HOTĂRÂRE nr. 19 din 4 aprilie 2016 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii
În baza prevederilor art. 51 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 30 martie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Contribuţia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, denumită în continuare asigurarea RCA, la Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, aferentă anului 2016, este stabilită la cota procentuală de 2,00 % din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.
(2)Sumele ce reprezintă contribuţia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare. În documentele de plată a contribuţiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.
Art. 2
(1)Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale aplicabile în materia colectării creanţelor bugetare.
(2)Majorările de întârziere se virează în contul Fondului.
(3)Documentele de plată privind majorările de întârziere trebuie să precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.
Art. 3
(1)Fondul are obligaţia urmăririi încasării contribuţiei, respectării prevederilor legale privind calculul contribuţiei datorate, precum şi al majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.
(2)Fondul va prezenta Autorităţii de Supraveghere Financiară, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contribuţia la Fond şi la majorările de întârziere datorate.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 22 aprilie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 293 din data de 18 aprilie 2016