ORDIN nr. 4568 din 10 septembrie 2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 iulie 2014 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-1 august 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2014-2015.
Art. 2
Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de Către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 3
Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXĂ:
1.Judeţul Bihor

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/
Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Liceul Tehnologic "Horea"

20/19.06.2014

-

Municipiul Marghita, str. I.L. Caragiale nr. 112, tel.: 0259/362302

Liceal/Nivel 3
(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)
Nivel 4
(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Tehnician în turism

Română

Cu frecvenţă (zi)

2.Municipiul Bucureşti

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân"

20/19.06.2014

-

Str. Feroviarilor nr. 37, sectorul 1, tel.: 021/2242376, fax: 021/2241955, grscccf@yahoo.com

Liceal/Nivel 3
(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Economic

Tehnician în administraţie

Română

Cu frecvenţă (zi)

3.Judeţul Olt

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Auto "Traian Vuia"

19/13.06.2014

-

Municipiul Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 342, tel.: 0353/401702

Liceal/Nivel 3
(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Trans-porturi

-

Tehnician în transporturi auto interne şi internaţionale

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

4.Judeţul Timiş

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Colegiul Tehnic "Henri Coandă"

19/13.06.2014

-

Municipiul Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 37, tel./fax: 0256/226404

Liceal/Nivel 3
(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Servicii

Turism şi alimentaţie

Organizator banqueting

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

5.Judeţul Vâlcea

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

Liceul Tehnologic "Henri Coandă"

19/13.06.2014

-

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Henri Coandă nr. 23, tel.: 0350/405975

Liceal/Nivel 3
(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)
Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

-

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 681 din data de 18 septembrie 2014