ORDIN nr. 360 din 14 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. EN 2.151/2013,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
"Art. 41
(1) Denumirea specialităţii «Recuperare, medicină fizică şi balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».
(2) Denumirea specialităţii «Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă».
(3) Modificarea denumirii specialităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică promoţiei 2013 şi ulterioare de medici confirmaţi rezidenţi în aceste specialităţi.
(4) Formarea în specialităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală în vigoare la data confirmării în rezidenţiat."
2.Articolul 7 se abrogă.
3.Articolul 8 se abrogă.
4.Articolul 9 se abrogă.
5.Articolul 10 se abrogă.
6.În anexă, la punctul I "Domeniul Medicină", I.1 "Specialităţi clinice", I.1.1 "Grupa specialităţilor medicale", numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"29.

Reabilitare medicală

4 ani"

7.În anexă, la punctul I "Domeniul Medicină", I.1 "Specialităţi clinice", I.1.2 "Grupa specialităţilor chirurgicale", numărul curent 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"35.

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

5 ani"

8.În anexă, la punctul I "Domeniul Medicină, I.1 "Specialităţi clinice", I.1.2 "Grupa specialităţilor chirurgicale", după numărul curent 40 se introduce un nou număr curent, numărul curent 401, cu următorul cuprins:

"401.

Ortopedie pediatrică

5 ani"

9.În anexă, la punctul I "Domeniul Medicină", I.4 "Lista specialităţilor care asimilează specialităţi în care accesul la formare este sistat" se abrogă.
Art. II
Direcţia generală resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 21 martie 2013