ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115.400/OP din 12 mai 2014 al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării,
ţinând seama de adresele nr. 690.978/2014 şi nr. 690.906/2014 ale Ministerului Finanţelor Publice,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
- Secţiunea nr. 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.
Art. II
Anexele nr. 11 şi 12 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3.
Art. III
- Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
Art. IV
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

ANEXA nr. 1:
- SECŢIUNEA 1: Lucrări şi servicii prestate de către autorităţile publice pentru protecţia mediului

Nr. crt.

Scopul lucrării sau al serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Cuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)

Precizări suplimentare

0

1

2

3

4

1.

Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private (diverse etape) sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Evaluarea iniţială a solicitării

100

 

Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

400

în cazul proiectelor pentru care este obligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapa.

Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului

1.000

 

Etapa de analiză a calităţii raportului evaluării impactului asupra mediului

2.000

 

Revizuirea/Actualizarea acordului de mediu

500

 

2.

Parcurgerea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu sau revizuirea/ actualizarea acesteia (diverse etape)

Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu

1.500

 

Finalizarea programului pentru conformare, după caz

1.000

 

Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei de mediu

250

 

Analiza documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu

6.000

 

Revizuirea/Actualizarea autorizaţiei integrate de mediu

2.500

 

3.

Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe (diverse etape)

Încadrare

500

 

Analiza calităţii raportului:

  

- planuri/programe locale

500

 

- planuri/programe judeţene

1.500

 

- planuri/programe regionale

2.000

 

- planuri/programe naţionale

2.500

 

4.

Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de aplicare în agricultură a nămolului de la epurarea apelor uzate

Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren

150

 

5.

Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare

Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă

Evaluarea dosarului de notificare:

  

- clasele 1 şi 2

1.000

 

- clasele 3 şi 4

7.000

 

Emiterea autorizaţiei:

  

- clasele 1 şi 2

4.000

 

- clasele 3 şi 4

10.000

 

Procedura de revizuire a autorizaţiei pentru MMG/o singură incintă

Evaluarea dosarului de notificare:

  

- clasele 1 şi 2

1.000

 

- clasele 3 şi 4

4.000

 

Emiterea autorizaţiei:

  

- clasele 1 şi 2

4.000

 

- clasele 3 şi 4

6.000

 

Emiterea acordului de import/un singur MMG

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import:

  

- clasele 1 şi 2

5.000

 

- clasele 3 şi 4

15.000

 

6.

Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor privind introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor modificate genetic (OMG)

A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un singur organism/o singură locaţie

Procedura de autorizare/un singur organism/o singură locaţie

Analiza dosarului de notificare

2.000

 

Emiterea autorizaţiei

4.000

 

Procedura simplificată de autorizare

Analiza dosarului de notificare

2.000

 

Emiterea autorizaţiei

6.000

 

Procedura de revizuire a autorizaţiei

Analiza dosarului de notificare

2.000

 

Emiterea autorizaţiei

4.000

 

Emiterea acordului de import/un singur organism

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import

15.000

 

B. Introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic

Analiza dosarului de notificare

7.000

 

Elaborarea raportului de evaluare

85.000

 

Emiterea autorizaţiei

30.000

 

7.

Aprobarea planurilor de eliminare a echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB/PCT

Analiza, verificarea în teren şi aprobarea planului de eliminare

300

 

8.

Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice şi electronice şi a producătorilor de baterii şi acumulatori

Analiza documentaţiei şi înregistrarea în registrul de punere pe piaţă a echipamentelor electrice şi electronice şi în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori

500

 

Actualizarea numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii şi acumulatori şi al producătorilor de echipamente electrice şi electronice

100

 

9.

Parcurgerea procedurii de aprobare pentru transportul deşeurilor

Procedura de aprobare pentru transportul intern de deşeuri periculoase

200

 

Procedura de aprobare pentru importul deşeurilor periculoase destinate valorificării

1.500

 

Procedura de aprobare pentru importul sau tranzitul de deşeuri nepericuloase

100

 

Procedura de aprobare pentru exportul sau tranzitul de deşeuri periculoase

500

 
ANEXA nr. 2: TARIFELE care se încasează de agenţiile pentru protecţia mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
(- Anexa nr. 11 la procedură)

Analiza solicitărilor şi a documentaţiilor care privesc:

Tarifele, în lei, care se plătesc de:

persoane fizice

persoane juridice

1) activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri

- activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate - 50

- activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi nevertebrate - 250

- verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri - 50

- verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la stocuri - 150

2) activităţile de vânătoare

 

200*)

______
*) Se plătesc numai de gestionarii fondurilor de vânătoare.
ANEXA nr. 3: TARIFELE care se încasează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
(- Anexa nr. 12 la procedură)

Denumirea tarifului

Suma

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de export/certificatului de origine pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică (sau al unor părţi din acestea), în stare vie (proaspătă) sau semiprelucrată, precum şi al florilor de mină, al fosilelor de plante şi al fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate

150

Analiza documentaţiei şi emiterea autorizaţiei speciale pentru comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări din anexa nr. 5E la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

100

Analiza documentaţiei şi emiterea acordului de import pentru plante şi animale din flora şi fauna sălbatică, în stare vie

50

ANEXA nr. 4: TARIFELE pentru eliberarea permiselor de import, export şi a certificatelor de reexport, precum şi a certificatelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare
(- Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 255/2007)

Denumirea tarifului

Suma

Analiză documentaţie şi eliberare permis CITES în cazul importului, exportului sau reexportului, inclusiv a documentaţiei de eliberare a certificatului pentru bunuri personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene

100

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 17 iunie 2014