ORDIN nr. 467 din 22 aprilie 2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale
În baza prevederilor art. 104 alin. (3), (4) şi (5) şi art. 228 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Inspecţia fiscală poate fi suspendată şi reluată în condiţiile şi pentru motivele prevăzute prin prezentul ordin.
Art. 2
Inspecţia fiscală poate fi suspendată când este îndeplinită una din următoarele condiţii, ori de câte ori sunt motive justificate şi numai dacă apariţia acesteia nu permite finalizarea inspecţiei fiscale, astfel:
a)pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucişate, în vederea verificării suspiciunilor identificate în legătură cu documentele şi operaţiunile impozabile ale contribuabilului supus inspecţiei fiscale;
b)pentru ducerea la îndeplinire a unor măsuri cuprinse în "Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" care sunt în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale în derulare;
c)pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d)pentru efectuarea unei expertize, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării stării de fapt fiscale;
e)pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane sau stabilirii realităţii unor tranzacţii;
f)la solicitarea scrisă a contribuabilului, ca urmare a apariţiei unei cauze justificate, confirmată de echipa de inspecţie fiscală. Pe parcursul unei inspecţii fiscale contribuabilul poate solicita suspendarea acesteia numai o singură dată;
g)pentru solicitarea unor informaţii suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;
h)pentru solicitarea elaborării şi prezentării dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz;
i)la solicitarea structurii din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează activitatea de inspecţie fiscală, pentru valorificarea unor informaţii din documente:
1.rezultate din alte acţiuni de inspecţie fiscală;
2.primite de la alte instituţii ale statului;
3.obţinute de la terţi;
j)pentru soluţionarea contestaţiei formulate împotriva unui act administrativ fiscal emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;
k)pentru solicitarea de informaţii sau documente de la alte instituţii sau terţi, în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale, ori pentru finalizarea altor acţiuni de control la acelaşi contribuabil care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;
l)în cazul în care, la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale, reprezentantul legal al contribuabilului nu este prezent la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale şi nici nu a desemnat un împuternicit să îl reprezinte în relaţia cu organele fiscale;
m)când finalizarea inspecţiei fiscale depinde, în tot sau în parte, de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a atacării unei decizii emise în soluţionarea contestaţiilor, prin care s-a dispus desfiinţarea unui act administrativ fiscal;
n)pentru emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile în legătură cu un act administrativ fiscal, emis anterior, pentru acelaşi contribuabil, care poate influenţa rezultatele inspecţiei fiscale în curs;
o)pentru efectuarea verificărilor la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic, considerat în sensul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Propunerea de suspendare va fi făcută în scris de către organele de inspecţie fiscală prin întocmirea unui referat, supus avizării şefului de serviciu coordonator.
(2)Referatul va conţine unul din motivele prevăzute la art. 2 care stau la baza propunerii de suspendare, precum şi acţiunile care urmează a se efectua.
(3)În cazul avizării favorabile, referatul va fi supus aprobării conducătorului inspecţiei fiscale competent.
Art. 4
Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie fiscală va fi comunicată, în scris, contribuabilului.
Art. 5
Reluarea inspecţiei fiscale se va face în funcţie de motivul care a determinat suspendarea, în următoarele condiţii:
a)pentru art. 2 lit. a), după:
1 - data primirii procesului-verbal cuprinzând rezultatele controlului încrucişat;
2 - data primirii adresei de înştiinţare de la structura care urma să efectueze controlul încrucişat, prin care sunt prezentate demersurile întreprinse, precum şi motivele neefectuării controlul încrucişat;
3 - împlinirea unui termen de 120 de zile de la data solicitării controlului încrucişat;
b)pentru art. 2 lit. b), după:
1 - data primirii comunicării privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu obiectul inspecţiei fiscale;
2 - expirarea termenului stabilit de organele de inspecţie fiscală, în cazul în care măsurile dispuse nu au fost duse la îndeplinire;
c)pentru art. 2 lit. c), după:
1 - data aprobării deciziei Comisiei fiscale centrale;
2 - data de primire a comunicării Secretariatului Comisiei fiscale centrale, că solicitarea nu întruneşte condiţiile pentru includerea pe ordinea de zi;
