ACORD din 1 iulie 2015 DE GESTIONARE ARIERATE între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări
Acest Acord a intervenit între: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care au acţionat prin intermediul ministerelor menţionate în anexa la prezentul Acord (în cele ce urmează "Acordul de garantare" sau "Garanţia") de părţile semnatare listate în paginile cu semnături (fiecare în parte "garant" şi împreună "garanţii" sau "statele membre")
şi
Banca Europeană pentru Investiţii, cu sediul în Bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Ducatul Luxembourg, reprezentată prin domnul Werner Hoyer ("Banca")
unde:
1.Garanţii sunt părţi constituite la Acordul de garantare încheiat cu Banca la data menţionată în acord (în cele ce urmează "Acordul de garantare" sau "Garanţie") pentru împrumuturile efectuate de către Bancă din resursele proprii în cadrul Acordului intern semnat la Luxemburg şi Bruxelles în zilele de 24 şi respectiv 26 iunie 2013 cu privire la finanţarea ajutorului comunitar în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 şi de asemenea în conformitate cu Acordul de parteneriat semnat la Cotonou (Benin) în data de 23 iunie 2000 între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia şi statele africane, din Caraibe şi Pacific, cu modificările aduse mai întâi la Luxemburg în data de 25 iunie 2005 şi revizuit ulterior pentru a doua oară la Ouagadougou în data de 22 iunie 2010, precum şi cu privire la alocarea asistenţei financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări în cazul cărora se aplică partea a patra din Tratatul CE, conform Deciziei Consiliului 2001/822/EC din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (cu modificările şi înlocuirile ulterioare).
2.Acordul de garanţie prevede preluarea de către garanţi a drepturilor şi despăgubirilor Băncii faţă de Debitorul garantat, în măsura în care garanţii efectuează o plată în cadrul Acordului de garantare.
3.Garanţii şi Banca doresc, prin intermediul prezentului Acord (în Acordul de garantare "Acord Cotonou III pentru gestionarea arieratelor") să stabilească prevederi şi proceduri pentru recuperarea creanţelor în legătură cu sumele subrogate.
4.Prezentul Acord pune de asemenea în aplicare Garanţia care prevede obligaţia Băncii şi a garantului de a semna un acord de administrare şi gestionare a împrumutului, atunci când un garant se subrogă drepturilor şi despăgubirilor Băncii cu privire la un împrumutul respectiv.
Prezentul Acord nu împiedică încheierea de către Bancă şi garanţi a unor acorduri specifice în vederea gestionării anumitor împrumuturi individuale.
Prin prezentul Acord, părţile au convenit după cum urmează:
Art. 1: Definiţii
În cadrul prezentului Acord:
"Acord" înseamnă acest Acord pentru gestionarea arieratelor.
"Data solicitării" înseamnă data la care garanţii sunt solicitaţi în conformitate cu prevederile Acordului de garantare.
"Cursul de schimb la data solicitării" înseamnă, cu privire la orice valută, cursul de schimb dintre euro şi valuta respectivă, publicat de Banca Centrală Europeană la ora 2 pm, ora din Frankfurt cu 5 zile lucrătoare BEI înainte de Data solicitării.
"Împrumutat" are semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Data nerespectării obligaţiei contractuale" înseamnă data scadentă a unei sume datorate de către Debitorul garantat în cadrul unui Acord de împrumut, pentru care nu s-a efectuat nicio plată.
"Valoarea unei obligaţii contractuale nerespectate" înseamnă o sumă datorată de către un Debitor garantat în cadrul unui Acord de Împrumut, a cărei dată scadentă a trecut fără ca plata să fie efectuată.
"Zi lucrătoare BEI" înseamnă o zi în care Banca este deschisă pentru desfăşurarea obişnuită a activităţii, în Luxemburg.
"Operaţiune de finanţare BEI" are semnificaţia atribuită în Acordul de garanţie.
"Acordul de garantare" sau "Garanţie" are semnificaţia atribuită în primul preambul.
"Debitor garantat" are semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Plată garantată" înseamnă o plată efectuată de către un garant către Bancă în contul Sumelor garantate prin Garanţie.
