare-primire (transfer fără plată)

- Raportul de disponibilizare

- Adresele către instituţiile care solicită bunul

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

5 zile

40.

2.2.

Documentul de transfer al bunurilor materiale către unităţi subordonate sau alte instituţii publice

- Raportul justificativ

- Raportul de disponibilizare

- Corespondenţa cu instituţiile publice interesate

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

41.

2.3.

Raportul privind ordinul prin care se transmite dreptul de folosinţă gratuită, pe o perioadă determinată, a unui bun aflat în administrarea ordonatorului principal de credite

- Acord/Protocol de cooperare

- Solicitarea pârtii interesate pentru primirea bunurilor

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

42.

3.

Contract de vânzare-cumpărare (Ordonatorul principal de credite are calitatea de vânzător.)

- Ordinul de numire a comisiei de evaluare

- Raportul de evaluare a bunurilor ce urmează a fi vândute

- Documentaţia licitaţiei cu strigare

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

43.

3

Actul de valorificare prin schimb a unor bunuri scoase din funcţiune

- Raportul de disponibilizare

- Procesul-verbal de evaluare a bunului

- Acceptul ofertantului

- Avizul Ministerului Finanţelor Publice, după caz

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

3 zile

E. Alte operaţiuni şi documente supuse controlului financiar preventiv propriu

44.

1.

Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune/casare, lista cu bunurile materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare şi casare, raportul de disponibilizare a bunurilor

Raportul justificativ de prezentare

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

5 zile

45.

2.

Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea în ţară a acţiunilor de protocol, precum şi decontul privind cheltuielile pentru manifestări cu caracter specific

- Facturi fiscale

- Documentele care atestă recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

46.

3.1.

Decontul de cheltuieli privind plăţile în valută pentru reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne în străinătate, deplasări în străinătate etc. - finanţate integral din bugetul de stat

- Documentele justificative

- Raportul de activitate

- Titularul de avans

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

47.

3.2.

Decontul de cheltuieli privind plăţile în valută pentru reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne în străinătate, deplasări în străinătate etc. - finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile

- Documentele justificative

- Raportul de activitate

- Titularul de avans

- Personalul Serviciului asistenţă financiară postaderare

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

48.

4.1.

Decontul de cheltuieli privind deplasări în ţară - finanţate integral din bugetul de stat

- Documentele justificative

- Ordinul de deplasare

- Titularul de avans

Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

49.

4.2.

Decontul de cheltuieli privind deplasări în ţară - finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile

- Documentele justificative

- Ordinul de deplasare

- Titularul de avans

- Personalul Serviciului asistenţă financiară postaderare

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

50.

5.1.

Raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, sponsorizare sau comodat

- Oferta

- Raportul privind verificarea persoanei ofertantului de către organul de specialitate din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă

- Raportul justificativ întocmit de unitatea beneficiară

- Autorizările sau aprobările autorităţilor competente, după caz

- Alte documente stabilite prin reglementările interne de linie

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

51.

5.2.

Contractul de donaţie sau sponsorizare, în care Ministerul Afacerilor Interne are calitatea de beneficiar

- Raportul privind acceptarea ofertei

- Oferta

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

52.

7.

Dispoziţia de încasare către casierie în vederea achitării de către angajat a:

- avansurilor neconsumate;

- debitelor datorate;

- penalităţilor la deconturi.

- Nota de fundamentare

- Documentele care atestă suma datorată

- Serviciul execuţie buget propriu ordonator principal de credite din cadrul Direcţiei generale financiare

- Personalul Serviciului execuţie buget propriu ordonator principal de credite

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

1 zi

53.

**

Documentul ordonatorului principal de credite privind actualizarea şi aprobarea valorii obiectivelor de investiţii noi sau în continuare, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, emis cu ocazia elaborării programului anual de investiţii care se prezintă ca anexă la proiectul de buget

- Documentaţiile tehnico-economice legal aprobate

- Nota de fundamentare a actualizării valorii obiectivelor de investiţii

- Date oficiale privind evoluţia indicilor de preţuri

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

54.