d)pentru art. 2 lit. d), după data primirii raportului de expertiză;
e)pentru art. 2 lit. e), după data primirii răspunsului cu privire la identificarea unor persoane implicate în tranzacţiile verificate sau stabilirea realităţii unor tranzacţii;
f)pentru art. 2 lit. f), după data aprobată de organul de inspecţie fiscală ca termen-limită de suspendare a inspecţiei fiscale;
g)pentru art. 2 lit. g), după:
1 - data primirii datelor suplimentare de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încheiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;
2 - împlinirea unui termen de 6 luni de la data solicitării de date de la autorităţile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care România are încleiate convenţii internaţionale pentru schimburi de informaţii în scopuri fiscale;
h)pentru art. 2 lit. h), după data stabilită pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer sau a dosarului tranzacţiei, după caz;
i)pentru art. 2 lit. i), după data primirii, de către structura teritorială, a documentelor pentru care s-a aprobat suspendarea;
j)pentru art. 2 lit. j), după data comunicării deciziei privind soluţionarea contestaţiei;
k)pentru art. 2 lit. k), după:
1 - data primirii informaţiilor sau documentelor de la alte instituţii ori terţi;
2 - data finalizării, la acelaşi contribuabil, a altei acţiuni de control pentru care s-a suspendat inspecţia fiscală;
3 - împlinirea unui termen de 90 de zile de la data solicitării de informaţii sau documente, dacă acestea nu au fost primite;
l)pentru art. 2 lit. l), după:
1 - data prezentării la sediul organului fiscal a reprezentantului legal al contribuabilului sau a împuternicitului desemnat să îl reprezinte;
2 - împlinirea unui termen de 30 de zile de la data prevăzută pentru începerea inspecţiei fiscale;
m)pentru art. 2 lit. m), după data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă;
n)pentru art. 2 lit. n), după data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă şi irevocabilă;
o)pentru art. 2 lit. o), după data primirii proceselor-verbale întocmite la ceilalţi membri ai grupului fiscal unic.
Art. 6
(1)Informaţiile, documentele sau alte înscrisuri primite după termenele-limită prevăzute la art. 5 lit. a) pct. 3, lit. g) pct. 2 sau lit. k) pct. 3, dar înainte de data emiterii actului administrativ fiscal, reprezintă alte mijloace de probă pe care organele de inspecţie fiscală le vor utiliza în fundamentarea constatărilor.
(2)În cazul inspecţiei fiscale reluate în condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) pct. 3, lit. g) pct. 2 sau lit. k) pct. 3, organul de inspecţie fiscală este îndreptăţit să aprecieze relevante stărilor de fapt fiscale, fundamentate pe constatările care au stat la baza solicitărilor respective, dacă informaţiile, documentele sau înscrisurile nu sunt primite până la data finalizării acesteia.
(3)Informaţiile, documentele sau alte înscrisuri primite după data emiterii actului administrativ fiscal, în condiţiile în care acestea conţin date suplimentare necunoscute organelor de inspecţie fiscală, la data efectuării verificărilor şi care pot influenţa rezultatele inspecţiei fiscale, pot sta la baza emiterii deciziei conducătorului inspecţiei fiscale de reverificare a perioadei în cauză, în condiţiile legii.
Art. 7
În cazul în care, după suspendarea unei acţiuni de inspecţie fiscală, au fost identificate circuite de fraudare a bugetului general consolidat sau au fost constatate fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni de evaziune fiscală, prin excepţie de la prevederile art. 5 lit. a) pct. 3, lit. g) pct. 2 sau lit. k) pct. 3, inspecţia fiscală se va relua numai după primirea informaţiilor, documentelor sau a altor înscrisuri solicitate, iar organul fiscal solicitant va fi informat, de îndată, pentru a nu finaliza inspecţia fiscală.
Art. 8
(1)În oricare din situaţiile prevăzute de art. 5, reluarea inspecţiei fiscale se va face pe baza referatului întocmit de echipa de inspecţie fiscală, care va conţine propuneri privind îndeplinirea condiţiei de reluare a inspecţiei fiscale şi tratamentul fiscal aplicabil situaţiei care a stat la baza suspendării. Referatul va fi supus avizării şefului de serviciu coordonator şi aprobării conducătorului inspecţiei fiscale competent.
(2)Data reluării inspecţiei fiscale va fi comunicată în scris contribuabilului.
Art. 9
(1)Acţiunile de inspecţie fiscală suspendate în baza prevederilor art. 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale se vor relua în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 7.
(2)Pentru acţiunile de inspecţie fiscală de la alin. (1), termenele prevăzute de art. 5 lit. a) pct. 3, lit. g) pct. 2 sau lit. k) pct. 3 încep să curgă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 10
Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 11
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2010.
Art. 12
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 8 mai 2013