HOTĂRÂRE nr. 842 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
Având în vedere dispoziţiile pct. 2.3 şi ale pct. 16.4 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei Europene din 8 ianuarie 2010,
ţinând seama de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 93 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
a)împiedicarea intenţionată a activităţilor de monitorizare a conformităţii desfăşurate de un auditor de securitate a aviaţiei civile;
b)incapacitatea ori refuzul structurii care face obiectul activităţii de monitorizare a conformităţii de a furniza informaţiile solicitate de un auditor de securitate a aviaţiei civile;
c)netransmiterea la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, de către structura supusă activităţii de monitorizare a conformităţii, a planului de acţiuni pentru remedierea deficienţelor constatate şi/sau pentru aplicarea recomandărilor rezultate în urma unei activităţi de monitorizare a conformităţii, la termenul prevăzut la art. 6 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
d)neremedierea imediată, de către structura supusă activităţii de monitorizare a conformităţii, a deficienţelor constatate în urma unei activităţi de monitorizare a conformităţii sau la termenele indicate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de şeful echipei de audit, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
e)neefectuarea de către structura supusă activităţii de monitorizare a conformităţii, la termenele stabilite, a acţiunilor corective cuprinse în planul de acţiuni pentru remedierea deficienţelor constatate şi/sau pentru aplicarea recomandărilor rezultate în urma unei activităţi de monitorizare a conformităţii, aprobat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi devenit obligatoriu pentru structura respectivă, conform prevederilor art. 6 alin. (11) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
f)efectuarea de către structura supusă activităţii de monitorizare a conformităţii de activităţi specifice, fără remedierea deficienţelor constatate în urma unei activităţi de monitorizare a conformităţii, după expirarea termenelor stabilite în planul de acţiuni aprobat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
g)neaplicarea, la termenele solicitate, a măsurilor dispuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru eliminarea neconformităţii programului de securitate al unei structuri supuse activităţii de monitorizare a conformităţii, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, neconformităţi constatate în exercitarea oricăreia dintre atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. g)-i) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;
h)raportarea cu întârziere, după termenele prevăzute de actele normative în vigoare, a oricărui act de intervenţie ilicită, aşa cum este acesta definit la art. 3 pct. 3.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:
a)contravenţiile prevăzute la lit. c)-e), g) şi h), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
b)contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi f), cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei.
Art. 3
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către auditorii de securitate a aviaţiei civile, împuterniciţi în acest scop prin ordin al ministrului transporturilor, potrivit legii.
Art. 4
Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 2, Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate dispune modificarea, suspendarea sau revocarea documentelor de certificare/autorizare emise pe numele structurii supuse activităţii de monitorizare a conformităţii, dacă situaţia o impune, în conformitate cu reglementările aplicabile în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 766 din data de 14 octombrie 2015