ORDIN nr. 342 din 17 martie 2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică
Având în vedere Procesul-verbal nr. 37 din 23 februarie 2016 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,
în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:
a)elementele de identificare a organismului;
b)perioada de valabilitate a notificării;
c)familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.440/2013 pentru desemnarea Societăţii Comerciale CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 21 august 2013, se abrogă.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ:
Denumirea organismului: Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP
Adresa: Bd. Preciziei nr. 6, sectorul 6, Bucureşti
Tel.: +40(21)318.88.84/93
Fax: +40(21)318.88.76/94
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).
Funcţiile îndeplinite de organism:

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/555 CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi pentru zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 413-1:2011

CP

97/555 CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Cimenturi de aluminat de calciu (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14647:2005

EN 14647:2005/AC:2006

CP

97/555 CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

. Varuri pentru construcţii

- varuri calcice;

- varuri dolomitice;

- varuri hidraulice;

- varuri hidraulice naturale;

- varuri formulate.

(pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2010

CPF

97/555 CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

Cimenturi speciale, incluzând:

- cimenturi cu căldură de hidratare redusă;

- ciment rezistent la sulfaţi;

- ciment alb;

- ciment rezistent la apă de mare;

- ciment cu conţinut redus de alcali. (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14216:2004

CP

97/555 CE

Cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici (1/1):

Cimenturi obişnuite, incluzând:

- ciment Portland

- cimenturi Portland compozite:

ciment Portland de zgură

ciment Portland autoclavizat (cu praf de silice)

ciment Portland cu puzzolană naturală

ciment Portland cu cenuşă zburătoare

ciment Portland cu şist calcinat

ciment Portland cu adaos de calcar

ciment Portland compozit

- cimenturi de furnal

- cimenturi puzzolanice

(prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 197-1:2011

CP

97/740 CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3):

. Mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial (în pereţi, stâlpi şi compartimentări)

Sistem 2+

EN 998-2:2010

CPF

99/469 CE

Produse aferente betonului, mortarului şi pastei de ciment (1/2):

. Adaosuri de tip II (pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1+

EN 450-1:2012

CP

99/469 CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (2/2):

Produse de protecţie şi reparare a betonului

(Pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacţie la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2004

CP

99/469 CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2):

Produse de protecţie şi reparare a betonului

(Pentru alte utilizări în clădiri şi în lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2004

CPF

NOTĂ:
CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii.
CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 30 martie 2016