**

Documentul ordonatorului principal de credite prin care se solicită redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii anexă la bugetul aprobat

- Nota de fundamentare a solicitării de redistribuire

- Date privind execuţia obiectivelor de investiţii pentru care se solicită redistribuirea fondurilor

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

55.

**

Raportul privind stabilirea nivelului taxelor/tarifelor percepute pentru prestările de servicii efectuate de unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne

- Baza de calcul

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

56.

**

Dispoziţia directorului Direcţiei generale logistice pentru aprobarea normelor de consum pentru mijloacele de transport auto sau motoagregatele nou-intrate în dotarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru modificarea normelor de consum sau a coeficienţilor de corecţie aferenţi

- Procesul-verbal de determinare a normelor de consum/coeficienţilor de corecţie

- Baze de calcul

Direcţia generală de logistică

Personal din cadrul Direcţiei generale logistică

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

3 zile

57.

**

Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte şi/sau se aplică valoarea financiară anuale a normelor de echipare sau a drepturilor de echipament

- Lista de preţuri

- Normele de echipare

- Baza de calcul

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

58.

**

Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte punerea în aplicare sau acordarea noilor niveluri actualizate ale valorii financiare a normelor de hrană

Lista cuprinzând valoarea financiară a normelor de hrană comunicată de Ministerul Apărării Naţionale

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

59.

**

Rapoarte privind acordarea concediilor medicale de recuperabilitate în continuarea primelor 180 de zile de concediu medical

- Certificate de decizie medicală

- Procesele-verbale întocmite de unităţile din care fac parte persoanele ce beneficiază de concedii de recuperabilitate, prin care se constată starea clinică a acesteia, evoluţia bolii, recomandările cadrului medical de unitate

- Situaţiile întocmite de unităţi privind absenţa de la programul de lucru

Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei medicale

Personalul Direcţiei medicale

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

60.

**

Proiecte de acte interne prin care se angajează cheltuieli: ordine ale ministrului, dispoziţii, instrucţiuni, note-raport etc.

- Notă justificativă, după caz, referitoare la fundamentarea propunerii privind proiectul de ordin, instrucţiuni, norme etc.

- Baze de calcul, după caz

- Direcţiile de specialitate din aparatul central

- Compartimentele din cadrul Direcţiei generale financiare

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

61.

**

Acord-cadru de achiziţii publice

- Programul anual de achiziţii publice

- Nota privind determinarea valorii estimate a achiziţiei

- Anunţul de participare la procedură

- Actul de numire a comisiei de evaluare

- Ofertele depuse în condiţiile legii

- Documentele care reflectă modul de atribuire a contractului de către autoritatea contractantă

- Contestaţiile depuse

- Documente care să ateste depunerea garanţiilor legale

- Alte documente specifice

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

62.

**

Documentul privind scăderea din gestiune a unor pagube care nu se datorează vinovăţiei unor persoane

- Procesul-verbal de cercetare administrativă

- Referatul privind scăderea din gestiune

- Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

63.

**

Decizia de imputare

- Proces-verbal de cercetare administrativă şi anexele la acesta

- Documente privind drepturile salariale ale persoanelor vinovate, în cazul stabilirii răspunderii materiale limitate

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate ale aparatului central

- Personalul desemnat din direcţiile de specialitate ale aparatului central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare*

5 zile

64.

**

Protocoale de afiliere, convenţii, acorduri de participare la organisme internaţionale

- Documentele privind propunerea de afiliere

Direcţie de specialitate din aparatul central

- Conducătorii direcţiilor din aparatul central

Conform nominalizării din ordinul de desemnare

5 zile

________
*Personalul care acordă viza pentru control financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni ce privesc instituţiile prefectului se evidenţiază distinct în ordinul de desemnare.
**În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv, prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, se înscriu la poziţia "Alte operaţiuni''.
***În cazul cadrelor militare şi al poliţiştilor din competenţa de numire a ministrului afacerilor interne, proiectele de angajamente legale se avizează de directorii generali/directorii generali adjuncţi ai Direcţiei generale management resurse umane şi ai Direcţiei generale juridice, iar viza pentru control financiar preventiv propriu se acordă de directorul general/directorul general adjunct al Direcţiei generale financiare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 324 din data de 5 mai 2014