"Sumă/e garantată/e" cu semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Tară Gazdă" are semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Împrumut" are semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Acord de împrumut" are semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Contul de acoperire a pierderilor din Împrumut" sau "CAPI" înseamnă un cont în euro care va fi constituit de către Bancă în numele garanţilor, cu scopul de a reduce riscurile asumate de către statele membre în cadrul acestei Garanţii şi care va fi gestionat în conformitate cu prevederile şi condiţiile stabilite periodic de către organismele de guvernare ale Băncii. CAPI va fi constituit din (i) veniturile obţinute din aplicarea preţurilor de risc asupra Operaţiunilor de finanţare BEI aşa cum au fost aprobate de organismele de guvernare ale Băncii în conformitate cu regulile proprii stabilite periodic, (ii) sume recuperate şi (iii) dobânda creditului care se va calcula la rata zilnică a dobânzii, se va plăti lunar şi va fi determinată şi notificată de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile prevăzute periodic de către organismele de guvernare ale Băncii. CAPI va fi debitat cu (i) Plăţile garantate, conform prezentului Acord, şi (ii) Comisionul de administrare a recuperării, cu condiţia existenţei în cont a unor fonduri suficiente.
"Contul de solicitare a statului membru" ori "CSSM" înseamnă un cont denominat în euro care se va constitui de către Bancă pe numele fiecărui garant şi care va fi gestionat în concordanţă cu prevederile şi condiţiile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii. Conturile CSSM vor fi debitate cu (i) Plăţile garantate, în conformitate cu prezentul Acord, (ii) dobânda la datorie care va fi calculată luând în considerare rata zilnică a dobânzii şi se va plăti lunar, pe baza determinării şi notificării de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii şi (iii) Comisionul de administrare a recuperării. Conturile CSSM vor fi creditate de către garanţi cu (i) valorile echivalente ale Plăţilor garantate aşteptate conform Acordului de garantare; (ii) sumele pentru orice sold negativ şi dobânda la credit acumulată şi de către Bancă cu (i) sumele recuperate şi (ii) dobânda la credit calculată la o rată zilnică a dobânzii, pentru care plata se face lunar, pe baza determinării şi notificării de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii.
"Comisionul de administrare a recuperării" sau "Comisionul" înseamnă un comision definit conform articolului 5 din prezentul Acord.
"Sume recuperate" înseamnă părţile din suma subrogată efectiv recuperate de către Bancă şi plătite acesteia.
"Cursul de schimb la data recuperării" înseamnă cursul de schimb dintre euro şi valuta în care este denominată suma recuperata din valoarea unei obligaţii contractuale nerespectate, curs care se publică de către Banca Centrală Europeană la ora 2 pm, ora oraşului Frankfurt după 5 zile lucrătoare BEI de la data la care suma relevantă este recuperată şi la dispoziţia Băncii.
"Garanţia terţă" va avea semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Terţ garant" va avea semnificaţia atribuită în Acordul de garantare.
"Suma subrogată" înseamnă o sumă la care garanţii au dreptul ca urmare a unei plăţi efectuate de către garanţi, către Bancă, în cadrul Garanţiei.
În prezentul Acord, dacă nu se specifică altceva prin context:
a)titlurile reprezintă doar o convenţie şi nu afectează interpretarea acestui Acord:
b)cuvintele la singular includ şi semnificaţia acestora la plural şi invers; şi
c)orice trimitere la textul unui articol, o parte sau o anexă reprezintă o trimitere la un articol, parte sau anexă din prezentul acord.
Art. 2: Sfera de cuprindere a Acordului
2.01.Prezentul Acord stabileşte prevederile şi procedurile pentru recuperarea creanţelor din sumele subrogate.
2.02.Prezentul Acord se va aplica oricăror garanţii acordate de către garanţi Băncii, cu privire la Sumele garantate, cu condiţia ca garanţii şi Banca să convină acest lucru în scris. Părţile declară că sunt de acord cu aceasta, cu privire la orice amendament la prezentul Acord care ar putea interveni ulterior cu consimţământul părţilor.
2.03.Fiecare garant confirmă propriile obligaţii aşa cum reies din Acordul de garanţie şi numeşte Banca pentru administrarea sumelor subrogate în scopul efectuării recuperării în conformitate cu prevederile şi condiţiile stabilite în prezentul Acord.
Art. 3: Condiţii de plată
3.01.Atunci când, într-un acord de împrumut, apare valoarea unei obligaţii nerespectate care rămâne neachitată pe o perioadă de aproximativ 5 luni, Banca va executa Garanţia pentru suma respectivă.
3.02.Banca va executa Garanţia pentru suma garantată în conformitate termenii din Acordul de garantare şi în baza acestora. Sumele garantate solicitate de către Bancă în baza Garanţiei vor fi exprimate în euro şi se vor calcula ţinând cont de cursul de schimb la data solicitării privind executarea Garanţiei. Termenul în care garanţii trebuie să efectueze plata unei sume garantate va fi cel specificat în Acordul de garantare.
