ORDIN nr. 16 din 20 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) certificat verde blocat temporar - certificatul verde considerat pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacţionării acestuia pe perioada de blocare."
2.După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:
"Art. 171
(1) Până la data de 10 din cea de-a doua lună a trimestrului n + 1 pentru trimestrul n, ANRE stabileşte şi publică pe site-ul propriu lista cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia.
(2) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzute la alin. (1) se primesc în termen de 3 zile calendaristice de la data publicării acesteia pe site-ul ANRE. Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare."
3.La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) După expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor prevăzut la art. 171 alin. (2), până la data de 15 din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ANRE stabileşte prin decizie lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat."
4.La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) OPCV transmite la ANRE până la data de 5 din cea dea doua lună a trimestrului n + 1 pentru trimestrul n, pe suport hârtie sau în format electronic pdf şi excel, situaţia contului de CV la sfârşitul lunii următoare trimestrului de analiză n din registrul de CV, pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, precum şi o actualizare a acestei situaţii la data de 14 din cea de-a doua lună a trimestrului n + 1 pentru trimestrul n, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2."
5.La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) Până la data de 10 aprilie a anului t+1, ANRE stabileşte şi publică pentru anul de analiză t lista cu operatorii economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia."
6.La articolul 36, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) OPCV transmite la ANRE până la data de 5 aprilie a anului t+1, pe suport hârtie sau în format electronic pdf şi excel, situaţia contului de CV la 31 martie a anului t+1 pentru anul de analiză t din registrul de CV, pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi, precum şi o actualizare a acestei situaţii la data de 14 aprilie a anului t+1, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 5.1. şi 5.2."
7.La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Certificatele verzi blocate temporar pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi pentru anul t sunt deblocate la data publicării ordinului prevăzut la art. 27 alin. (1) şi sunt înregistrate de OPCV în registrul certificatelor verzi «CV valabile» sau «CV expirate», după caz."
Art. II
Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. actualizează Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a certificatelor verzi şi consemnarea în registrul certificatelor verzi a stării certificatelor verzi în concordanţă cu prevederile metodologiei prevăzute la art. I, aşa cum este modificată şi completată prin prezentul ordin, şi o supune spre avizare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. III
Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 323 din data de 27 aprilie 2016