HOTĂRÂRE nr. 24 din 29 februarie 2016 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online şi la alte tipuri de contracte de vânzare la distanţă de bunuri COM (2015) 634 şi COM 635 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/136 din 24 februarie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
II.Se notează:
a)faptul că cele două propuneri reprezintă măsuri bazate pe experienţa acumulată în negocierea propunerii de Directivă privind legislaţia comună europeană în materie de vânzare şi conţin un set bine direcţionat şi concentrat de norme pe deplin armonizate;
b)faptul că ambele propuneri limitează domeniul de aplicare la vânzările online şi la alte tipuri de contracte de vânzare la distanţă de bunuri şi extinderea domeniului de aplicare la anumite conţinuturi digitale furnizate în schimbul unei contraprestaţii nepecuniare;
c)obligaţia statelor membre de a se asigura că există mijloace adecvate şi eficace pentru garantarea respectării celor două directive, precum şi clauza privind caracterul obligatoriu al normelor de drept în materie de contracte de consum, respectiv faptul că orice derogări de la cerinţele conţinute în documente şi care sunt în detrimentul consumatorului nu sunt obligatorii pentru acesta.
III.Se consideră necesare şi importante:
a)acoperirea actualului vid juridic din acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei consumatorilor, privind anumite aspecte contractuale nereglementate deocamdată;
b)armonizarea anumitor aspecte referitoare la contractele vânzărilor de bunuri, luând ca bază un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.
IV.Se recomandă:
a)asigurarea unui nivel de securitate corespunzător schimbului de date cu caracter personal;
b)asigurarea unui nivel de securitate corespunzător plăţilor online;
c)revizuirea periodică a standardelor minime de calitate şi a reglementărilor tehnice, pentru asigurarea conformării cu cerinţele europene în domeniu;
d)definirea sintagmei "produse digitale" ce apare la art. 3 alin. (2) din cadrul COM (2015) 634.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 189 din data de 14 martie 2016