3.03.Banca va aplica fondurile existente în CAPI pentru achitarea Sumei garantate la Data solicitării privind executarea Garanţiei. În cazul în care fondurile existente în CAPI nu sunt suficiente pentru a achita în întregime Suma garantată, Banca va retrage, la Data solicitării privind executarea Garanţiei, din fiecare dintre conturile CSSM o sumă proporţională cu participarea fiecăruia dintre garanţi conform Garanţiei. Dobânda la datorie se va acumula şi se va achita pentru orice sold negativ al CSSM care decurge de aici. Fiecare garant are obligaţia de a achita Băncii valoarea soldului negativ din contul propriu CSSM conform solicitării respective, în termenul de plată impus garanţilor pentru Suma garantată, conform celor prevăzute în Garanţie. Dobânda la datorie acumulată în conturile CSSM se va achita de către garanţi în fiecare an până cel mai târziu la 31 decembrie.
3.04.Banca va emite un extras de cont pentru fiecare solicitare de executare a unei Garanţii, informând garantul cu privire la sumele aplicate atât din CAPI, cât şi din CSSM în contul Sumelor garantate şi cu privire la soldul corespunzător conturilor CAPI şi CSSM.
3.05.Până la 30 aprilie în fiecare an, Banca va furniza fiecărui garant un raport în care va specifica:
(i)o estimare non-exhaustivă a solicitărilor în contul Garanţiei pe care Banca le preconizează pentru anul calendaristic curent; şi
(ii)procedura sau procedurile de recuperare iniţiate în contul şi în numele garantului în anul calendaristic precedent.
În plus, Banca va pune la dispoziţia garanţilor, în fiecare lună, extrasele de cont electronice aferente conturilor CAPI şi CSSM.
Art. 4: Procedura după recuperare
4.01.La recuperarea de către Bancă a oricărei părţi dintr-o sumă subrogată în contul garanţilor, Banca va plăti fără întârziere nejustificată, în contul CAPI, o sumă echivalentă sumelor aplicate din CAPI pentru achitarea valorii unei obligaţii nerespectate, reţinând contravaloarea comisionului datorat conform articolului 5. Sumele rămase se vor redistribui în conturile CSSM proporţional cu participarea corespunzătoare a acestora, conform celor prevăzute în Garanţie, scăzând valoarea comisionului datorat conform articolului 5. Banca va face conversia în euro, dacă este cazul, a sumelor recuperate aplicând în acest scop cursul de schimb la data recuperării.
4.02.În situaţiile descrise în articolul 5.05 din Garanţie şi dacă acest lucru este solicitat de către garanţi, în cazul în care se constată că valoarea unui depozit sau a unui activ financiar echivalent s-a diminuat la data la care acest depozit sau activ financiar echivalent pus la dispoziţie de către Debitorul garantat pentru împrumuturile din Ţara gazdă, ca fiind suma subrogată, a devenit transferabil sau convertibil, Banca va face uz de orice drepturi sau despăgubiri instituite conform acordului-cadru intervenit între Banca şi Guvernul gazdă şi decurgând din acesta, în vederea încercării de a recupera o sumă echivalentă cu valoarea deprecierii.
4.03.Cu respectarea instrucţiunilor emise de un Debitor garantat, Banca poate aloca orice sumă recuperată în contul unei valori a unei obligaţii nerespectate datorată de către acesta pentru achitarea acesteia sau oricărei altei valori a unei obligaţii nerespectate datorate de către Debitorul garantat. În acest scop, Banca poate aplica conversia monetară considerată necesară.
Art. 5: Remunerarea Băncii
5.01.În vederea remunerării serviciilor furnizate de către Bancă garanţilor, în cadrul prezentului Acord, ca şi pentru acoperirea oricărui risc temporar decurgând din cursul de schimb, fiecare Garant în parte va achita Băncii partea care îi revine din Comisionul de administrare a recuperării.
Comisionul se va calcula la o rată de 2% p.a. care poate fi modificată şi notificată de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite periodic de către organismele de guvernare ale Băncii şi se va aplica de către Bancă de la o zi la alta la valoarea neachitată a oricărei Sumei garantate, minus orice recuperări obţinute. Comisionul se va achita pe perioada cuprinsă între data scadentă a valorii unei obligaţii nerespectate şi data la care are loc recuperarea de către Bancă a ultimei sume restante din această valoare.
Comisionul va fi calculat luând în considerare luna de 30 zile şi anul ca fiind de 360 zile.
Comisionul se va achita într-o singură plată la fiecare dată la care are loc recuperarea unei părţi din Suma garantată. Comisionul se va plăti în euro şi se va calcula ţinând cont de cursul de schimb de la data recuperării.
