DECIZIE nr. 882 din 6 mai 2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 4 februarie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 269, etaj P, ap. 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2731/11.12.2002, cod unic de înregistrare 15084050/12.12.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al A.S.F. cu numărul RBK-199/15.03.2004,
a constatat următoarele:
1 La data controlului, societatea nu are conducător executiv.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 13 alin. (5) şi art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2 Societatea a notificat cu întârziere vacantarea poziţiei de director executiv şi nu a transmis la autoritatea de supraveghere înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 14 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3 Începând cu data de 1 ianuarie 2014, societatea nu mai deţine o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor valabilă.
Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
4 Societatea a notificat cu întârziere autoritatea de supraveghere cu privire la modificările condiţiilor pe baza cărora s-a obţinut autorizaţia de funcţionare referitoare la închiderea a 2 (două) puncte de lucru. Au fost astfel încălcate prevederile art. 13 alin. (6) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
(1)În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Mamaia nr. 269, etaj P, ap. 1, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2731/11.12.2002, cod unic de înregistrare 15084050/12.12.2002, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al A.S.F, cu numărul RBK-199/15.03.2004.
(2)După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.
(4)Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 2
(1)Împotriva prezentei decizii, Societatea POWER INSURANCE BROKER - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015