5.02.După o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului Acord, iar ulterior la intervale periodice convenabile, Banca va propune, în cazul în care consideră necesar, modificarea ratei de calcul pentru comisionul menţionat în acest articol 5. Această modificare va ţine cont de modificarea volumului de muncă pe care îl presupune execuţia prezentului Acord, precum şi de alţi factori relevanţi. Modificarea se poate face în sensul reducerii sau majorării acestei rate. Orice modificare de reducere a ratei va avea efect imediat. Orice modificare în sensul majorării ratei va intra în vigoare odată cu primirea de către Bancă a consimţământului a 75% dintre garanţi, procent care se calculează conform celor prevăzute în articolul 9. Garanţii au obligaţia de a nu amâna sau refuza în mod nejustificat acordarea acestui consimţământ.
Art. 6: Descărcarea responsabilităţii de administrare
6.01.Banca va fi eliberată de responsabilitatea de administrare a unei sume subrogate în următoarele situaţii:
a)atunci când, în urma unei decizii care are consimţământul garanţilor care deţin cel puţin 75% din valoarea drepturilor agregate ale garanţilor asupra sumei subrogate, determinată conform articolului 9, garanţii autorizează Banca să suspende/abandoneze orice acţiune în legătură cu aceasta, alta decât remiterea sumelor recuperate; sau
b)atunci când Banca renunţă la responsabilităţile sale cu privire la o sumă subrogată prin notificarea în acest sens a garanţilor care se poate face în orice moment ulterior (i) împlinirii a 12 luni de la data scadentă a plăţii şi (ii) data care corespunde împlinirii a nouă luni de la data scadentă a ultimei plăţi programate conform Acordului de împrumut relevant; sau
c)atunci când Banca modifică termenii unui acord cu un Debitor garantat conform articolului 4.02 din Garanţie, iar această modificare are efectul de a reduce sau şterge o Sumă garantată şi/sau subrogată, cu condiţia ca în legătură cu aceasta Banca să fi acţionat în orice moment în conformitate cu articolul 4.01 din Garanţie.
6.02.În sensul articolului 6(a), Banca îşi va suspenda acţiunea vizând Debitorul garantat de la data la care Banca este în posesia consimţământului suficient pentru a forma majoritatea necesară sau, după caz, data la care Banca transmite garanţilor notificarea de renunţare, cu condiţia ca suspendarea să nu prejudicieze obligaţia Băncii de a reţine obligaţia Debitorului garantat cu privire la valoarea unei obligaţii nerespectate şi să nu prejudicieze obligaţia Băncii de a menţine conturile în legătură cu valoarea unei obligaţii nerespectate care decurge din prezentul Acord. Banca va informa neîntârziat garanţii în privinţa suspendării. Suspendarea este ireversibilă.
6.03.Dacă Banca se descarcă de responsabilitatea sa de recuperare a unei sume subrogate, garanţii vor plăti valoarea reziduală a comisionului acumulat până la data descărcării. Cu toate acestea, dacă Banca este eliberată de responsabilitate în legătură cu o sumă subrogată ca urmare a unui program general de descărcare, de exemplu programul pentru ţările sărace cu un grad foarte mare de îndatorare ["heavily indebted poor countries" (HIPC)], Comisionul de administrare a recuperării se va achita la rata de 1% p.a., supusă modificării prin notificare de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii, şi nu la rata menţionată în articolul 5. Comisionul rezidual se plăteşte şi se va debita din contul CAPI şi/sau conturile CSSM în termen de 2 luni de la data încetării responsabilităţii Băncii, în conformitate cu notificarea făcută garanţilor de către Bancă.
Art. 7: Taxe şi cheltuieli
7.01.Garanţii vor despăgubi Banca pentru toate impozitele achitate de către Bancă în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în cadrul prezentului Acord. Banca va ţine cont de orice eventuală rambursare a impozitelor din alte surse.
7.02.Suplimentar faţă de comisioanele datorate conform articolului 5, garanţii, proporţional cu participarea fiecăruia la Sumele garantate şi în limita cumulată a 2% din valoarea unei obligaţii nerespectate stabilită în articolul 1.01 din Garanţie, vor despăgubi Banca pentru toate cheltuielile externe efectuate în mod rezonabil de către Bancă. Limita menţionată nu se aplică în situaţia în care Banca transmite garanţilor o notificare scrisă prealabilă în care se specifică că sunt considerate de natură a majora suma netă recuperată. Această despăgubire se va limita la cheltuielile necesare pentru obţinerea de servicii de consiliere şi alte servicii de la terţi, care altfel nu pot fi furnizate de către Bancă în mod rezonabil. Banca poate deduce aceste cheltuieli din orice sumă recuperată dintr-o sumă subrogată. Banca va da socoteală în acest sens garanţilor. Obligaţiile garanţilor apar după eşuarea tuturor încercărilor Băncii, pe o perioadă de 90 zile, de a obţine rambursarea cheltuielilor de la Debitorul garantat. Banca va continua să încerce obţinerea rambursării de la Debitorul garantat, independent de plata garanţilor.
Art. 8: Lege şi jurisdicţie
8.01.Acest Acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu principiile generale comune legilor din statele membre. Orice dispută intervenită între părţile semnatare ale prezentului Acord care nu poate fi rezolvată prompt şi amiabil va fi înaintată la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 272 din Tratatul de funcţionare a CE.
Art. 9: Amendamente
9.01.Orice amendament la prezentul Acord se va face cu acordul Băncii şi prin decizia favorabilă a 75% ca pondere a garanţilor, calculată luând în considerare contribuţia procentuală a fiecărui garant la capitalul Băncii. Fiecare garant este de acord în mod individual cu obligaţia care îi revine prin amendamentul astfel aprobat.
Art. 10: Notificări şi comunicări
10.01.Notificările şi alte comunicări către garanţi sau Bancă vor fi trimise prin poştă cu confirmare de primire sau alte modalităţi acceptate de comunicare la adresele destinatarilor, după cum urmează:
Pentru garant: Adresa din anexa 1
Pentru Bancă: 100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
Orice modificare de adresă faţă de cele menţionate mai sus va avea efect doar după notificarea în scris adresată celeilalte părţi.
Preambulurile şi anexele fac parte integrantă din acest Acord.
Art. 11: Semnarea Acordului
11.01.Prezentul Acord va constitui obligaţie contractuală pentru fiecare garant imediat după semnarea de către acesta a prezentului Acord, sau, după caz, ratificarea Acordului, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
11.02.Textele autentice ale prezentului Acord vor fi în limbile engleză, franceză şi germană. Fiecare garant poate semna în oricare dintre aceste trei limbi.
11.03.Acest Acord se va semna în mai multe exemplare, fiecare garant urmând să semneze două originale şi să le transmită Băncii. Banca va returna garantului un original semnat de către Bancă. Banca va produce o copie conformă cu originalul în limba engleză.
Drept mărturie a celor de mai sus, părţile au semnat prezenta Garanţie prin reprezentantul autorizat.
Semnătura în numele Regatului Belgiei
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Bulgaria
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Cehia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Regatului Danemarcei
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Federale Germania
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Portugalia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Irlanda
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Elene
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Regatului Spania
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Franceze
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Croaţiei
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Italia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Cipru
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Portugalia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Lituania
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Ducatului Luxemburg
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Ungaria
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Malta
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Regatului Olandei
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Austria
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Polonia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Portugalia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii România
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Slovenia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Slovacia
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Republicii Finlanda
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Regatului Suediei
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
Semnătura în numele Băncii Europene pentru Investiţii
de către: ...................
data: ...................
Numele semnatarului: ...................
ANEXA nr. 1: Lista adreselor în scopul articolului 10

REGATUL BELGIEI

Service Public Federal Finances

Administration de la Tresorerie

Questions Financieres Internationales et Europeennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

REPUBLICA BULGARIA

Ministerul Finanţelor

Direcţia pentru Instituţii Financiare Internaţionale şi Cooperare Departamentul pentru Instituţii Financiare Europene

Str. Rakovsky nr. 102

1040 Sofia

Republica Bulgaria

REPUBLICA CEHIA

Ministerstvo financi

Mezinarodni vztahy

Letenska 15

CZ-118 10 Praha 1

REGATUL DANEMARCEI

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

Bundesministerium der Finanzen,

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

REPUBLICA ESTONIA

Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1

EE- 15006 Tallinn

IRLANDA

Department of Finance

International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

IE-Dublin 2

REPUBLICA ELENĂ

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Oficiul de Stat al Contabilităţii Generale

Direcţia 25

Str. Panepistimiou 25

GR-10165 Atena

REGATUL SPANIA

Ministerio de Economia y Competitividad,

Secretaria General del Tesoro y Politica Financiera,

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28071 Madrid

REPUBLICA FRANCEZĂ

Ministere de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Direction general du Tresor et de la Politique Economique

Service des politiques macroeconomiques et des affaires europeennes

Teledoc 652

139, rue de Bercy,

FR-75572 Paris CEDEX 12

REPUBLICA CROAŢIA

Ministerul Finanţelor

Katanciceva nr. 5

HR-10000 Zagreb

REPUBLICA ITALIA

Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento del Tesoro,

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

REPUBLICA CIPRU

Ministerul Finanţelor

Divizia pentru Finanţe şi Investiţii

Str. Michael Karaoli şi Grigori Afxentiou

CY-1439 Nicosia

REPUBLICA LETONIA

Latvijas Republikas Finansu Ministrija

Smilsu iela 1

LV -1919, Riga

REPUBLICA LITUANIA

Lietuvos Respublikos Finansu Ministerija

Lukiskin 2

LT-01512 Vilnius

DUCATUL LUXEMBURG

Ministere des Finances,

3, rue de la Congregation,

L-2931 Luxembourg

UNGARIA

Nemzetgazdasagi Miniszterium

1051 Budapest, Jozsef nador ter 2-4

REPUBLICA MALTA

Miniseru tal-Finanzi, I-Ekonomija u Investiment

Maison Demandois

MT-Valletta VLT 2000

REGATUL OLANDEI

Ministerie van Financien

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CW Den Haag

REPUBLICA AUSTRIA

Bundesministerium fur Finanzen

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmarkte

Johannesgasse 5

A-1010 Wien

REPUBLICA POLONIA

Ministerstwo Finansow

UI. Swietokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

REPUBLICA PORTUGALIA

Ministerio das Financas

Direccăo Geral do Tesouro

Rua da Alfandega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

ROMÂNIA

Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia Generală Relaţii Financiare Internaţionale

Str. Apolodor nr. 17

RO-sector 5, Bucureşti

REPUBLICA SLOVENIA

Ministrstvo za Finance

Zupanciceva 3

SI-1502 Ljubljana

REPUBLICA SLOVACIA

Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky

Sekcia medzinarodnych vzt'ahov

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

REPUBLICA FINLANDA

Ulkoasiainministerio

Kehityspoliittinen osasto

Yleisen Kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikko

Katajanokanlaituri 3

FIN-00161 Helsinki

REGATUL SUEDIEI

Finandepartementet/Ministerul Finanţelor,

Internationella avdelningen/Departamentul Internaţional

Drottninggatan 21

S-10333 Stockholm

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD

The Head of Europe Department,

Department for International Development,

22 Whitehall

UK-London SW1A 2EG

United Kingdom

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 20 iulie 2016